تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، به بررسی تأثیر درجه‌ی رقابت و الزامات سرمایه‌ای بر ریسک‌پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره‌ی 1385 تا 1394 می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درجه‌ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها دارد، ولی افزایش درجه‌ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌شود. در مورد تأثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک‌پذیری بانک‌ها، نتایج به‌دست آمده حاکی از تأثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک‌ها، منجر به کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود. کاهش سودآوری بانک‌ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن‌ها، عدم کارایی الزامات سرمایه‌ای در کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها را سبب می‌شود.
طبقه‌بندیJEL: G11، G21، G32، E44، C23

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Degree of Competition and Capital Requirements on Iranian Banks' Risk-Taking

نویسندگان [English]

  • Teymur Rahmani 1
  • mohsen mehrara 2
  • Amin Mohseni Cheraghloo 3
  • Giti Shakeri 4
1 Associate Professor of Economics, University of Tehran
2 Professor Of Economics, Tehran University
3 Assistant Professor Of Economics, Tehran University
4 Ph.D. Student of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

Using Blundell and Bond generalized method of moments (GMM) system estimator, this study investigates the effect of degree of competition and capital requirements on the risk-taking of the Iranian banking system over the period 1385-1394. The results suggest that the first lag of degree of competition in the deposit market has a significant and positive effect on banks' risk-taking. But the increase in the degree of competition in the loan market, leads to banks' risk-taking reduction. Regarding the effect of capital to asset ratio on bank`s risk-taking, the results show a significant and negative effect on banks' risk-taking. Moreover, the results suggest that the increase in capital per unit of assets leads to reduction in banks' profitability. A decrease in banks' profitability due to increase in capital to asset ratio, leads to capital requirements inefficiency for mitigating banks' risk-taking.
JEL Classification: G11, G21, G32, E44, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk-taking
  • Capital Requirements
  • Banking System
  • Competition
  • panel data
احمدیان، اعظم (1392). ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی در بانک‌های ایران (1390-1391). پژوهشکده پولی و بانکی، MBRI 9222.
احمدیان، اعظم (1393). ارزیابیپویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت‌پذیری. پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی، MBRI-PN-93013.
پوستین‌چی، مجتبی (1392). تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانک‌ها. مجله‌ی اقتصادی،  7 و 8، 18-5.
خوشنود، زهرا و اسفندیاری، مرضیه (1393). ارزیابی سرمایه‌ی بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی. پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی، MBRI-PN-93008.
طالبلو، رضا (1390). اثر مقررات تنظیمی و رقابت بانکی بر ریسک‌پذیری بانک‌ها، مورد بانک‌های ایران. پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
Agoraki, M., Delis, M., & Pasiouras, F. (2011). Regulations, competition and bank risk-taking in transition countries. Journal of Financial Stability, 7, 38-48.
Allen, F., Carletti, E., & Marquez, R. (2011). Credit market competition and capital regulation. The Review of Financial Studies, 24(4), 983-1018.
Bolt, W., & Tieman, A. (2004). Banking competition, risk, and regulation. IMF Working Paper, WP/04/11.
Carletti, E. (2007). Competition and regulation in banking. Handbook of financial intermediation and banking (pp. 449-482). Frankfurt: Center for financial studies at the University of Frankfurt.
Chiaramonte, L., & Casu, B. (2017). Capital and liquidity ratios and financial distress. Evidence from the European banking. The British Accounting Review, 49(2), 138-161.
Delis, M., Tran, K., & Tsionas, E. (2012). Quantifying and explaining parameter heterogeneity in the capital regulation-bank risk nexus. Journal of Financial Stability, 8, 57-68.
Gersbach, H. (2013). Bank capital and the optimal capital structure of an economy. European Economic Review, 64, 241-255.
Hakenes, H., & Schnabe, I. (2011). Capital regulation, bank competition, and Financial Stability. Economic Letters, 113, 256-258. 
Hasman, M., & Samartín, M. (2017). Capital and liquidity in a dynamic model of banking. Economic Modeling, 64, 172-177.
Hellman, T., Murdock, K., & Stiglitz, J. (2000). Liberalization, moral hazard in banking, and prudential regulation: are capital requirements enough?. The American Economic Review, 90(1), 147-165.
Hoque, Q., Andriosopoulos, D., Andriosopoulos, K., & Douady, R. (2015). Bank regulation, risk and return: evidence from the credit and sovereign debt crises. Journal of Banking & Finance, 50, 455-474.
Kasman, S., & Kasman, A. (2015). Bank competition, concentration and financial stability in the Turkish banking industry. Economic Systems, 39, 502-517.
Keeley, M. (1990). Deposit insurance, risk, and market power in banking. The American Economic Review, 80(5), 1183-1200.
Kouki, L., & Al-Nasser, A. (2017). The implication of banking competition: evidence from african countries. Research In International Business And Finance, 39, 878-895.
Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2015). Bank size, capital, and systemic risk: some international evidence. Journal of Banking & Finance, 69, 25-34.
Lee, C., & Hsieh, M. (2013). The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking. Journal of International Money and Finance, 32,  251-281.
Leroy, A., & Lucotte, Y. (2017). Is there a competition-stability trade-off in european banking?. Journal of International Financial Markets, Institutions And Money, 46, 199-215.
Majcher, P. (2015). Increased bank capital requirements: neither panacea nor poison. Procedia Economics and Finance, 25, 249-255.
Martinez, D., & Repullo, R. (2010). Does competition reduce the risk of bank failure?. The Review of Financial Studies, 23(10), 3638-3664.
Maudos, J., & Solís, L. (2011). Deregulation, liberalization and consolidation of the Mexican banking system: effects on competition. Journal of International Money and Finance, 30, 337-353.
Mosko, A., & Bozdo, A. (2016). Effect of bank capital requirements on bank risk-taking and financial stability. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(1), 340-349.
Nguyen, M., Skully, M., & Perera, S. (2012). Bank market power and revenue diversification: Evidence from selected ASIAN countries. Journal of Asian Economics, 23, 688-700.
Oduor, J., Ngoka, K., & Odongo, M. (2017). Capital requirement, bank competition and stability in Africa. Review of Development Finance, 7(1), 45-5.
Soedarmono, W., Machrouh, F., & Tarazi, A. (2013). Bank competition, crisis and risk taking: evidence from emerging markets in asia. Journal of Financial Markets, Institutions And Money, 23, 196-221.
Stolbov, M., & Shchepeleva, M. (2016). Financial stress in emerging markets: Patterns, real effects and cross-country spillovers. Review of Development Finance, 6, 71-81.
Tabak, B., Fazio, D., & Cajueiro, D. (2012). The relationship between banking market competition and risk-taking: do size and capitalization matter?. Journal of Banking And Finance, 36, 3366-3381.
Tabak, B., Gomes, G., & Medeiros, M. (2015). The impact of market power at bank level in risk-taking: the brazilian case. International Review of Financial Analysis, 40, 154-165.