دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 122، فروردین 1397، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

صفحه 1-23

10.22059/jte.2018.64841

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی