دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 122، بهار 1397، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

1. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

صفحه 1-23

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی