مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

امروزه یکیازمهم‌ترینمشکلاتبنگاه­هاپیداکردنراه­حلیبرایکاهش هزینه­های حمل­ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه‌ی مدل‌های مکان­یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی­فروش دوره­گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه‌ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف­کننده‌ی باتجربه و بی­تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف­کننده‌ی با تجربه و بی­تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف­کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف‌کنندگان، قیمت­های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه‌ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه­های حمل­ونقل بنگاه 1 (تولیدکننده‌ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک­تر شده و بنگاه 2 (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد.
طبقه بندی JEL : C62 ,D50 ,D11, C02, L11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firms Location Choice in the Case of Presence of a Variety of Consumers (Experienced and Inexperienced)

نویسندگان [English]

  • Kiumars Shahbazi 1
  • salah salimian 2
1 Associate Professor of Economics, Urmia University
2 Ph.D. in Economics, Urmia University
چکیده [English]

One of the most important current problems of firms is to find a solution to reduce transport costs due to increased urbanization and urban population. Competitive location models are based on the model proposed by Hotelling with two ice cream vendors in the beach. In this article, initial Hotelling model has been used; however, with consideration of experienced and inexperienced consumers for data analysis. The results showed that in the presence of both experienced and inexperienced consumers, demand functions of two firms (supplying different foods) depend on particular food type and the number of experienced consumers. In addition, if two firms are placed at one point, because of differences in consumer tendencies, they will not demand the same equilibrium prices. If the firms' strategies include the selection of both price and location choice, there will be no equilibrium to the game. Finally, by increasing transport costs, firms1 becomes closer to the center and firms 2 (supplying unqualified goods) become farther from the center.
JEL Classification: L11, C02, D11, D50, C62.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location Choice
  • Variety of Consumers
  • General Equilibrium
  • Hotelling Model
  • Nash equilibrium
باقری نژاد، جعفر و نیکنام، آذر (1391). تحلیل تطبیقی مسائل مکان‌یابی تسهیلات رقابتی: مدل‌ها و روش‌های کاربردی، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، نجف آباد، 5-2.
حمیدی­زاده، محمدرضا و ترهنده، فرید (1391). تبیین استراتژی­های موقعیت­یابی    بنگاه­های اقتصادی. نشریه‌ی علمی پژوهشی مدیریت فردا: (30)11، 120-107.
زاهدطلبان، علی، اشرفی، یکتا و خداپرست، مهدی (1392). مروری بر مبانی انتقادی نظریه‌ی تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک. فصلنامه‌ی سیاست‌های مالی و اقتصادی، (4)1، 130-111.
سلیمیان، صلاح و شهبازی، کیومرث (1395). مکان­یابی نمایندگی­های فروش در مدل با خیابان­های برابر، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی نظریه­های کاربردی اقتصاد، (3)3، 92-69.
شای، آز (1995). اقتصاد صنعتی: نظریه و کاربردها، ترجمه‌ی دکتر کیومرث شهبازی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی: تهران، 1393.
شکویی، حسین (1375). اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا، چاپ سوم، صفحات 35-70، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
فرهمند، شکوفه، خوش اخلاق، رحمان و پهلوان‌زاده، بهاره (1392). تحلیل عوامل مؤثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر اصفهان. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ی پایدار)، (1)13، 153-133.
فرقانی، علی و پورگیل کلایه، ابراهیم (1387). مسائل مکان­یابی مراکز صنعتی، تدبیر، 196، 52-49.
ماکویی، احمد، سراجیان، امین و سادات ترکستانی، سارا (1393). مقالات مکان­یابی تسهیلات رقابتی با استفاده از تئوری بازی­ها. نشریه‌ی پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم­های تولید، (3)2، 19-1.
مقدم، مهدی (1391). مکان­یابی صنایع در فضایی نابرابر. دو فصلنامه‌ی علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه­ریزی. (2)1، 32-19.
نصراللهی، زهرا و صالحی­قهفرخی، فخرالسادات (1391). عوامل مؤثر بر مکان‌یابی بنگاه‌های صنعتی از دیدگاه رفتارگرایان: مدل لوجیت/ پروبیت. سیاست‌گذاری اقتصادی. (8)4، 90-75.
 Becker, G. (1974). A Theory of Social Interactions, Journal of Political Economy, 82 (6), 1063-1093.
Becker, G. (1991). A Note on Restaurant Pricing and Other Examples of Social Influences on Price, Journal of Political Economy, 99 (5), 1109-1116.
Danalet, A., Tinguely, L., de Lapparent, M., & Bierlaire, M. (2015). Location choice with longitudinal WiFi data, ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, Retrieved from http://dx.doi.org/10.5281/zenodo. 33973.
Darling, J. R. (2001). Successful competitive positioning: the key for entry into the European consumer market, European Business Review, 13(4). 209-221.
Hotelling, H. (1929). Stability in Competition, Economic Journal, 39 (1929). 41–57.
Kieron, J. M., Ernie, G., Teo, S., & Taojun, X. (2014). Socially-Optimal Locations of Duopoly Firms with Non-Uniform Consumer Densities, Theoretical Economics Letters, 4 (6), 431–445.
Kilkenny, M., & Thisse, J-F (1998). Economic of location: A selected survey, Computers & Operations Research, 26(1999), 1369-1394.
Melaniphy, J. (1999). Food courts–the food operator's perspective, Retrieved from http://www.melaniphy.com/ARTIC3.htm.
Naveen, K. J., Kothari, T., & Kumar, V. (2016). Location Choice Research: Proposing New Agenda, Research Article, Management International Review, 56(3), 1-22.
Reggiani, C. (2009). Optimal Differentiation and Spatial Competition: The Spoke Model with Product Delivery, Discussion Paper, Retrieved from https://www.york.ac.uk/media/economics/documents/discussionpapers/2009/0913.
Saidani, N., Chu. F., & Chen, H. (2012). Competitive facility location and design with reactions of competitor already in the market, European Journal of Operational Research, 219(2), 9–17.
Shiode, Sh., Yeh, K. Y., & Hsia, H. Ch. (2012). Optimal Location Policy for Three Competitive Facilities, Computers & Industrial Engineering, 62(3), 703–707.
World Bank (1986). Industrial location policies, Thayer costly and efficient in Korea, The world bank research News, 7 (1), 5-6.