نقش بانک‌ها در مکانیزم انتقال سیاست پولی با تأکید بر ویژگی‌های سلامت مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت، بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشجو دکتری دانشگاه سراسری تبریز

3 دانشیار دانشکده‌ اقتصاد، مدیریت، بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

کانال وام‌دهی بانک‌ها از جمله کانال‌های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می‌باشد. این کانال‌ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می‌کنند؛ از آنجایی که بانک‌ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می‌باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک‌ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام‌دهی ‌پرداخته می‌شود. به این منظور اثرات ویژگی‌های سلامت مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها  بر تسهیلات و اثر آن‌ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های خرد و صورت‌های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره‌ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می‌شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می‌باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت‌ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته‌های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک‌ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می‌دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود که به‌منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی‌های بانک‌ها به‌ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند.
طبقه‌بندی E52، G21،E31،C22: JEl

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Banks’ role in Monetary Policy Transmission Mechanism (Emphasis on Balance-Sheet and Financial Health Characteristics of Banks )

نویسندگان [English]

  • Alireza Kazerooni 1
  • Tanaz Salahesh 2
  • Hossein Asgharpur 3
1 Professor of Economics University of Tabriz
2 PH.D. Student University of Tabriz
3 Professor of Economics University of Tabriz
چکیده [English]

   The bank lending channel is known as a credit channel in the literature of the monetary transmission mechanism. These channels are based on the assumption of asymmetric information and imperfect and inefficient markets. Since banks are important finance providers in Iran, the objective of this paper is to investigate the crucial role of the banks in the monetary transmission mechanism. To serve this purpose, the effect of the balance-sheet and financial health indicators of the banks together with their effect on the intensity of the monetary policy are investigated in the bank lending approach. Data and financial statements of eighteen state and private banks by using the GMM method and over 2007-2014 are studied. The results reveal that the effect of capital adequacy ratio is positive and significant during the considered period. Also the effect of deposit ratio is found to be negative and significant but very small. The macro economic variables such as GDP and Price index, both own positive and significant coefficients and credit risk and leverage ratio have negative and significant coefficients. Also it can be deducted from the findings that both capital adequacy and leverage ratio increase the intensity of the impact of the monetary policy on the loans. Therefore, in order to achieve the intended policy goals, it is highly recommended to the policy makers to take into account the indirect effects of the balance-sheet and financial health indicators of the banks especially the capital adequacy and the leverage ratio.
JEL Classification: E52, G21, E31, C22
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Lending Channel
  • Loans
  • Financial Health
  • Balance-Sheet
  • GMM
اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، بانک مرکزی ایران، سال 1395.
تقوی، مهدی و لطفی، علی‌اصغر (1385). بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (1382-1374). پژوهش‌های بازرگانی. 20، 166-131.
خوشنود، زهرا و اسفندیاری، مرضیه (1393). وام‌دهی بانکی و کفایت سرمایه مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران. فصلنامه‌ی پژوهش‌های پولی- بانکی، سال هفتم، ۲۰، ۲۱۱-235.
شاهچرا، مهشید و میرهاشمی نائینی، سیمین السادات (1390). تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380). فصلنامه‌ی تحقیقات اقتصادی راه اندیشه.
شیرین بخش، شمس‌اله و جباری، الناز (1389). بررسی اثرات نرخ ذخیره‌ی قانونی و دارایی‌های بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها (روش برآورد GMM). مجله‌ی مطالعات مالی، پنجم، 19-32.
صورت‌های مالی ترازنامه و سود و زیان بانک‌های دولتی و خصوصی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سال 1386-1393.
عبادی، جعفر، کمیجانی، اکبر و خوشنود، زهرا (1388). رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی. مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره 95، ص 131-157.
على نژاد، مهربانى، فرهاد و کمیجانى، اکبر (1391). ارزیابى اثربخشى کانال‌های انتقال پولى بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبى آن‌ها در اقتصاد ایران. فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی و بودجه، هفدهم، 2، 39-64.
فرزین‌وش، اسدالله و رحمانی، تیمور (1379). درون‌زایی عرضه‌ی پول و تأثیر فشارهای هزینه‌ای بر آن در اقتصاد ایران. مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره 56،  ص 83-111.
گزارش عملکرد نظام بانکی کشور، مؤسسه‌ی عالی بانکداری، سال 1386-1393.
مهرگان، نادر و دلیری، حسن (1392). واکنش بانک‌ها در برابر سیاست پولی براساس مدل DSGE. فصلنامه‌‌ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بیست و یکم، 66، 39-68.
Ahtik, M. (2012). Bank Lending Channel in Slovenia: Panel Data Analysis. Prague Economic Papers, University of Economics, Prague, (1), 50-68.
Akinlo, A. E., & Egbetunde, T. (2010). Financial Development & Economic Growth: The Experience of 10 Sub-Saharan African Countries Revisited. The Review of Finance & Banking, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Romania / Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori / Catedra de Finante, 2(1),17-28, June.
Arnold, I. J. M., & Kool, Clemens J. M., & Raabe, K. (2006). Industries & the bank lending effects of bank credit demand & monetary policy in Germany. Discussion Paper Series1: Economic Studies,48, Deutsche Bundesbank, Research Centre.
Bahadur, B.B. (2013). The Bank Lending Channel of Monetary Policy in Nepal: Evidence from Bank Level Data. NRB Economic Review, Nepal Rastra Bank, Research Department, 25(2), 43-65, October.
Bernanke, B. S., & Blinder, A. S. (1992). The Federal Funds Rate & the Channels of Monetary Transmission. American Economic Review, American Economic Association, 82(4), 901-921, September.
Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 9(4), 27-48, Fall.
Chatelain, J-B., Ehrmann, M., Generale, A., Martínez-Pp, J., Vermeulen, P., & Worms, A. (2003). Monetary Policy Transmission in the Euro Area: New Evidence From Micro Data on Firms & Banks. Journal of the European Economic Association, MIT Press, 1(2-3), 731-742.
De Hann, L. (2001). The Credit Channel in the Netherlands Evidence from Bank Balance Sheet. Working Paper, European Central Bank, 98, 4-37.
Edwards, S., & Vegh, C. A. (1997). Banks & macroeconomic disturbances under predetermined exchange rates. Journal of Monetary Economics, Elsevier, 40(2), 239-278, October.
Gambacorta, L., & Iannotti, S. (2005). Are there asymmetries in the response of bank interest rates monetary shocks?. Economic Research & International Relations Area, Temi di discussione (Economic working papers) 566, Bank of Italy.
Hancock, D., & Wilcox, J. A. (1998). The Credit Crunch & the Availability of Credit to Small Business. Research Program in Finance, Working Papers RPF-282, University of California at Berkeley.
Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (1995).The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 42, 197-202.
Li, N., & Lee, Y. (2015). The Bank-lending Channel of Monetary Policy Transmission in China: A Comparison between Chinese & Foreign Banks. Department of Economics, Korea & the world economy Seoul, 16, 167-193.
Lotfi, A. A. (2014). The Study of Relationship between Credit Channel of Monetary Policy & Real Estate Price in Iran. International Journal of Economy, Management & Social Sciences, 3(1),: 88-94.
Loupias, C., Savignac, F., & Sevestre, P. (2001). Monetary policy & bank lending in France: are there asymmetries?,Working Paper Series 0101, European Central Bank.
Mishkin F. S. (1996). The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy. NBER Working Papers 5464, National Bureau of Economic Research, Inc.
Mora, N. (2013). The bank lending channel in a partially dollarized economy. Journal of Applied Economics, Universidad del CEMA, 16, 121-151, May.
Ngozi, O. F., & Okoi, I. E. (2015). Monetary Policy Transmission Mechanism in Nigeria: A Comparative Analysis. International Journal of Economics & Finance. 7, 8, 229-239.
Nwosa, I. P. (2012).The Monetary Transmission Mechanism in Nigeria: A Sectoral Output Analysis. International Journal of Economics & Finance, 4, 1, 204-212.
Parvin, S., Shakeri , A., & Ahmadian, A.  (2014). Balance Sheet Effects of Monetary Policy on Banking System & Macroeconomic Variables of the Iranian Economy :A DSGE Approach. Iranian Economic Research Journal,19,  58,  77-115, Spring.
Vincent, E. A. (2006). Monetary Policy, Bank Lending & Inflation in Nigerian;1993-2009. Department of Economics,Faculty of Social Sciences, University of Lagos,1-40.
Wu, J., Calem, P., & Covas, F. (2011). The Impact of a Liquidity Shock on Bank Lending: The Case of the 2007 Collapse of the Private-Label RMBS Market. Federal Reserve Board, August 15, 1-33.
Zamurrad, J. P., & Rashid, A., Qurrat-Ul-Ain (2014). Impact of Monetary Policy on Bank’ Balance Sheet in Pakistan. International Journal of Economics & Finance. Published by Canadian Center of Science & Education, 6, 11,187-196.
Zulkefly, A. K., Ngah W., Saini W. A., & Bakri A.K. (2010). Bank lending channel of monetary policy: dynamic panel data evidence from Malaysia. MPRA Paper 26157, University Library of Munich, Germany, 1-22.