تعیین سیاست‌ بهینه در افزایش درآمد مسابقات ورزشی مبتنی بر قیمت بلیت، با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم؛ مورد مطالعه لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا(س). تهران. ایران

2 دانشگاه الزهرا- گروه مدیریت ورزشی

3 استادیار مدیریت سیستم دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت در ورزش، درآمدزایی است که بخشی از آن می­تواند از فروش بلیت مسابقات تأمین شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه­ی مدل پویای تعیین سیاست درآمدی ناشی از فروش بلیت مسابقات در لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. با انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، عوامل مؤثر بر قیمت بلیت مسابقات، شناسایی و به روش دلفی غربال و رتبه­بندی شده‌اند. همچنین از 13 پرسشنامه برای شناسایی معادلات حاکم بر روابط استفاده شده که روایی آن­ها مورد تأیید 6 تن از متخصصان قرار گرفته و پایایی هریک با آزمون آلفای کرونباخ بالای 76/0 به‌دست آمده است. براساس نمودارهای حلقه‌ی علی و نمودارهای جریان و حالت، مدل مفهومی تحقیق حاصل و طبق پیش­فرض­های اولیه، مدل اجرا و الگوهای رفتاری حاصل از آن ترسیم شده‌اند. 21 متغیر با بالاترین رتبه­ها مبنای مدل‌سازی قرار گرفته‌اند. نمودارهای حلقه­علی بر مبنای پیشینه‌ی تحقیق و مصاحبه با خبرگان، ترسیم و مبنای نمودارهای جریان و حالت قرار گرفته‌اند. بر این اساس سه سیاست افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه، روش فروش بلیت و تبلیغات قبل از شروع مسابقه بررسی شده و نتایج مدل نشان داده است که تبلیغ و پس از آن، زمان مسابقه بیشترین تأثیر را بر قیمت و در نتیجه بر درآمد مسابقه دارد.
طبقه­بندیJEL: D40 ,C12 ,C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Revenue Policy based on Ticket Price Using System Dynamics Approach; Case Study Iran Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Mina Norouzi 1
  • zhaleh memari 2
  • Kazem Askarifar 3
1 Alzahra University
2 Alzahra University
3 Assistant Professor of Shiraz University
چکیده [English]

The aim of this research was finding optimal policy to increase revenue from selling ticket of football competitions in Iran. To do this, at the first step, the effective factors on ticket price have been identified through literature and using the Delphi method which 21 high ranked variables were selected. In the second phase, the casual loop diagrams as the basis of stock and flow diagrams have been depicted through literature, regression equation and interviewing. The equation governing the relations have been obtained through 13 designed questionnaire whose validity have been approved by experts and was reliable based on 0.76 Cronbach’s Alfa criteria and the conceptual model has been obtained. Then, using valid values for constant variables the behavior patterns have been depicted by the model. At the final step, the validity of model has been examined with employing 3 methods of the Reality check, the sensitivity analysis and the test under extreme conditions. On the basis of results, three policies have been evaluated: the time of games, the method of ticket selling and advertisement on games. The results show that the advertisement has most effect on ticket price and so on revenue from a game in this context.
JEL Classification: D40, C12.C61

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue
  • Ticket price
  • Professional Football League
  • Advertisement
  • dynamic model
1. المیری، مجتبی، نادریان­جهرمی، مسعود، سلطان حسینی، محمد، نصراصفهانی، علیرضا و رحیمی، محمد (1388). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه­ها، مدیریت ورزشی، شماره‌ی 3، صص 61-73.
2. ایزدیار، محبوبه، معماری، ژاله، موسوی، میرحسین (1395). معادله‌ی قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، تحقیقات اقتصادی، شماره‌ی 1، صص 40-25.
3. چشم انداز فوتبال (1388). نشریه‌ی رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران. شماره‌ی 8.
4. ساعت­چیان، وحید، الهی، علیرضا و رسولی، مهدی (1391). توازن قدرت: تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و لیگ­های برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB، نشریه‌ی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره‌ی 15، صص 129-144.
5. صادقی، حسین، اصغرپور،حسین وگلچینفر،نازلی (1388). تخمینتابعتقاضایتماشایلیگبرترفوتبال ایران،فصلنامه‌ی پژوهش‌هایاقتصادی،شماره‌ی سوم،صص183-202.
6. محمدکاظمی، رضا، تندنویس، فریدون و خبیری، محمد (1387). بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و مقایسه‌ی وضعیت موجود با لیگ­های کره‌ی جنوبی و ژاپن، نشریه‌ی علوم حرکتی و ورزش، شماره‌ی 12، صص 132-121.
7. مولایی، محمدعلی، منظور، داوود و رضایی، حسین (1391). فرآیند تعیین قیمت تعادلی در بازار برق ایران با رویکرد پویایی سیستمی. فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری. شماره‌ی 2. صص: 71-86.
8. همتا، نیما، جعفرزاده، احسان بهلکه، یونس و عبدالمجید یلمه (1389). به‌کارگیری متدلوژی پویایی‌های سیستم در بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهر تهران، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، اصفهان.
9. Barlas, Y. (1989). “Multiple Tests for Validation for System Dynamics Type of Simulation Models”. European Journal of Operational Research, 42(1), 59-87.
10. Barlas, Y. (1996). “Formal Aspects of Model Validity and Validation in System Dynamics”. System Dynamics Review, 12(3), 183-210.
11. Bayoumi, A. E. M., Saleh, M., Atiya, A. F., & Aziz, H. A. (2013). Dynamic pricing for hotel revenue management using price multipliers. Journal of Revenue & Pricing Management, 12(3), 271-285.
12. Green man, J. V. (1994). The Price of Oil: A System Dynamics Approach. In 1994 International System Dynamics Conference, Sterling, Scotland, System Dynamics Society.
13. Hansen, H., & Gauthier, R. (1992). Factor affecting attendance at professional sporting events. Sport Marketing Quarterly, 4(4), pp: 39-29.
14. Iho, A., & Heikkila, J. (2010). Impact of advance ticket sales on attendance in the Finnish Football League. Journal of Sports Economics, 11(2), 214-226.
15. James, T., & Reese, Jr (1999). “A Comprehensive Simulation for Ticket Pricing In Professional Football”. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Education.
16. Liuguo, S., Shijing, Z., & Jianbai, H. (2012). Pricing Simulation Platform Based on System Dynamics. Systems Engineering Procedia, 5, 445-453.
17. Mayoka, K., Musa, M., Rwashana, A. S., & Rwashana, A. (2012). A System Dynamics Pricing Model for Stabilizing Prices for Telecommunication Products and Services in Uganda.
18. Moore, J. (2010).” Premier League Pricing An investigation of spectator ticket pricing strategy of football clubs within the English Premier League”. Bachelor Thesis. Aarhus School of Business.
19. Kwang, P., Soonhwan, L., & Miller, Ph. (2007). Ticket pricing per team: The case of Major league Baseball (MLB).
20. Patton. R., & lington V. (2004). factors affecting spectator attendance at men NCCA division one soccer games.7 (2),  23-33.
21. Reese, J., Mittelsteadt, T., & Robin, D. (2001). “An Exploratory Study of the Criteria Used to Establish NFL Ticket Prices”, Sport Marketing Quarterly, 4, 223-230.