سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه (مقایسه‌ی روش‌های تجمیع شاخص‌های ترکیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش‌های معتبر تجمیع شاخص‌های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره­گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال­سازی داده­ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه‌های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش‌ها براساس معیارهای ضریب هم‌بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به‌دست آمده از روش‌های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم‌بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه‌ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است. 
طبقه بندی JEL : E00 ، C02

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Economic Resistance for Iran & Selected Countries (Comparing Aggregating Methods for Constructing the Composite Index)

نویسنده [English]

  • vahid shaghaghi shahri
assistant professor in economics, kharazmi university
چکیده [English]

The aim of this study is to estimate, measure and also to compare aggregate methods for constructing the composite index of Economic Resistance for Iran & selected countries. Therefor in this article an attempt has been done for measuring and evaluation of main macro-economic objectives, and economic resistive situation. Also Iran's status between the seven greatest rival countries in the region in the six indices by Using “Distance-to-reference” method has been determined using five popular methods in constructing composite indicator (SAW, TOPSIS, revised PCA, Taxonomy and revised Optimum Deviation). 
The result of the composite economic indicator reveals that Iran's status was fourth between the selected countries at 2000 & 2005 years, but this status has depreciative trend to fifth rank at 2010 & 2014 years.
JEL Classification: E00, C02

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Resistive
  • Composite Economic Indicator
  • Distance-to-reference Method
  • Aggregating Methods
  • Selected Regional Countries
دانش جعفری، داود و شقاقی شهری، وحید (1393). اقتصاد ایران در افق 1404، انتشارات نور علم.
رضایی میرقائد، محسن و مبینی دهکردی، علی (1385). ایران آینده در افق چشم‌انداز، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عبدالله‌زاده، غفور و شریف‌زاده، محمد شریف (1391). سطح‌بندی توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 4 (13)، 62-41.
غیاثوند، ابوالفضل، صداقت­پرست، سمیرا، ثنایی­اقدم، محسن (1392). «درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب‌آوری ملی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات اقتصادی، 13582
گزارش­ پژوهش‌های اقتصادی، (1385). مرکز تحقیقات استراتژیک، 34.
Allison S. D., & Martiny J. H. (2008). “Resistance, Resilience, and Redundancy in Microbialcommunities”, Proceeding of National Academy of Science, 105: 11512-11519.
Briguglio, L., & Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). “Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements”, Oxford Development Studies, 37(3): 1810-2611.
Briguglio, L. (2003), “The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues”, AIMS Regional Preparatory Meeting on the Ten Year Review of the Barbados.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). “Conceptualising and Measuring Economic Reslience”, in L. Briguglio, G. Cordina and E. J. Kisanga (eds.), Building the Economic Reslience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288.
Environmental Governance and Institutions Database, Earth trends, World Resources Institute, World Bank Group, 2015
Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide, OECD, 2014
Jack, B., Jose, F., Herve, F., Manu, Bh., Drew, A., & Harpaul, A. (2013), “The Centennial Resilience Index: Measuring Countries’Resilience to Shock”. Global Journal of Emerging Market Economies, 5(2): 57-98.
Martin, A. Z., & Krausmann, E. (2010). “An economic Framework for the Development of a Resilience Index for Business Recovery”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 5, PP.73–83.
Nardo, M., Paisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., & Giovannini, E. (2005). Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user Guide. OECD Statistics Working Paper 2005/3, OECD Statistics Directorate.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Official Website
Rose, A. Z. (2009). “Economic Resilience to Disasters”, CREATE Research Archive.
World Development Indicators Database, World Bank
World Economic Outlook Database, International Monetary Fund (IMF)
Zhou, P., Ang, B. W. (2009). Comparing MCDA Aggregation Methods in Constructing Composite Indicators Using the ShannonSpearman Measure. Social Indicator Research, 94 (1): 83-96.