شبیه‏سازی تأثیر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان (کاربردی از روش تعادل عمومی نسل‏های همپوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تدریس در دانشگاه آزاد و علمی-کاربردی جهادددانشگاهی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می‏آید. در مطالعه‌ی حاضر، بهمنظوربررسیتأثیرتغییراتجمعیتیبربرخیازمتغیرهایکلاناقتصادی،یکمدل نسل‏هایهم‌پوش دومرحله‏ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره‌ زندگیمی‏کنند، طولهردورهسیسالدرنظر گرفته شده است. ازنقطهنظر چرخه‌ی زندگیدوره‌ی اولبیانگر زندگیکاریودوره‌ی دوممربوطبهبازنشستگیاست. اینمدلازسهبخش خانوار، دولت وتولیدتشکیلمی‌شود کهدر یکبازاررقابتکاملفعالیتمی‏کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به‌دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه‌سازی شده است.
نتایج به‌دست آمده از شبیه‏سازی‌ها نشان می‌دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به‌مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه‌گذاری عمومی کاهش می‏یابد، به‌عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می‌شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست‌های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه‌ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست‌ها کمی از شدت برون رانی سرمایه‌گذاری عمومی می‏کاهد.
طبقه‌بندی  E62, H5, J26, C5: JEL

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Macroeconomic Effects of Population Ageing (Application of General Equilibrium Overlapping Generations Model)

نویسندگان [English]

  • Zahra Kashanian 1
  • Hossein Raghfar 2
  • Mir Hossein Mousavi 2
1 ---
2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University
چکیده [English]

Population aging is one of the most important concerns of the last century in all over the world. In this study,  in order to investigate the effect of demographic changes on some macroeconomic variables, Diamond two-stage overlapping generation model (OLG model) is designed. In this model, We consider an economy inhabited by two-period lived overlapping generations, the length of each period is considered thirty years.  As life cycle perspective, the first period represents working period and the second one is considered as retirement period. This model consists of three sections: household, government and production which operate in a competitive market. This model is designed and adapted to the requirements of Iran and in the end, the results will be analyzed. In this model, data has been imported since 1940 and has been simulated by 2100. Simulation indicates that due to population aging, budget share of retirement  pension is going to increases and  share of public investment is going to decreases. In other words, population aging will crowd out public invsetment , also, annual per-capita output growth rate will reduce. As a consequence, economic growth will also slow down. due to increasing of population aging and decreasing  of productive labour supply, government will increase taxes and retirement age. These policies will soften public investment cowding out.
JEL Classification: E62, H5, J26, C5

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ageing
  • Government budgets
  • retirement
  • Growth
  • Overlapping Generation model