تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

2 استاد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا،

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا

چکیده

از دیرباز همواره کشورهای جهان به‌دنبال یافتن راهکاری برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی بوده‌اند تا بتوانند از آن طریق به ثروت، رفاه و مطلوبیت بیشتر دست یابند. اقتصاددانان، کارآفرینی را از مهم‌ترین این راهکارها می­دانند که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان اقتصاد دانش­بنیان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که با بسط کارآفرینی منجر به رشد و توسعه‌ی اقتصادی می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش­بنیان در چارچوب تعریف بانک جهانی (آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم­های اقتصادی و نهادی) بر کارآفرینی نوپا در گروهی از کشورهای منبع­‌محور (­10­ کشور از جمله ایران) و نوآوری‌­محور (18کشور) با استفاده از تکنیکپانل­دیتا­وبهروشگشتاورهایتعمیم­یافته­ (GMM) طی دوره‌ی زمانی 2015-2008 است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در کشورهای منبع ­محور، تمام مؤلفه­های اقتصاد دانش‌بنیان به غیر از متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری مثبت و معنادار بر کارآفرینی طی دوره مورد مطالعه دارند. در­کشورهای نوآوری‌محور نیز تمام مؤلفه­های اقتصاد دانش­بنیان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی داشته­اند.
طبقه بندی C23, O15, I25 :JEL

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Knowledge-Based Economy's Components on Entrepreneurship in a Group of Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Hossein Raghfar 1
 • Abolfazl Shahabadi 2
 • Samira Alizadeh 3
1 Associate Professor, Economics Department, Al-Zahra University
2 Professor, Economics Department, Bu-Ali Sina University
3 M.A. of Economics, Al-Zahra University
چکیده [English]

Many countries in the world have long been trying to find a solution that would allow them to achieve economic growth and development through which more wealth, prosperity and utility can be achieved. Economists consider entrepreneurship the most important solution, which has recently attracted the attention of many countries. Knowledge-based economy is one of the most important tools resulting in economic growth and development by enhancing entrepreneurship. The aim of the current study is to investigate the effects of knowledge-based economy’s components, based on the definition provided by the World Bank (training and human resource, innovation system, information and communication technology (ICT), and economic and institutional regimes) on newly-developed entrepreneurship in 10 resource-driven countries (including Iran) and 18 innovation-driven countries. This study has been conducted using panel data techniques and generalized method of moments (GMM) during the time span extending from 2008 to 2015. The findings of the study show that for the resource-driven countries, all of the components of knowledge-based economy, except the ICT variable, have significant positive effects on entrepreneurship. In the innovation-driven countries, all of the components of knowledge-based economy have had significant positive effects on entrepreneurship.
 JEL Classification: I25­, O15, C23

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge-based Economy
 • Entrepreneurship
 • GMM
 1. ابونوری، عباسعلی و متوسل، شهرزاد (1391). بررسی تأثیر حقوق مالکیت کارآمد و مالیات بر کارآفرینی در اقتصاد کشورهای منتخب و ایران. پژوهشنامه‌ی مالیات، 16 (64)، 189-163.
 2. رادنیا، مرجان، رادنیا، مسعود و جزایری، مرتضی (1394). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر فضای کسب و­ کار کشورهای OECD­ و­G77. کنگره‌ی بین‌المللی مدیریت اقتصاد و توسعه‌ی کسب‌وکار، تبریز، 6 و 7 آبان ماه.
 3. طیبی، کمیل و فخری، مریم (1389). آثار جهانی شدن و تجارت بین­الملل بر توسعه‌ی کارآفرینی.  فصلنامه‌ی توسعه‌ی کارآفرینی، 3 (9)، 54-37.
 4. عمادزاده، مصطفی و شهنازی، روح اله (1386). ­بررسی مبانی و شاخص‌های اقتصاد دانایی‌­محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران­. پژوهشنامه‌ی اقتصادی، 7 (4)، 175-143.
 5. عمادزاده، مصطفی (1382). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 6. گرائلی­شیخ، رقیه و ولوی، پروانه (1390). ­بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کارآفرینی. کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، نائین، 28 و 29 آذرماه.
 7. گرجی­زاده، عطیه و شریفی­رنانی، حسین (1393). نقش اقتصاد دانش­بنیان در کنترل تورم.  فصلنامه‌ی مدل‌سازی اقتصادی، 8 (2)، 125-107.
 8. محمدزاده، یوسف، رهبر، فرهاد و قهرمانی، هادی (1395). تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه‌ی کارآفرینی. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 22 (61)، 98-77.

9. Abdullah, N., Wahab, H. E., & Shamsuddin, A. (2010). Human Resource Practice as Predictors of Innovative among Johor SMEs. International conference on science and social research, December 5-7, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

10. Acs, Z.J., Braunerhjelm, P., & Audretsch, D. B. (2009). The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. Small Business Economics, 32(1), 15-30.

11. Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). "Innovation management measurement: A review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21-47.

12. Alexeev, M., & Conrad, R. (2010). The Natural Resource Curse and Economic Transition. Center for Applied Economics and Policy Research, Working Paper, No 018-2009.

­13. Audretsch, D. B. (2007). The Entrepreneurial Society. Oxford: Oxford University Press.

14. Audretch, D. B., & Keilbach, M. (2008). Resolving the Knowledge
Paradox: Knowledge-spillover Entrepreneurship and Economic Growth. Research Policy, 37, 1697-1705.

15. Chang, S., Gong, Y., & Shum, C. (2011). Promoting Innovation in Hospitality Companies through Human Resource Management Practices. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 812-818.

16. Chen, D. H. C., & Dahlman, C. J. (2004). Knowledge and Development: A Crosssection Approach. World Bank Policy Research, Working Paper, No 3366. Seoul, Korea.

17. Choi, Y. R., & Phan, P. H. (2006). The Influences of Economic and Technology Policy on the Dynamics of New Firm Formation. Journal of Small Business Economics, 26(5), 493-503.

18. Cheol Cin, B., Kim, Y., & Vonortas, N. (2013). The Impact of Government R&D Subsidy on Firm Performance: Evidence from Korean SMEs, Asian Research Policy Symposium, Asian Model of Innovation: Innovation and Creative Economy.

19. Clercq, D. D., Hessels, J., & Stel, A. (2008). Knowledge Spillovers and New Ventures’ Export Orientation. Small Business Economics, 31(3),
283-303.

20. Czarnitzki, D., Doherr, Th., Hussinger, K., Schliessler, P., & Toole, A. A. (2016). Knowledge Creates Markets: The Influence of Entrepreneurial Support and Patent Rights on Academic Entrepreneurship. European Economic Review, 86, 131–146.

21. Dewan, S., & Kenneth, K. (2000). Information Technology and Productivity: Preliminary Evidence from Country- level Data. Management science, 46(4), 458-562.

22. Farzanegan, M. R. (2014). Can Oil Rich Countries Encourage Entrepreneurship? Journal of Entrepreneurship and Region Development, 25(9-10), 706-725.

23. Global Entrepreneurship Monitor (2015): available through
  http:// www.gemconsortium.Org

24. Gicheva, D., & Link, A. N. (2016). On the Economic Performance of Nascent Entrepreneurs. European Economic Review, 86, 109–117.

25. Henry, C. (2003). Developing a Coherent Enterprise Support Policy: A New Challenge for Governments. Government and policy Journal, 9,
 3-19.

26. Kolstad, I., & Wiig, A. (2015). Education and Entrepreneurial Success. Small Business Economics, 44(4), 783–796.

27. Kokkinou, A. (2005). Entrepreneurship, Innovation Activities and Regional Growth. 45th European Congress of the RegionalScience Association, 1-18.

28. Krueger, A. (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. American Economic Review, LXIV, 291–303.

29. Latha, L., & Murthy, B. E. (2009). Problems of small-scale entrepreneurs in Nellore district. Journal of Chinese Entrepreneurship, 1(3), 268-278.

30. Mathew, V. (2010). Women Entrepreneurship in Middle East: Understanding Barriers and Use of ICT for Entrepreneurship Development. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(2), 163–181.

31. Petroczi, A., Nepusz, T., & Bazso, F. (2007). Measuring Tie-Strength in Virtual Social Network, 2(5), 1-5.

32. Pohjola, M. (2001). Information Technology and Economic Growth: A
Cross-country Analysis
. Oxford University Press.

33. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. By Joseph A.Schumpeter, Translated from the German by Redvers Opie, Harvard University Press.

34. Shane, S., Locke, E., & Collin, C. (2003). Entrepreneurial Motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257-279.

35. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.

36. Sinkovics, R. R., Bell, J., & Deans, K. R. (2004). Using Information Communication Technology to Develop International Entrepreneurship Competencies. Journal of International Entrepreneurship, 2(1), 125–137.

37. Tayebi S. K., Azarbaiejani, K., & Abbaslou, Y. (2009). Exploration of the Relationship between Cultural-socio-economic Determinants and Entrepreneurship. Quarterly Iranian Economic Research, 13(39), 11-27.

38. Torvik, R. (2009).  Why do some resource- abundant countries succeed while others do not? Oxford Review of Economic Policy, 25(2), 241-256.

39. World Bank (2015). World Development Indicators. Retrieved from http://www.data.worldbank.org

40. Zack, M. H. (1999). Developing a Knowledge Strategy. California Management Review, 41(3), 125-145.