دوره و شماره: دوره 53، شماره 2 - شماره پیاپی 123، تابستان 1397، صفحه 235-494 
4. تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

صفحه 323-344

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده