بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره‌ی دکتری فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دوره‌ی دکتری دانشگاه ساری

چکیده

نوسانات و شوک‌های نفتی می‌تواند در کشورهای تولیدکننده‌ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک‌های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می‌باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK و داده‌های روزانه از فروردین ماه سال 1390 تا دی‌ماه 1394 سال استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌ نفتی اثرات منفی بر بورس اوراق بهادار دارد. افزون برآن، در بلندمدت نیز اثرات نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار، منفی است. با توجه به اینکه نوسانات قیمت نفت در کوتاه‌مدت بر شاخص قیمت نفت اثر مثبت دارد، که این اثر منجر به افزایش نوسانات شاخص بورس شده است، بنابراین سیاستی باید اتخاذ شود که از انتقال نوسانات قیمت نفت به شاخص جلوگیری شود. برای این منظور می‌توان از بیمه‌ی سهام، کوپن سهام، امکان خریدوفروش ریسک، ابداع روش‌های نوین بازار گردانی، تنوع سبد سهام و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار استفاده کرد.
طبقه‌بندی JEL: B41، E62، G10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of changes in the price of crude oil on the Tehran Stock Exchange index: The use of M-GARCH approach BEKK

نویسندگان [English]

 • Behzad Fakari Sardehae 1
 • Mahmud Sabuhi 2
 • Ahmadreza Shahpuri 3
1 Ph.D. Student of Ferdowsi University of Mashhad
2 Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad
3 Ph.D. Student at the University of Surrey
چکیده [English]

Volatility and oil shocks in the oil producing countries could be impacting the price index of the Stock Exchange. This study aimed to investigate the effects of recent oil shocks on the price index of the Stock Exchange. For this goal, two short and long-term regimes created and MV-GARCH model and, BEKK solution used for the daily data from 21 March 2001 to 22 December 2014. The results showed that in the short and long run, the oil shocks have negative effects on the Stock Exchange. In addition, the impact of oil price volatility on the Stock Exchange is negative in the long-run. Due to the fact that in the short run oil price volatility has a positive effect on the oil price index, this effect has led to fluctuations in the stock index. With this in mind a policy should be taken to prevent the transfer the fluctuation of the price of oil to the index. In this way, we can use stock insurance, stock coupons, risk buying and selling, inventing new markets, changing stock portfolios and encouraging people to invest in the stock market.
JEL Classification: B41, E62, G10

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Stock Exchange Price Index
 • Crude Oil
 • MV-GARCH
 • BEKK
 • Markov Switching
 1. ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1391). بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام و تشکیل و مقایسه‌ی فواصل اطمینان خود راه‌انداز در توابع واکنش آنی. فصلنامه‌ی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1 (2): 115-144.
 2. اشتیاقی، کبری (1391). اثرات سرریز نوسانات قیمت در بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 3. امیدی‌پور، رضا (1391). بررسی رابطه نوسانات قیمت نفت و بازده‌ی واقعی سهام در اقتصاد ایران. بررسی‌های بازرگانی، شماره‌ی 52، 100-112.
 4. پاکدین امیری، مجتبی، پاکدین امیری، مرتضی و پاکدین امیری، علیرضا (1387). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش TOPSIS. تحقیقات مالی، دوره‌ی 10، شماره‌ی 26: 61-76.
 5. پیش‌بهار، اسماعیل و باغستانی، مریم  (1393). بررسی اثرات اقتصادی شوک‌های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ی پایدار)، سال 4، شماره‌ی 3: 45-64.
 6. کریم‌زاده، مصطفی (1385). بررسی رابطه‌ی بلندمدت شاخص قیمت سهام با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم‌گرایی در اقتصاد ایران. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 8، شماره 26: 41-54.
 7. هاشمی دهنوی، سید محمد (1392). اثر قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری. فصلنامه‌ی سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره‌ی 3: 117-138.
  1. Baba, Y., Engle, R. F., Kraft, D. F., & Kroner K. F. )1991(. Multivariate simultaneous generalized ARCH. University of California and San Diego: Department of Economics, Discussion Paper.
  2. Barsky, R., & Kilian, L. )2004(. Oil and macroeconomy since the 1970s. Journal of Economic Perspectives 18, 115–134.
  3. Basher, S., Hang, A.A., & sadorsky, P. (2011). Oil prices, exchange rates, and emerging stock markets. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 30140.
  4. Ben Naceur, S., & Ghazouani, S. (2007). Stock Market Bank and Economic Growth Empirical Evidence from the MENA Region, Research in International Business and Finance, 21(2), 297-315.
  5. Berk, I., & Aydogan, B. (2012). Crude Oil Price Shocks and Stock Returns: Evidence from Turkish Stock Market under Global Liquidity Conditions. EWI Working Paper, No 12/15.
  6. Bjørnland, Hilde C. (2009). Oil price shocks and stock market booms in an oil-exporting country. Scottish Journal of Political Economy 56, 232–254.
  7. Bollerslev, T. Engle, R. F., & Wooldridge, J. M. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. The Journal of Political Economy, 96: 116-131.
  8. Brokse, M. (2008). Multivariate simultaneous generalized ARCH. University of California and San Diego: Department of Economics, Discussion Paper.
  9. Ektorlake, A., & Katrakilides, C. (2013). The Oil Price Effects in the Greek Stock Market. International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues Volume I, Issue (1): 49-58.
  10. Enders, W. (2010). Applied econometrics time series. 1: 245-343
  11. Engle, F. R., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized GARCH. Econometric Theory 11: 122-150.
  12. Engle, F. R., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized GARCH. Econometric Theory 11: 122-150.
  13. Hamilton, J.D. (1983). Oil and the Macro economy since World War II, Journal of Political Economy, 88, pp. 829-853.
  14. Hamilton, James D. (1996). This is what happened to the oil price-macro economy relationship. Journal of Monetary Economics 38, 215–220.
  15. Jones, C. M., & Kaul, G. (1992). Oil and stock markets. University of Michigan, Working Paper.
  16. Ma, Ch.K., & Kao, G.W. (1990). On exchange rate change and stock price reactions. Journal of Business Finance and Accounting, 17(3): 441-449.
  17. Mork, K.A. (1989). Oil and the macro economy when prices go up and down: An extension of Hamilton's results, Journal of Political Economy, 91: 740-744.
  18. Panetta, F. (2002). The Stability of the relation between the stock market and macroeconomic forces. Economic Notes, 31: 417-450.
  19. Paytakhti, A. (2012). Oil price shock and the stock market in an oil-exporting country evidence from causality in mean and variance test. International Conference on Applied Economics, ICOAE: 443-451.
  20. Sheng, Y., & Chyidoong, S.H. )2004(. Price and volatility spillovers between stock prices and exchange rates: empirical evidence from the G-7 Countries. International Journal of Business and Economics, 3(2):139-153.
  21. Wang, Y., Wu, Ch., & Yang, L. (2013). Oil price shocks and stock market activities: evidence from oil-importing and oil-exporting countries. Journal of Comparative Economics 41:1220–1239.
  22. www.BMI.ir
  23. www.iea.org
  24. www.OPEC.org
  25. www.TSE.ir

www.UNCTAD.org