شناسایی عوامل تعیین کننده ی کارآفرینی با استفاده از مدل‌های گسسته (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز و معاون سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی

2 دانشجو/دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز و رئیس/اداره صنعت، معدن و تجارت بوکان

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی

4 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور، افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می­گذرد و توسعه و دوام آن باید به سرمایه­گذاری در این مسیر بستگی دارد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین­کننده‌ی کارآفرینی در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. اطلاعات مورد نظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه­گیری تصادفی به دست آمده و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد که سرمایه‌ی فیزیکی، سرمایه‌ی اجتماعی، منفعت انتظاری، حمایت­های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش­های ذهنی و باور به خودکارآمدی، تأثیر مثبت و معنی­داری بر سطح کارآفرینی داشته و متغیر سرمایه‌ی انسانی نیز دارای تأثیر منفی و معنی‌دار بر سطح کارآفرینی بوده است، به‌طوری که محاسبات به روش پروبیت نشان می­دهد که با افزایش یک واحد سرمایه‌ی فیزیکی (آورده شخصی)، سرمایه‌ی اجتماعی، منفعت انتظاری و حمایت­های مالی و غیرمالی دولت با فرض ثبات سایر شرایط و احتمال کارآفرینی در میانگین به ترتیب به‌میزان 64/0، 32/0، 44/1 و 059/0 واحد افزایش می­یابد. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور، توصیه می­شود که زمینه­های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم شود و در زمینه‌ی انباشت سرمایه‌ی انسانی (کیفیت تحصیلات) در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.
طبقه ­بندی JEL: L26، J24، C35، Z21، A23
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors of Entrepreneurship Level Using Discrete Models (Case study: Shahid Salami Industrial Town of Tabriz)

نویسندگان [English]

 • parviz mohammadzadeh 1
 • Hassan Abdi 2
 • Davood Behboudi 3
 • Mohammad Bagher Beheshti 4
1 Associate Professor, Department of Economics, University of Tabriz
2 Ph.D. Student, Department of Economics, University of Tabriz
3 Associate Professor, Department of Economics, University of Tabriz
4 Faculty member
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effects of determinant factors on entrepreneurship level using logit and probit models in Shahid Salimi industrial town in Tabriz in 2016. The data were collected form 121 economic activist who were randomly selected from the population. The data were then analyzed using probit and logit models. The empirical results indicated that the level human capital has a negative and significant impact on entrepreneurship level. In addition, physical capital, social capital, expected benefit, financial and non-financial support of the government, attitudes, self-efficacy and subjective value have positive and significant effects on entrepreneurship level. Therefore, considering the importance of entrepreneurship in the country, promotion of variables increasing the entrepreneurship level as well as a fundamental reconsideration of the quality of education in Iran has been recommended.
JEL Classification: L26, J24, C35, Z21, A23

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Physical Capital
 • Social capital
 • Human capital
 • Logit and Probit Models
 1. احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد (1389). مبانی کارآفرینی، چاپ نهم، تهران، نشر فراندیش.
 2. رمضانپور نرگسی، قاسم، رمضانپور نرگسی، سمیه و غفاری، علی (1394). عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه­ی کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش­بنیان مستقر در پارک­های علم و فناوری در ایران، توسعه‌ی کارآفرینی، 4(8)، 766-749.
 3. ستوده، هدایت الله (1376). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه­شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ چهارم، تهران.
 4. سلمانی، بهزاد و عبدی، حسن (1393). اثرات تحقیق و توسعه‌ی داخلی و واردات فناوری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 10 (3)، 106-83.
 5. سوری، علی و مهرگان، نادر (1386). نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تشکیل سرمایه‌ی انسانی، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی بازرگانی، 42، 219-207.
 6. سوری، علی (1392).  اقتصادسنجی جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر فرهنگ­شناسی.
 7. صادق­زاده، حکیمه و ولی­نتاج، نقی (1391). بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر کارآفرینی در شرکت‌های شهرک صنعتی بابلسر، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش­بنیان، دانشگاه مازندران.
 8. مقیمی، سید محمد، وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی (1392). نظریه­های کارآفرینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 9. هیسریچ، رابرت و پیترز، مایکل (1389). کارآفرینی، ترجمه: علیرضا فیض­بخش و حمیدرضا تقی­یاری،  جلد اول، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
  1. Ajzen, I. (2002). Construction of a standard questionnaire for the theory of planned behavior, http://www-unix.oit.umass.edu/_aizen/ (10.06.08).
  2. Ajzen, I. (2001). The nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27–58.
  3. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
  4. Baum, J. A., & Silverman, B. S. (2004). Picking winners or building them? Alliance intellectual and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology start ups, Journal of business venturing, 19, 411-436.
  5. Brockhaus, R. (1980). The effect of job dissatisfaction on the decision to start a business, Journal of Small Business Management, vol. 181, pp. 37-43.
  6. Chowdhury, M. S.  Alam, Z., & Arif, M. I. (2013). Success factors of entrepreneurs of small and medium sized enterprises: Evidence from Bangladesh, Business and Economic Research, vol. 3, no. 2, pp. 38-52.
  7. Davidson, P. (2003). the role of social and human capital among nascent entrepreneurs, journal of business Venturing, 18(3), 301-331.
  8. Davidson, P., & Honing, B. (2003). the role of social and human capital among nascent entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 20, 121-130.
  9. Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence. Journal of corporate finance, 10(2), 301-326.
  10. Dunkelberg, W., & Cooper A. (1982). Entrepreneurial typologies, Frontiers of Entrepreneurship Research. K.H. Vesper, ed., pp. 1-15. Wellesley, MA: Babson College.
  11. Firkin P. (2001). Entrepreneurial Capital: a resource-based conceptualization of the entrepreneurial process, labor market dynamics research programme, massey university, auckland.
  12. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Taylor.
  13. Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A Planning Approach, Englewood Cliffs NJ, Prentice-Hall.
  14. Gerdne, Therese (2005). the Importance of Human Capital in Export Performance, Jonkoping International Business School, Jonkoping University.
  15. Global Entrpreneurship Monitor (2010). Global Report, GEM Global Report, Entrepreneurship Monitor. Retrieved from GEM Consortium: It’s Available at http://www.gemconsortium.org/report.
  16. Gifford, B., & Mancuso, R. (1984). Entrepreneurship and Venture Management, Prentice-Hall, New York.
  17. Gnyawali, D., & Fogel, D. (1994). Environments for entrepreneurship developmen,t key dimensions and research implication, Entrepreneurship Theory and Practice, Baylor University.
  18. Goethner, M., Obschonka, M., Silbereisen, R. & Cantner, U. (2012). Scientists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological determinants, Journal of Economic Psychology, 33, 628–641.
  19. Goktepe-Hulten, D., & Mahangaonkar, P. (2010). Inventing and patent activities of scientists: In the expectation of money or reputation?, Journal of Technology Transfer, 35(4), 401–423.
  20. Goudarzvand Chegini, M., & Zamani, A. (2014). The Relationship between Social Capital and Inter-organizational Entrepreneurship, Entrepreneurship and Innovation Management Journal, 2(1), 65-75.
  21. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall.
  22. Harrison, R.T., Mason, C.M., & Girling, P. (2004). Financial Bootstrapping and Venture Development in the Software Industry, Entrepreneurship & Regional Development, 16(4), 307–333.
  23. Hill, R., Griffiths, W., & Lim, G. (2008). Principles of econometrics (third ed.), New York: John Wiley & Sons, Inc.
  24. Honig, B. (2001). Human capital and structural upheaval: a study of manufacturing firms in the west bank, journal of business venturing, 16, 575-594.
  25. Hornaday, J., & Aboud, J. (1971). Characteristics of Successful Entrepreneurs, Personnel Psychology, vol. 24, pp. 141-153.
  26. Iversen, J., Jorgensen, R. & Malchow-Moller, N. (2008). Foundations and trends in entrepreneurship, 4(1): 1-63, ISSN paper version 1551-3114. ISSN online version 1551-3122.
  27. Jennings, D. (1994). Multiple perspectives of  entrepreneurship test, readings, and cases, cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.  
  28. Kim, P., Aldrich, H.E., & Keister, L.A. (2003). the impact of financial, human and cultural capital on becoming a nascent entrepreneur. working paper.
  29. Khoja, F., & Lutafali, S. (2008). Micro-Financing: An Innovative Application of Social Networking. Ivey Business Journal, 72(1), 1–9.
  30. Krueger, N., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). "competing models of entrepreneurial intentions", Journal of business venturing, 15 (5-6, 411–432.
  31. Krueger, N. (2000). "the cognitive infrastructure of opportunity emergence", Entrepreneurship theory and practice, 24(3), 5-23.
  32. Landry, R., Amara, N., & Rherrad, I. (2006). Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities, Research Policy, 35(10), 1599–1615.
  33. Liao, J., & Welsch, H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and research implications. Journal of Small Business Management, 43(4), 345–362.
  34. Linan, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions, Entrepreneurship theory and practice, 33(3), 593–617.
  35. McClelland, D. C. (1965). Need achievement and entrepreneurship: A longitudinal study, Journal of Personality and Social Psychology, 1(4), 389-392.
  36. Minniti, M. (2005). The role of government policy on entrepreneurial activity: productive, unproductive or destructive, entrepreneurship theory and practice, 32, 779-790.
  37. Mohanty, S. K. (2006). Fundamentals of Entrepreneurship, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd, ISBN: 978-81-203-2867-9, 200 pages.
  38. Moriano, J.A., Palaci, F.J. & Morales, J.F. (2006). The entrepreneurial intention of university students in Spain, UNED, Spain.
  39. Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2010). Entrepreneurial intentions among students: towards a re-focused research agenda. Journal of small business and enterprise development, 17(4), 537-551.
  40. Naffziger, D.W., Hornsby, J.S., & Kuratko, D.F. (1994). A Proposed Research Model of Entrepreneurial Motivation, Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 29-41.
  41. Ommani, A. R. (2014). Development of Entrepreneurship in Complementary and Processing Industries in Khouzestan Province, Iran, International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), Available online on: www.ijamad.com.
  42. Rachmania, I., Rakhmaniar, M. & Setyaningsih, S. (2012). Influencing Factors of Entrepreneurial Development in Indonesia, Procedia Economics and Finance, 4,  234 – 243.
  43. Remeikiene, R., Startiene, G., & Dumciuviene,  D. (2013). Explaining Entreprenurial intention of university students: the role of Entreprenurial education, International conference, 19-21 june 2013, Zadar, Crotia.
  44. Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities, Organisation Science, 11, 448-469.
  45. Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663–671.
  46. Sohail, Zafar & Iqbal, M. K. (2013). Examining factor of entrepreneurial success: culture, gender, education, family, self-perception, Journal of poverty, investment and development, 2, 37-48.
  47. Train, K. (2003). Discrete choice methods with simulation, Cambridge, U.K.: Cambridge University press.
  48. Turker, D. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students. Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
  49. Vanderwerf, P., & Brush, C. (1989). Toward Agreement on the Focus of Entrepreneurship Research: Progress Without Definition. (Paper Presented at the National Academy of Management, Washington, D.C.).
  50. Wagner, K., & Ziltener, A. (2008). The Nascent Entrepreneur at the Crossroad: Entrepreneurial Motives as Determinants for Different Types of Entrepreneurs, Discussion Papers on Entrepreneurship and Innovation are edited by the Swiss Institute for Entrepreneurship, Chur.
  51. Wang, W., Lu, W., & Millington, J. K. (2011). Determinants of entrepreneurial intention among college students in China and USA, Journal of global entrepreneurship research, 1(1), 35-44.
  52. Wennekers, S., Van stel, A., Caree, M., & Thurik, R. (2010). The relationship between entrepreneurship and economic development, EIM research reports, scientific analysis of entrepreneurship and SMEs (SCALES), working paper H200824.
  53. Westlund, H., & Bolton, R. (2003). Local social capital and entrepreneurship, Small Business Economic, 21, 77-113.