بررسی اثر قاچاق کالا و درجه‌ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بجنورد

2 کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه بجنورد

چکیده

قاچاق کالا به‌عنوان تهدیدی در حوزه­های مختلفِ سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سال‌های اخیر در سرتا‌سر جهان تبدیل شده است، درحالی‌که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه­های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته­اند، تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده­اند. مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه‌ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره‌ی 1393- 1353، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می­پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه‌ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه‌ی مثبت بین درجه‌ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه­ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه‌ی بازبودن تجاری می­باشد.
طبقه‌بندی JEL: C22 ,C87 ,E26 ,O41 ,O17

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Smuggled Goods and the Degree of Trade Openness on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

 • masoud nikooghadam 1
 • mina jazmi 2
1 Assistant professor of economics, University of Bojnord, Iran
2 Bojnord university graduate / master's degree in economics
چکیده [English]

Smuggling of goods has become one of the controversial issues of recent years around the world as a threat to various political, cultural, military, social and especially economic spheres. While most economic studies focus on the theoretical aspects of smuggling and the analysis of its welfare effects, only a very limited number of studies have empirically addressed this complex phenomenon. The present study investigates the effect of smuggling of goods and the effect of the degree of trade openness on economic growth in Iran during 1979-2015 using a Vector Auto-Regressive model (VAR).The results indicate a negative relationship between smuggling of goods and economic growth and a positive relationship between the degree of openness of trade and economic growth in Iran in the long run. Also, the results indicate a positive impulsive reaction of smuggling to a standard deviation of positive shock in the index of openness index.
JEL Classification: C22, C87, E26, O41, O17

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smuggling of goods
 • Trade openness
 • economic growth
 • Interaction Effects
 • Vector Auto-Regressive model (VAR)
 • Impuls functions
 1. پژویان، جمشید و شهاب، محمدرضا (1394). ارتباط بین اقتصاد سایه­ای و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی با استفاده از سیستم معادله­های پنل هم‌زمان، فصلنامه‌ی علوم اقتصادی، 30، 27-1.
 2. پیرایی، خسرو و رجایی، حسین­ علی (1394). اندازه­گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن، فصلنامه‌ی سیاست‌های راهبردی و کلان، 9، 42-21.
 3. حاجی‌نژاد، علی (1379). همایش ملی بررسی پدیده‌ی قاچاق کالا و راه‌های پیشگیری آن، سومین همایش قاچاق کالا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 212-181.
 4. درگاهی، حسن و قدیری، امرا... (1382). تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با مروری بر الگوهای رشد درون‌زا،  فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی بازرگانی، 26، 33-1.
 5. سیدشکری، خشایار و میرباقری، عاطفه­السادات (1391). اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی کشورهای عضو اوپک، فصلنامه‌ی علوم اقتصادی، 20، 193-173.
 6. سیف، ا...، مراد (1385). بررسی پدیده‌ی قاچاق کالا در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 7841.
 7. عرب­مازار یزدی، علی (1380). اقتصاد سیاه در ایران، اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخیر، مجله‌ی برنامه و بودجه، 62 و 63، 60-3.
 8. علی­پور، حمیدرضا و قدکچی، مریم (1390). بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی تجارت با رشد اقتصاد در ایران، ماهنامه‌ی کار و جامعه، 141، 53-45.
 9.  قلی­زاده، سیدابراهیم، علی­پور، عباس و ذوقی­بارانی، کاظم (1389). علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، 12، 4، 142-49.
 10. کهنه­پوشی، سید هادی و عنابستانی، علی­اکبر (1391). بررسی رابطه‌ی بین فاصله از مرز و میزان درآمد و اشتغال در قاچاق کالا (مطالعه‌ی موردی بخش خاو و میرآباد- مریوان)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه­ای، 15، 20-1.
 11. مطرانلویی، پریسا (1394). بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران "اقتباس از آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز"، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی، مرکز گردآوری و تحلیل آمار.
 12. مهرابی بشرآبادی، حسین، کوچک­زاده، سمیه و تابلی، حمید (1389). آیا اقتصاد سایه­ای رشد اقتصادی را تهدید می‎کند؟ (مطالعه‌ی موردی: ایران)، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، 45، 198-181.
 13. وطن‌پور، علی‌رضا (1387). قاچاق کالا و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور، فصلنامه‌ی علمی ترویجی کارآگاه، 2، 3، 93-69.
  1. Askari, H. (2006). Middle East Oil Exporters: What Happened to Economic Development?, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
  2. Bovi, M., & Dell’Anno, R. (2007). The Changing Nature of the OECD Shadow Economy, ISAE Working Paper, 81, Institute for Studies and Economic Analyses. Italy: Rome.
  3. Buehn, A., & Farzanegan, M. R. (2012). Smuggling around the world: evidence from a structural equation model, Applied Economics, 44, 23, 3047–3064.
  4. Chen, M. (2007). Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment, Working paper, 46. United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
  5. Chong, A., & Gradstein, M. (2007). Inequality and Informality, Journal of Public Economics, 9, 159-79.
  6. Dabla-Norris, E., & Feltenstein, A. (2005). The Underground Economy and Its Macroeconomic Consequences, Journal of Policy Reform, 8, 153-74.
  7. Dell’Anno, R. (2007). The Shadow Economy in Portugal: an analysis with the MIMIC approach, Journal of Applied Economics, 10, 2, 253-277.
  8. Dell’Anno, R. (2008). What is the relationship between Unofficial and Official Economy? An analysis in Latin American Countries, Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Università degli Studi di Foggia, 1-19.
  9. DellAnno, R., Gomez, M., & Alanon, A. (2007). Shadow Economy in three different Mediterranean Countries: France, Spain and Greece, A MIMIC Approach, Empirical Economics, 33, 1, 51-84.
  10. De Soto, H. (1989). The Other Path. The Invisible revolution in the Third World, Harper and Row, USA: New York.
  11. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica, 49, 1057-1072.
  12. Dominguez, J. I. (1975). Smuggling, Foreign Policy, 20, 87-96+161-164.
  13. Eilat, Y., & Zinnes, C. (2000). The Evolution of the Shadow Economy in Transition Countries: Consequences for Economic Growth and Donor Assistance, CAER II Discussion Paper,83, Harvard Institute for International Development, Cambridge, MA.
  14. Enste, D. H. (2003). Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries, in: B. Belev (Eds). The informal economy in the EU accession countries: size, scope, trends and challenges to the process of EU enlargement. Centre for the Study of Democracy, Sofia, 81-113.
  15. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, (2013). Counterfeiting, piracy and smuggling: Growing threat to national security, Committee Against Smuggling and Counterfeiting Activities Destroying the Economy, 1-40
  16. Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P. (2000). Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries, Journal of Public Economics, 76, 459-494.
  17. Galli, R., & Kucera, D. (2003). Informal Employment in Latin America: Movements over Business Cycles and the Effects of Worker Rights, International Institute for Labour Studies Discussion Paper, 145, Decent Work Research Program, ILO. Geneva.
  18. Giles, D. E. A., & Tedds, L. M. (2002). Taxes and the Canadian Underground Economy, Canadian Tax paper, 106, Canadian Tax Foundation, Canada: Toronto.
  19. Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, Unemployment, and Development: A Two Sector Analysis, American Economic Review, 60, 1, 126–142.
  20. Khan, M. S., & Reinhart, C. M. (1990). Private investment and economic growth in developing countries, World Development, 18, 1, 19-27.
  21. Ihrig, J., & Moe, K. S. (2000). The influence of government policies on informal labor: implications for long run growth, The Economist, 148, 3, 331–343.
  22. Ihrig, J., & Moe, K. S. (2004). Lurking in the shadows: the informal sector and government policy, Journal of Development Economics, 73, 541-557.
  23. Johnson, S., Kaufmann, D., & Shleifer, A. (1997). The unofficial economy in transition, Brookings Papers on Economic Activity, 2, 159–221.
  24. Loayza, N. V. (1996). The economics of the informal sector: a simple model and some empirical evidence from Latin America, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45, 129-162.
  25. Mankiw, N., Romer, D., & Weil, D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, 112-128.
  26. Mihai, M. (2008). Shadow Economy, Economic Growth and Labor Market, Romanian Case, West University of Timisoara.
  27. Moser, C. N. (1978). Informal sector or petty commodity production: Dualism or independence in urban development, World Development, 6, 1041-1064.
  28. Ott, K. (2002). The Underground Economy in Croatia, Occasional paper 12, Institute of Public Finance, Croatia (http://www.ijf.hr/ops/PDF/ijf-ocp12.pdf).
  29. Pitt, Mark M. (1981). Smuggling and price disparity, Journal of International Economics, 11, 4, 447-458.
  30. Portes, A., Castells, M., & Benton, L. A. (1989). The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, Johns Hopkins University Press: Baltimore.
  31. Schneider, F. (2003). The development of the Shadow Economies and Shadow Labor Force of 22 Transition and 21 OECD Countries, IZA discussion paper, 514. Institute for the Study of Labor: Bonn.
  32. Schneider, F. (2005). Shadow economies around the world: what do we really know?, European Journal of Political Economy, 21, 598-642.
  33. Schneider, F. (2007). Shadow Economies and Corruption all over the World: New Estimates for 145 Countries, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2007-9.
  34. Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C. E. (2010). New Estimates for the Shadow Economies all over the World, International Economic Journal, 24, 4, 443–461.
  35. Schneider, F., & Hametner, B. (2007). The shadow economy in Colombia: size and effects on economic growth, Working Paper 2007-03, Department of Economics, Johannes Kepler University Linz, Austria.
  36. Schneider, F., & Hametner, B. (2014). The shadow economy in Colombia: size and effects on economic growth, Peace Economics Peace Science and Public Policy, 20, 2, 293-325.
  37. Schneider, F., & Klinglmair, R. (2006). Shadow Economy – causes, size and dynamic effects, Open Republic, 2, 2, http://www.openrepublic.org
  38. Solow, R. M. (1956). A Contribution to Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 70, 1, 65-94.
  39. Tedds, L. M. (2005). The Underground Economy in Canada, in: C. Bajada and F. Schneider (Eds.), Size, Causes and Consequences of the Underground Economy (Ashgate Publishing: UK).
  40. Zaman, G., & Goschin, Z. (2015). Shadow economy and economic growth in Romania. Cons and pros, Procedia Economics and Finance, 22, 80-87.