ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد نظری،

2 اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی پژوهشکده علوم اقتصادی گروه اقتصاد

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد، گروه برنامه‌ریزی و توسعه

چکیده

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره‌وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می‌پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره‌وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که ارتباطات به‌عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره‌وری فعالیت‌ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می‌کند.
طبقه‌بندی JEL: D24، D57، L96

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Telecommunications and the Iran Productivity Revival: A Disaggregated Analysis

نویسندگان [English]

 • Esfandiar Jahangard 1
 • Arian Daneshmand 2
 • mohammad Sattarifar 3
1 Associate Professor in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Economics, Institute for Economic Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article investigates the effects of investments in telecommunications on the productivity of the Iranian economy. The input-output data used in this study are from the Statistical Center of Iran and the Islamic Parliament Research Center of Iran for the years of 2001 and 2011. The input-output tables were aggregated in 19 × 19 tables to make them comparable with one another. Our analysis is based on the work of Peterson (1979) extended by Correa (2006). The results suggest that investments in telecommunications have made a positive contribution to productivity growth, both at the sectoral and national levels.
JEL Classification: D24، D57، L96

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication
 • Input-Output
 • productivity
 • Iran
 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌ایران (1394). جدول داده - ستانده سال 1390 اقتصاد ایران.
 2. مرکز آمار ایران، جدول داده - ستانده سال 1380 اقتصاد ایران
 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، سری زمانی حساب‌های ملی ایران
 4. بزازان، فاطمه (1390). "مقیاس بهره‌وری کل عوامل تولید - رویکرد داده -ستانده". مجله‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی، شماره‌ی 5، 168-143.
 5. جهانگرد، اسفندیار و سکینه غلامی‌ (1387). "تحلیل اثربخش ارتباطات بر رشد بهره‌وری کل فعالیت‌های اقتصادی ایران". فصلنامه‌ی اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 15 و 16، 98-77.
 6. محمودزاده، محمود و فرخنده اسدی (1386). "اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران". پژوهشنامه‌ی بازرگانی، شماره‌ی 43، 184-153.
 7. مشیری، سعید و اسفندیار جهانگرد (1383). "فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران". فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره‌ی 19، 78-55.
 8. ناظم بکایی، محسن و علی اصغر بانویی (1390). "تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده- ستانده (1365-1385)"، دو فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی، شماره‌ی 16، 205-.235
  1. Aghion, P., Howitt, E. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60 (2), 323–351.
  2. Bon, A. (2007). Can the internet in tertiary education in Africa contribute to social and economic development? International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 3(3), 122–131.
  3. Brynjolfsson, E., Hitt, L.M. (2000). Beyond computation: information technology, organizational transformation and business performance. Journal of Economic Perspectives 14 (4), 23–48.
  4. Cardona, M., Kretschmer, T. and Strobel, T. (2013). ICT and productivity: conclusions from the empirical literature. Information Economics and Policy, 25(3), 109-125.
  5. Chakraborty, C., & Nandi, B. (2003). Privatization, telecommunications and growth in selected Asian countries: an econometric analysis. Communications and Strategy, 52(4), 31–48.
  6. Chakraborty, C., & Nandi, B. (2009). Telecommunications adoption and economic growth in developing countries: do levels of development matter? Journal of Academy of Business and Economics, 9(2), 51–61.
  7. Correa, L. (2006). The economic impact of telecommunications diffusion on UK productivity growth. Information Economics and Policy, 18 (4), 385–404.
  8. David, P.A. (1990). The dynamo and the computer: an historical perspective on the modern productivity paradox. American Economic Review 80 (2), 355–361.
  9. Gholami, R., Moshiri, S., and Lee, S-Y. T. (2004). ICT and technical efficiency of the manufacturing industries in Iran. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 19(4), 1-19.
  10. Grossman, G.M., Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. MIT Press, Cambridge.
  11. Jorgenson, D.W. (2001). Information technology and the US economy. American Economic Review, 91 (1), 1–32.
  12. Jorgenson, D.W., Stiroh, K.J. (1999). Information technology and growth. American Economic Review, 89 (2), 109–115.
  13. Jorgenson, D.W., Ho, M.S., Stiroh, K.J. (Eds.) (2005). Productivity – Information Technology and the American Growth Resurgence. MIT Press, Cambridge, MA.
  14. Jorgenson, D.W. (2005). Accounting for growth in the information age. In: Aghion, P., Durlauf, S.N. (Eds.), Handbook of Economic Growth, vol. 1A. Elsevier B.V, Amsterdam, 743–815.
  15. Jorgenson, D.W., Stiroh, K.J. (2000). Raising the speed limit: US economic growth in the information age. Brookings Papers on Economic Activity, (1), 125–235.
  16. Jorgenson, D., & Motohashi, K. (2005). Information technology and the Japanese economy. Journal of the Japanese and International Economies, 19(4), 460–481.
  17. Martínez, D., Rodríguez, J., & Torres, J. (2008). The productivity paradox and the new economy: the Spanish case. Journal of Macroeconomics, 30(4), 1569–1586.
  18. Moshiri, S., & Jahangard, E. (2007). ICT Impact on the Labor Productivity in the Iranian Manufacturing Industries; a Multilevel Analysis. Iranian Economic Review, 12(18), 121-142.
  19. Oliner, S.D., Sichel, D.E., Triplett, J.E., & Gordon, R.J. (1994). Computers and output growth revisited: how big is the puzzle? Brookings Papers on Economic Activity, (2), 273–334.
  20. Oliner, S.D., & Sichel, D.E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990s: is information technology the story? Journal of Economic Perspectives, 14 (4), 3–22.
  21. Peterson, W. (1979). Total factor productivity growth in the UK: a disaggregated analysis. In: Patterson, K., Schott, M. (Eds.), The Measurement of Capital: Theory and Practice. Macmillan, London.
  22. Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5), 71–101.
  23. Shirazi, F., Gholami, R., & Higón, D. A. (2009). The impact of information and communication technology (ICT), education and regulation on economic freedom in Islamic Middle Eastern countries. Information & Management, 46(8), 426-433.
  24. Sridhar, K. S., & Sridhar, V. (2007). Telecommunications infrastructure and economic growth: evidence from developing countries. Applied Econometrics and International Development, 7(2), 37–61.
  25. Solow, R.M. (1957). Technical change and the aggregate production function. Review of Economics and Statistics, 39 (3), 312–320.
  26. Triplett, J.E., Bosworth, B.P. (2006). Baumol’s disease’ has been cured: IT and multifactor productivity in US services industries. In: Jansen, D.W. (Ed.), The New Economy and Beyond: Past, Present, and Future. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 34–71.
  27. Vu, K. M. (2013). Information and communication technology (ICT) and Singapore’s economic growth. Information Economics and Policy, 25(4), 284–300.