دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 124، پاییز 1397، صفحه 495-753 
3. ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

صفحه 543-567

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ محمد ستاری فر


5. نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

صفحه 597-617

سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا


10. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

صفحه 725-753

محمد نوفرستی؛ ویدا ورهرامی؛ سحر دشتبان فاروجی