دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 124، پاییز 1397، صفحه 495-753 
5. نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

صفحه 597-617

10.22059/jte.2018.67325

سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا