شناسایی فرضیه‌های توضیح‌دهنده‌ی رشد بخش عمومی در کشورهای عضو OIC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

هدف اصلی مقاله‌ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه‌های مطرح‌ شده در زمینه‌ی رشد بخش‌ عمومی (دولت)، کدام‌یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره‌ی زمانی 2014-1996 مناسب‌تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه‌های واگنر، بامول، جهانی‌شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)، به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم ‌اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب، فرضیه‌های توضیح‌دهنده‌ی رشد بخش عمومی تعیین شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، جمعیت (به‌عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به‌عنوان یک متغیر جمعیتی)، به‌ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه‌ی بخش عمومی می‌باشند. تأثیر مساحت کشور (به‌عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی‌شدن اقتصادی نیز بر اندازه‌ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم‌چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به‌عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان‌دهنده‌ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک‌تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می‌باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه‌های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند.
طبقه‌بندی  JEL: C11, F1, H5

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Hypotheses for Explaining Public Sector Growth in OIC Member Countries

نویسندگان [English]

 • mohammad alizadeh 1
 • Mohamad Alizadeh 2
1 lorestan university
2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Lorestan
چکیده [English]

The main purpose of this article is to answer this question that by considering the hypotheses all together for explaining public sector (government) growth, which one is suitable to explain the public sector growth in Organization of the Islamic Conference (OIC) Member Countries over the periods 1996-2014? For this purpose we focused on 12 hypotheses, including: Wagner hypothesis, Baumol hypothesis, globalization, fiscal decentralization, income inequality, Kau and Rubin, financial illusion, size of the country, democracy, demographic and political institutions and conflict. The method used is Bayesian Model Averaging approach (BMA), due to convenience feature to consider the uncertainty assumption of model. With estimation of 100000 regressions and Bayesian averaging of coefficients, hypotheses for explaining public sector are specified. Based on the results, population (As an indicator of the country size) and dependency ratio (as a demographic variable) with positive and negative signs have a certain effect on public sector size, respectively. The impact of land area (As another indicator of the country size) and economic globalization on public sector size are relatively important with positive signs. Also, negative and important coefficients of dummy variables used in the model shows that countries with a federal structure (fiscal decentralization indicator) and countries with presidential systems (as a political institution) have a smaller public sector size than the other countries studied.
JEL Classification: C11, F1, H5

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Sector
 • Bayesian Model Averaging Approach (BMA)
 • Organization of the Islamic Conference (OIC) Member Countries
 1. شیربجیان، محمد (1388). تأثیر هزینه‌های بهداشتی و سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده‌ی اقتصاد.
 2. صادقی، حسین، صباغ‌کرمانی، مجید و شقاقی‌شهری، وحید (1387). بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد»، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره‌ی 85.
 3. کفایی، محمدعلی و جوزی، عباس (1390). عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد میانگین‌گیری بیزی، پژوهشنامه‌ی اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره‌ی 15: 82-61.
 4. قره‌باغیان، مرتضی (1372). فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
 5. گل‌خندان، ابوالقاسم (1393). «جهانی‌شدن و اندازه‌ی دولت: آزمون فرضیه‌ی رودریک»، فصلنامه‌ی سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شماره‌ی 10.
 6. مولایی، محمد و گل‌خندان، ابوالقاسم (1392). رابطه‌ی بین اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو، فصلنامه‌ی راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره‌ی 7: 130-107.
  1. Adsera A., &  Boix, C. (2002). "Trade, Democracy, and the Size of the Public Sector: The Political Underpinnings of Openness", International Organization, 56 (2): 229-262.
  2. Alesina A., &  Wacziarg, R. (1998). "Openness, Country Size and Government", Journal of Public Economics, 69(3): 305-321.
  3. Ashworth, J., Galli, E. & Padovano, F. (2013). "Decentralization as a Constraint to Leviathan: A Panel Cointegration Analysis", Public Choice, 156: 491-516.
  4. Baumol, W. (1967). Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, American Economic Review, 57: 415-426.
  5. Benarroch M., &  Pandey, M.  (2008). "Trade Openness and Government Size", Economics Letters, 101(3): 157-159.
  6. Brennan G., &  Buchanan, J. (1980). "The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge.
  7. Cassette A., &  Paty, P. (2010). "Fiscal Decentralization and the Size of Government: A European Country Empirical Analysis, Public Choice, 143(1-2): 173-189.
  8. Draper, D. (1995). "Assessment and Propagation of Model Uncertainty," Journal of the Royal Statistical Society, Series B 57: 45-70.
  9. Dreher A. (2006). "The Influence of Globalization on Taxes and Social Policy: An Empirical Analysis for OECD Countries", European Journal of Political Economy, 22 (1): 179-201.
  10. Epifani P., &  Gancia, G. (2009). "Openness, Government Size and the Terms of Trade", Review of Economic Studies Limited, 76(2): 629-668.
  11. Eterovic D., &  Eterovic, N. (2012). "Political Competition Versus Electoral Participation: Effects on Government’s Size", Economics of Governance, 13(4): 333-363.
  12. Facchini, F. (2014). " The Determinants of Public Spending: a Survey in a Methodological Perspective", Munich Personal RePEc Archive, 1-65.
  13. Ferris S., Park, S., &  Winer, S. (2008). "Studying the Role of Political Competition in the Evolution of Government Size over Long Horizons, Public Choice, 137(1-2): 369-401.
  14. Gemmell N., Kneller, R., &  Sanz, I. (2008). "Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures", European Journal of Political Economy, 24(1): 151-171.
  15. George, E. I., &  McCulloch, R. E. (1993). "Variable Selection Via Gibbs Sampling", Journal of the American Statistical Association, 88: 881-889.
  16. Gupta, K. (2000). "An Inquiry in to Determinants of Size in Developing Countries and Related Issues of Socioeconomic Development, State University New York at Stony Brook.
  17. Hibbs, D. A. (1978). "On the Political Economy of Long Run Trends in Strike Activity", British Journal of Political Science, 8.
  18. Jeffreys, H. (1961). Theory of Probability, 3rd Ed. London: Oxford University Press.
  19. Jin J., &  Zou, H. (2002). "How does Fiscal Decentralization Affect Aggregate, National, and Subnational Government Size?", Journal of Urban Economics, 52(2): 270-293.
  20. Kass R., &  Raftery, A. (1995). "Bayes Factors", Journal of the American Statistical Association, 90(430): 773-795.
  21. Kau, J. B., &  Rubin, P. H. (2002). "The Size of Government: sources and limits", Public Choice, 113: 389 – 402.
  22. Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, England.
  23. Kramer, G. H. (1971). "Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior: 1896-1964", American Political Science Review, 65.
  24. Leamer, E. (1983). "Let's Take the Con Out of Econometrics", American Economic Review, 73: 31-43.
  25. Lee, B., & Lin, S. (1994). "Government Size Demographic Changes and Economic Growth ", International Economic Journal, 1(8): 91-108.
  26. Liu, C., &  Maheu, J. M. (2009). "Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model-Averaging Approach", Article first published online: Journal of Applied Econometrics, 22: 4-6.
  27. Martinez Vazquez, J., &  Mc Nab, R. M. (2003). "Fiscal Decentralization and Economic Growth", World Development, 31(9): 1597-1616.
  28. Mueller, D. C., &  Murrell, P. (1986). "Interest Groups and the Size of Government", Public Choice, 48: 125-45.
  29. Niskanen, W. (1971). "Bureaucracy and Representative Government, New York: Aldine.
  30. Noble, R. B. (2000). "Multivariate Applications of Bayesian Model Averaging".
  31. Nordhaus, W. D. (1975). "The Political Business Cycle", Review of Economic Studies, 42.
  32. Olson, M. (1965). "The Logic of Collective Action", Cambridge: Harvard University Press.
  33. Oates, W. E. (1985). "Searching for Leviathan: an Empirical Study", American Economic Review, 75: 748–757.
  34. Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action, Cambridge: Harvard University Press.
  35. Peacock, A. T., & Scott, A. (2000). "The Curious Attraction of Wagner’s Low", Public Choice, 102(2): 1-17.
  36. Peacock, A. T., &  Wiseman, J. (1961). "The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom", Princeton: Princeton University Press.
  37. Prud’homme, R. (1995). "On the dangers of decentralization", World Bank Economic Review, 10(2): 201-220.
  38. Raftery A., Madigan, D., & Hoeting, J. (1997). "Bayesian Model Averaging for Linear Regression Models", Journal of the American Statistical Association, 92(437): 179-191.
  39. Rodrik, D. (1998). "Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?", Journal of Political Economy, 106 (5): 997-1032.
  40. Rostow, W. W. (1960). "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto", Cambridge: Cambridge University Press, 4–16.
  41. Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G., &  Miller, R. (2004);"Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach", The American economic review, 94: 813-835.
  42. Shelton C. (2007). "The Size and Ccomposition of government expenditure", Journal of Public Economics, 91(11-12): 2230-2260
  43. York, Jeremy C., Madigan, D., Heuch, I. I., & Lie, R. T. (1995). "Birth Defects Registered by Double Sampling: A Bayesian Approach Incorporating Covariates and Model Uncertainty", Applied Statistics, 44(2): 227 -242.