تحلیل تأثیر نوآوری و اندازه‌ی دولت بر تجارت درون صنعت در یک مدل مبتنی بر برخورداری عامل شومپیتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در طول چند دهه‌ی گذشته تجارت درون صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در سطح ­بین­الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز به‌منظور بهبود روابط تجاری خود با بزرگ­ترین شرکای تجاری و در صنایعی که در آن مزیت بیشتری دارد، نیازمند الگویی مناسب در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می­باشد. با توجه به نقش مؤثری که نوآوری و حضور دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات در سطح کلان اقتصادی و بین­الملل دارد، لذا این مقاله به بررسی رابطه‌ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت از یک­سو و تشخیص رابطه‌ی بین اندازه‌ی دولت و تجارت درون صنعت از سوی دیگر به‌عنوان متغیرهای کلیدی در دو مدل خطی و تبدیل لجستیک طی سال‌های 2015-2000، می­پردازد. هم‌چنین شاخص تجارت درون صنعت در این مطالعه، براساس طبقه­بندی چهار رقمی کدهای HS در 20 صنعت منتخب محاسبه شده است. نتایج به‌دست آمده رابطه‌ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت را تأیید می‌کند هم‌چنین متغیر اندازه‌ی دولت نیز در هر دو مدل سبب افزایش سطح تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری می­شود. سایر متغیرهای کنترل (تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیر لیندر، مسافت جغرافیایی)­، همگی دارای علامت مورد انتظار بر تجارت درون صنعت هستند.
طبقه­بندی JEL: C23, F14, L60, H50

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effects of Innovation and Government Size on Intra-Industry Trade Based on The Shumpeter's Model

نویسندگان [English]

 • zahra najafi 1
 • Karim Azarbayjani 2
 • majid sameti 3
1 phd
2 Assistant professor of economy, Isfahan University, Iran
3 Associate professor of economy, Isfahan University, Iran
چکیده [English]

Intra-industry trade has become one of the most important issues of international economy during the last decades. This shows that Iran needs a suitable pattern for improving its commercial relations with the main trading partners and achieving its economic goals. Given the influential contributions of innovation and government size to the production of goods and services at international economy, this article aimed at investigating the non-linear relationship between innovation and intra-industry trade on the one hand, and the relationship between government size and intra-industry trade on the other hand. They have been reported to be the key variables of the linear and logistic transformation models from 2000 to 2015. Results have indicated that there is a non-linear relationship between innovation and intra-industry. The government size variable also increases intra-industry trade and trading partners in both models. Other control variables (GDP per capital, Linder variable and geographical distance) have the expected impacts on intra-industry trade
JEL Classification: C23, F14, L60, H50

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government expenditures
 • Innovation
 • Intra-industry trade
 • One and two-way Panel-Data
 1. اشرف­زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر (1393). اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته (چاپ اول)، تهران: نشر نور علم، 34-11.
 2. آذربایجانی، کریم و طاعتی، سارا (1390). مشخصه­های عمودی تجارت درون صنعت در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی، فصلنامه‌ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، نوزدهم، 57، 59-57.
 3. دهمرده، نظر و جفره، مریم (1395). بررسی مقایسه­ای ارتباط اندازه‌ی دولت و باز بودن تجاری در میان کشورهای عضو D8 و OECD، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ی پایدار)، شانزدهم. چهارم. 90-85.
 4. راسخی، سعید (1386). عوامل تعیین­کننده‌ی خاص کشوری انواع تجارت درون صنعت کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی، 45، 244-221.
 5. راسخی، سعید، جعفری­صمیمی، احمد و زمانی، اکبر (1388). مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعه­ی موردی برای ایران، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، 44، 1، 6-3.
 6. سعادتی، فرشید (1389). بررسی اثر اندازه‌ی دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای درحال توسعه منتخب با تأکید بر ایران، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اداری.
 7. سوری، امیررضا و تشکینی، احمد (1393). تجارت درون صنعت ایران با بلوک­های منطقه­ای (بخش صنعت)، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ی پایدار)،چهاردهم، اول، 199-194.
 8. سوری، علی (1394). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد 2) همراه با کاربرد Stata & Eviews (چاپ چهارم)، تهران، نشر فرهنگ­شناسی، 1177-1147.
 9. شاه­آبادی، ابوالفضل و نیلفروشان، نیما (1391). رابطه‌ی جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم­انداز، فصلنامه‌ی رشد فناوری، هشتم. 30، 42-32.
 10. فلاحتی، علی و سلیمانی، سعید (1389). تجارت درون صنعتی و عوامل تعیین‌کننده­ آن در کشورهای عضو سازمان همکاری­های اقتصادی­، پژوهشنامه‌ی علوم اقتصادی، نهم. ­1­(37)، 84-78.
 11. نفری، اکبر و راسخی، سعید (1381). عوامل تعیین­کننده‌ی خاص کشوری تجارت درون صنعت (IIT) در کشورهای درحال توسعه، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، 11. 87-55.
 12. نونژاد، مسعود و حق­جو، مریم (1393). اندازه­گیری کیفیت کالا در تجارت درون صنعت ایران و کشورهای عضو گروه جی هشت طی دوره‌ی 1388-1380، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی، چهاردهم، 53، 65-64.
  1. Aydogus, I., & Topcu, M. (2013). An Investigation of Co-Integration and Causality between Trade Openness and Government Size in Turkey, Internayional Journal od Economics and Financial Issues, 3(2), 319-320.
  2. Benarroch, M., & Pandey, M. (2012). The relationship between trade openness and government size: Does disaggregating government expenditure matter?. Journal of Macroeconomics, 34, 239–241.
  3. Doruk, Ö.T. (2015). Intra Industry Trade and R&D Intensity: An Empirical Assessment for Turkey. 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 210, 52 – 53.
  4. Jetter, M. & Parmeter, C.F. (2015). Trade openness and bigger governments: The role of country size revisited, European Journal of Political Economy, 37, 49-63.
  5. Jianwei D., & Kazuyuki, M. (2015). Patent statistics: A good indicator for innovation in China? Patent subsidy program impacts on patent quality. China Economic Review, 35, 137–155.
  6. Łapińska, J. (2016). Determinant Factors of Intra-Industry Trade: the Case of Poland and Its European Union Trading Partners, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 11(2), 252-254. doi: 10.12775/ 2016.011
  7. Leitao, N.c., & Shahbaz, M. (2012). Liberalization and United States, Intra-Industry Trade, International Journal of Economics and Financial Issues, 2( 4), 506-507.
  8. Rodil, O. X., & Vence, M., & Sanchez, C. (2015). The relationship between innovation and export behavior: The case of Galician firms, Technological Forecasting & Social Change. A international Journal, University of Santiago de Compostela, TFS-18311; 1-18
  9. Sawyer, W.C., & Sprinkle, R.L., & Tochkov, K. (2010). Pattern and determination of intra-industry trade in Asis. Journal of Asian Economics. 21, doi:10.1016/2010.04.001, 485-486.
  10. Sedgley, H.N., & Tan,K.M. (2015). The Roles of Innovators and Labor in a Schumpeterian Factor Endowments Base Model of Intra-industry Trade. Review of International Economics. 23(5), 873–896.
  11. Shahbaz, M., & Leitao, N.C. (2010). Intra-Industry Trade: The Pakistan Experience. International Journal of Applied Economics, 7(1), 18-21.
  12. Sledziewska K. & Czarny, E. (2016). determinants of Intra-Industry Trade of the New member States. Jounnal of Economi and Social Development, 3, 1, 147-149.