بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران - ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت و پیش‌بینی تحولات آن به روش داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت با استفاده از داده‌های سری زمانی طی سال‌های (1367-1393) می­باشد. بودجه‌ی دولت یکی از معیارها در ارزیابی توان اقتصادی هر کشور است و مخارج و درآمدهای دولت دو رکن اصلی آن را تشکیل می­دهند. بنابراین، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت مورد بررسی قرار می­گیرد.
بدین منظور یک رابطه برای درآمدهای مالیاتی و یک رابطه برای مخارج مصرفی دولت تصریح شده است. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده‌های مورد نظر در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، روابط تصریح شده برآورد شده‌اند. نتایج حاصل از برآورد روابط نشان می­دهد که ساختار سنی جمعیت، اثر معناداری بر مخارج مصرفی دولت، درآمدهای مالیاتی و در نتیجه بر کسری بودجه دارد. سپس مخارج مصرفی دولت و درآمدهای مالیاتی دولت برای سال 1393 پیش­بینی شده‌اند. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه‌ی روابط استفاده نشده است، تا بتوان براساس آن قدرت پیش­بینی الگو را خارج از محدوده‌ی برآورد محک زد. در نهایت کسری بودجه‌ی پیش‌بینی ‌شده معادل 3/130063 میلیارد ریال محاسبه شده که با مقایسه با مقدار واقعی آن، 1/131016 میلیارد ریال حاکی از پیش‌بینی خوب الگو بوده است.
طبقه‌بندی JEL: H62, F14, H29, J10, C53

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of P Change in Opulation Age Structure on Government Budget Deficit

نویسندگان [English]

 • Mohammad Noferesti 1
 • vida varahrami 2
 • Sahar Dashtban Farouji 3
1 Department of Economics,. Assistant Professor,Shahid Beheshti University. Tehran.Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Beheshti University. Tehran
3 M.A. in Economics, Shahid Beheshti University. Tehran
چکیده [English]

The aim of this thesis is to investigate the effect of changes in population age structure on the budget deficit and forecast its evolution using MIDAS method and time series data during the years 1367 until 1393.One of the criteria for assessing the economic strength of a country is to consider government revenues and expenditure and hence the budget balance. In this paper the effect of changing age structure on government budget deficits will be examined.
To this end a relationship for tax revenues and a relationship for government consumption expenditure is stipulated. For this purpose, we have estimated the corresponding function using the relevant data in the period the first quarter of 1367 to the fourth quarter of 1392. The results show that age structure of population have positive and significant effects on government consumption expenditure and tax revenues and thus budget deficit. Next, we forecasted the consumption expenditure and the government tax revenues for 1393. The budget deficit forecasted by the model is 130063.3 b.Rials for 1393 and compared to its real data which is 131016.1 b.Rials, indicate that the model forecast is satisfactory.
JEL Classification: H62, F14, H29, J10, C53

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mixed Frequency Data Sampling (MIDAS)
 • age structure of the population
 • tax revenue
 • government consumption expenditure
 • budget deficit
 1. اسنودن، برایان، اچ وین و پی وینار کوویچ (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان، ترجمه سید منصور خلیلی عراقی و علی سوری، تهران، انتشارات برادران.
 2. بیات، محبوبه (1394). به­کارگیری الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش­بینی نرخ رشد اقتصادی، پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
 3. بیات، محبوبه و نوفرستی، محمد (1394). اقتصادسنجی کاربردی سری‌های زمانی: الگوهای ترکیبی با تواتر متفاوت، تهران، نشر نور علم، چاپ اول.
 4. پایتختی اسکویی، امیر و ذوالجناحی اسکویی، رامین (1383). تأثیر کاهش نرخ مالیاتی بر کسری بودجه‌ی دولت، طرح تحقیقاتی پژوهشکده‌ی امور اقتصادی.
 5. حبیب­زاده، حمیدرضا (1372). ارزیابی نقش جمعیت در ایجاد کسری بودجه، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
 6. سوری، علی، و کیهانی حکمت، رضا (1382). تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران، فصلنامه‌ی جمعیت، (50): 73-96.
 7. شاکری، عباس (1389). اقتصاد کلان، انتشارات رافع، جلد دوم.
 8. فرج­وند، اسفندیار (1377). فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، انتشارات احرار، چاپ اول، تبریز.
 9. کردبچه، حمید (1378). اقتصاد کلان، انتشارات نور علم، چاپ اول، همدان، جلد اول.
 10. کمیجانی، اکبر، و ورهرامی، ویدا (1391). برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران، فصلنامه‌ی راهبرد، (64): 27-42.
 11. نیکوقدم، مسعود، همایونی­فر، مسعود، هوشمند، محمود، و سلیمی­فر، مصطفی (1394). بررسی اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال­های اثرگذاری، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ی پایدار)، (1): 23-53.
 12. نیکی اسکویی، کامران، اسدالله زاده بالی، میررستم، و زمانیان، محبوبه (1388). بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه، فصلنامه‌ی تخصصی مالیات، (5): 39-68.
  1. Derek H., Chen, C. (2004). Population age structure and the budget deficit, 1-39.
  2. Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2004). MIDAS regressions: Further results and new directions, Econometric Reviews 26, 53-70.
  3. Ghysels, E., Sinko, A., & Valkanov, R. (2006). MIDAS regressions: Further results and new directions, Econometric Reviews 26, 53-90.
  4. Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2004).The Midas touch: Mixed Data Sampling Regressins, manuscript, University of North Carolina and UCLA
  5. Ghysels, E., Kvedaras, V., & Zemlys, V. (2014). Mixed Data Sampling Regressins Models: the R Package midasr, Journal of Statistical Software.
  6. Gupta, A. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries, IMF Working Paper, WP/07/184.
  7. Klein, L.R. & Sojo, E. (1989). Combinations of High and Low Frequency Data in Macroeconomic Models, in L.R. Klein and J. Marquez (Eds), Economics in Theory and Practice: An Eclectic Approach. Kluwer Academic Publishers, 3-14.
  8. King, Ph., & Jackson, H. (2000). Public Finance Implications of Population Aging, Finance Canada Working Paper, 2000-08.
  9. Luski, I., & Weinblatt, J. (1998). A dynamic analysis of fiscal pressure and demographic transition, applied economics. 30, 1431-1442.
  10. Marcellino, M., & Schumacher, C. (2007). Factor-MIDAS for now- and forecasting with ragged-edge data: A model comparison for German GDP, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, and Series 1: Economic Studies, No. 34/07