محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO2 ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل استان های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی

چکیده

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می­کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه‌ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می­ یابد. از این­رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می­ شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO2  ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل­ونقل می‏باشد که برای استان­های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO2استخراج و سپس با برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ­ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO2برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می‏دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به‌طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است.
طبقه­ بندی JEL:  R41, Q41, C23, C51

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation Direct CO2 Rebound Effects from Improving Energy Efficiency in the Transportation Sector of Iran Provinces

نویسندگان [English]

 • Sohrab Delangizan 1
 • Azad Khanzadi 2
 • maryam heidarian 3
1 Associate Professor of Economics, Razi University.
2 Assistant Professor of Economics, Razi University
3 Ph.D. student of Public Economics, Razi University.
چکیده [English]

"Rebound effect" is a term that implies by improving energy efficiency, the real cost energy services per unit decreases and therefore demand increases for energy services. Hence, the potential energy saving and reducing CO2 emissions from improving efficiency will be offset. The main objective in this study is the calculation of direct CO2 rebound effects from improving energy efficiency in the transportation sector, which was conducted for Iran provinces during the period 2006-2015 in three stages; First, by using the Slutsky equation, computational formula direct CO2 rebound effects is extracted, and then with estimated price and income elasticities of demand in the transportation sector, the direct CO2 rebound effects was calculated for the 30 provinces in ten years. The results show that the rebound effects due to the implementation of the elimination of energy subsidies and increasing fuel prices, have a trend convergence and declining effect (on average 2/51 to 1/09 percent).
JEL Classification: C51, C23, Q41, R41

کلیدواژه‌ها [English]

 • Direct CO2 Rebound Effects
 • Fuel Consumption Efficiency
 • Transportation
 • Iran Provinces
 1. اسماعیل­نیا، علی­اصغر و اختیاری نیکجه، سارا  (1391). بررسی میزان اثرات بازگشتی بهبود راندمان خودروها بر مصرف سوخت، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 9(34)، 213-185
  خوشکلام خسروشاهی، موسی (1393). اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حمل­ونقل: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3(11)، 158-131.
  خوشکلام خسروشاهی، موسی (1394). اثرات بازگشتی مربوط به بخش‌های اقتصادی و خانوارها در نتیجه ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 23(74)، 54-31.
  دل­انگیزان، سهراب، خانزادی، آزاد و حیدریان، مریم (1395). بررسی و برآورد اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش­حمل­ونقل جاده­ای (مطالعه‌ی موردی استان­های ایران)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه رازی.
  شرزه­ای، غلامعلی و ابراهیم­زادگان، هه­ژار (1390). برآورد اثر بازگشت افزایش کارآیی انرژی در ارتباط با مصرف خانوارها و انتشار دی­اکسیدکربن در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 8(30)، 61-33.
  فلاحی، فیروز و حکمتی­فرید، صمد (1392). بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن در استان­های کشور (رهیافت داده­های تابلویی). فصلنامه اقتصاد محیط­زیست و انرژی. 2(6)، 150-129.
  منظور، داود، آقابابایی، محمدابراهیم و حقیقی، ایمان (1390). تحلیل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارآیی در مصارف برق در ایران: الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 8 (28)، 23-1.

Bentzen, J. (2004). Estimating the rebound effect in US manufacturing. Energy Economics, 26, 123-134.
Berkhout, P. H. G., Muskens, J. C. & Velthuijsen, J. W. (2000). Defining the rebound effect. Energy Policy, 28(6-7), 425-32.
Binswanger, M. (2001). Technological progress and sustainable development: what about the rebound effect? Ecological Economics, 36 (1), 119–132.
Brookes, L. G.  (1978). Energy policy, the energy price fallacy and the role of nuclear energy in the UK. Energy Policy, 6 (2), 94-106.
Brookes, L. G. (1990). The greenhouse effect: the fallacies in the energy efficiency solution. Energy Policy, 18 (2), 199–201.
Chang, Y.T., Zhang, N., Danao, D., & Zhang, N. (2013). Environmental efficiency analysis of transportation system in Chain: A non- radial DEA approach. Energy Policy, 58, 277-283.
Grepperud, S., & Rasmussen, I. (2004). A general equilibrium assessment of rebound effects. Energy Economics, 26 (2), 261–282.
Hanley, N. D. , McGregor, P. G., Swales J. K., & Turner K. (2006). The impact of a stimulus to energy efficiency on the economy and the environment: A regional computable general equilibrium analysis. Renewable Energy, 31, 161-171.
Hannon, B. (1975). Energy conservation and the consumer. Science, 189, 95-102.
Keepin, B., & Kats, G. (1988). Greenhouse warming, competitive analysis of nuclear and efficiency abatement strategies. Energy Policy, 16(6), 538-561.
Khazzoom, J. D. (1980). Economic implications of mandated efficiency in standards for household appliances. Energy Journal, 1(4), 21-40.
Khazzoom, J. D. (1987). Energy savings resulting from the adoption of more efficient appliances. Energy Journal, 4, 85-89.
Li, K., & Lin, B. (2015). Heterogeneity in rebound effects: Estimated results and impact of China’s fossil-fuel subsidies. Applied Energy. 149, 148-160.
Lin, B., & Zhao, H. (2016). Technological progress and energy rebound effect in China's textile industry: Evidence and policy implications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 173-181.
Boqiang, L., Fang, Y., & Xia, L. (2013). A study of the rebound effect on China’s current energy conservation and emissions reduction: Measures and policy choices. Energy, 58, 330-339.
Mizobuchi, K. (2008). An empirical study on the rebound effect: considering capital costs. Energy Economics, 30, 2486-2516.
Roy, J. (2000). The rebound effect: some empirical evidence from India. Energy Policy, 28, 433-438.
Semboja, H., &  Hatibu, H. (1994). The effects of energy taxes on the Kenyan economy: A CGE analysis. Energy Economics, 16(3), 205-215.
Sorrell, S., Dimitropoulos, J., & Sommerville, M. (2009). Empirical estimates of the direct rebound effect: A review. Energy Policy, 37, 1356–1371.
Sorrell, S., (2007). The rebound effect: An assessment of the evidence for economy-wide energy savings from improved energy efficiency. UK Energy Research Center.
Su, Q. (2012). A quantile regression analysis of the rebound effect: evident from the 2009 National Household Transport Survey in the United States. Energy Policy, 45, 368-377.
Wang, Z. Han, B., & Lu, M. (2016). Measurement of energy rebound effect in households: Evidence from residential electricity consumption in Beijing, China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 821-861.
Zhang, Y.J., Liu, Z., Qin, C.X., & Tan, T.D. (2017). The direct and indirect CO2 rebound effect for private cars in China. Energy Policy, 100, 149-161.