اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی برق، سوختهای فسیلی و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری در گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

چکیده

صنایع انرژی‏بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده‌اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده‌های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی‏بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‏باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی‌دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت‌های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می‌پردازد. شبیه‌سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش‌ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت‌های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی‏بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به‌عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت‌های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به‌ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش‌ها به‌ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم‌چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت‌های تولید انرژی و هزینه‌ی تولید محصولات در صنایع انرژی‌بر می‌شود.
طبقه‌بندی JEL: C68، Q41، Q43

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rebound Effects of Improved Electricity, Fossil Fuels and Energy Efficiency in Energy Intensive Industries: Computational General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Zohreh Salimian 1
  • fatemeh bazzazan 2
  • Mirhossein Mousavi 3
1 Ph.D Student of Economics Department Faculty of Social Sciences and Economics Alzahra University
2 Economics Department Faculty of Social Sciences and Economics Alzahra University
3 Associate Professor, Economics Department, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra Universtiy
چکیده [English]

Energy-intensive industries in Iran are responsible for a significant share of energy consumption, especially oil products. According to the statistics, these industries account for use of 75% of fossil fuels in the total industrial energy use in 2011. Therefore, there is a major focus on promoting energy efficiency in such industries. Energy efficiency improvement results in rebound and backfire effects because reduction in energy demand is not appropriate with efficiency improvement. In this paper we estimate the effects of fuels, electricity and energy efficiency improvement in energy intensive industries based on computational general equilibrium model. Simulation is done for two main scenarios, including efficiency improvement for energy intensive industries and all sectors of economy. Results show that the rebound effects of electricity, fuels and energy efficiency increasing in chemical and basic metal industries are considerable (For instance, electricity, fuels and energy efficiency increasing leads to rebound effects of 63%, 84% and 72% in chemical industry in scenarios where the efficiency improved for only energy- intensive industries. Similarly, increasing efficiency in all economy sectors leads to rebound effects of 79%, 94% and 92% in chemical industry). In addition to demand decrement, efficiency improvement will result in reduction of production cost of energy intensive industries and energy prices.
JEL Classification: C68, Q41, Q43
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rebound Effects
  • General Equilibrium Model
  • Energy Intensive Industries
  • Energy Efficiency
  • energy demand
امینی، علیرضا و نشاط، محمد (1384). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1381-1338، مجله برنامه و بودجه، 90، 86-53.
خوشکلام خسروشاهی، موسی (1393). اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حمل و نقل: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 11، 131-158.
خیابانی، ناصر (1392). الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و سیاست‌های انرژی در ایران. مؤسسه‌ی مطالعات بین‌المللی انرژی.
شرزه‌ای، غلامعلی، خلیلی‌عراقی، سید منصور و برخورداری، سجاد (1393). اصلاح یارانه‌های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE). فصلنامه‌ی تحقیقات اقتصادی.، (4)49، 799-833.
منظور، داود، شاهمرادی، اصغر و حقیقی، ایمان (1389). بررسی آثار حذف یارانه‌ی آشکار و پنهان انرژی در ایران: مدل‌سازی تعادل عمومی محاسبه پذیر بر مبنای ماتریس داده‌های خرد تعدیل شده، فصلنامه‌ی مطالعاتاقتصادانرژی، 26، 54-21.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون مالیات‌های مستقیم، جدول استهلاکات موضوع ماده 151 (www.malionline.ir/images/docs/files/000000/nf00000832-1.pdf)
هژبر کیانی، کامبیز و نقیبی، محمد (1394). برآورد موجودی سرمایه و بررسی کارآیی روش‌های مختلف محاسبه آن در بخش‌های عمده اقتصادی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌هایاقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 2، 73-94.
هژبر کیانی، کامبیز (1391). برآورد موجودی سرمایه و مصرف سرمایه ثابت در بخش‌های عمده اقتصادی. پژوهشکده آمار، گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی.
 
Allan, G., Hanley, N., & McGregor, P. (2007). The impact of increased efficiency in the industrial use of energy: A computable general equilibrium analysis for the United Kingdom. Journal of Energy Economics. 29(4), 779–798.
Broberg, T., Samakovlis, E., & Berg, C. (2015). The economy-wide rebound effect from improved energy efficiency in Swedish industries–A general equilibrium analysis. Journal of Energy Policy. 83, 26–37
Brookes, L. (1990), The greenhouse effect: the fallacies in the energy efficiency solution, Energy Policy, 18(2), 199–201.
Devarajan, S., & Go, D. S, (1988). The Simplest Dynamic General Equilibrium Model for Open Economy. Journal of Policy Modeling. 20(6), 677–714.
Dixon, P., & Jorgenson, D. W. (2012). Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, Elsevier.
Gavankar, S., & Geyer, R. (2010). The Rebound Effect: State of the Debate and Implications for Energy Efficiency Research, Bren School of Environmental Science and Management
Greening, L.A., Greene, D.L., & Difiglio, C. (2000). Energy efficiency and consumption—the rebound effect—a survey. Energy Policy, 28, 389–401.
Gunning, J. W, & Keyzer, M. (1995). Handbook of Development Economics, Chapter 35: Applied General Equlibrium Models for Policy Analysis, Elsevier.
Hanley, N., McGregor, P.G., Swales, J. K., & Turner, K. (2009). Do increases in energy efficiency improve environmental quality and sustainability? .Journal of Ecological Economics. 68(3), 692–709.
International risk governance council (2011). The Rebound Effect: Implications of Consumer Behaviour for Robust Energy Policies, A review of the literature on the rebound effect in energy efficiency and report from expert workshops
(https://www.andrew.cmu.edu/user/ilimade/Ines_Azevedo/papers/IRGC_ReboundEffect-FINAL.pdf)
Khazzoom, J. D. (1980), Economic Implications of Mandated Efficiency Standards for Household Appliances". The Energy Journal. 1 (4): 21–40.
Lofgren, H., Robinson, S., & Lee Harris, R. (2002), A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS, International Food Policy Research Institute.
McKibbin, W. J. (1998), Forecasting the World Economy Using Dynamic Intertemporal General Equilibrium Multi-Country Models
Moshiri, S., & Lechtenböhmer, S. (2015). Sustainable Energy Strategy for Iran, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. (http://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/3502/ )
Saunders, H.D. (2013). Historical Evidence for Energy Consumption Rebound in 30 US Sectors and a Toolkit for Rebound Analysis. Journal of Technological Forecasting and Social Change, 80(7), 1317–1330
Sorrell, S. (2007). The Rebound Effect: an assessment of the evidence for economy-wide energy savings from improved energy efficiency (http://www.ukerc.ac.uk/programmes/technology-and-policy-assessment/the-rebound-effect-report.html)
Turner, K. (2009). A computable general equilibrium analysis of the relative price sensitivity required to induce rebound effects in response to an improvement in energy efficiency in the UK economy. Discussion papers in Economics, Department of Economics, University of Strathclyde Glascow.
 (https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/145.pdf)
Wang, H.,&  Zhou, P. (2012). An empirical study of direct rebound effect for passenger transport in urban China, Energy Economics, 34, 452-460.