اثر بیکاری بر مصرف خانوارهای شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بیکاری پدیده‌ای معمول و در عین حال نگران کننده برای اقتصاد کشور است که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. در این مقاله سعی شده یکی از آسیب‌های اقتصادی بیکاری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی شود. چنین به نظر می‌رسد که نه تنها بیکاری بر مصرف خانوارهای بیکار اثر می‌گذارد، بلکه خانوارهای شاغل را نیز متأثر می‌کند. به این صورت که بیکاری به‌عنوان عامل تغییر‌دهنده انتظارات درآمدی، مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای بررسی این موضوع، مقاله به تصریح رابطه‌ای برای مصرف بر اساس مبانی نظری اقتصادی پرداخته و ضرایب آن را به کمک داده‌های هزینه -درآمد خانوار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و استفاده از روش داده‌های عرضی - طولی زمانی (داده‌های پانل) برآورد کرده است. نتایج نشان می‌دهد خانوارهای شاغل در مواجه با افزایش بیکاری در سطح جامعه، به ازای یک درصد تغییر در نرخ بیکاری، مصرف خود را به‌اندازه 1.5% کاهش می‌دهند. افزون بر این امر، سهم مصرف آن‌ها نیز از مصرف غیر‌خوراکی به سمت مصرف خوراکی تغییر جهت پیدا می‌کند.
طبقه‌بندی JEL: D12، D82، J64، D84، C23

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Unemployment on Employed Households

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • mahmood nasiri 2
1 Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Unemployment is a common but alarming phenomenon in our country's economy that brought about many social and economic problems. The paper attempts to investigate one of the economic harms caused by unemployment that has been less studied. It seems that not only unemployment affects the consumption of unemployed households, but it also affects employed households .in the way that unemployment, as a modifying factor of income expectations, affects household consumption .To study this issue, this article attempted to specify a formula for consumption based on economic theories and estimated its coefficients through using household income-expenditure data provided by the Statistical Center of Iran and employing panel data method. Results indicate that households, in the face of rising unemployment at the community level, reduce their consumption by 1.5% in response to one percent increase in unemployment rate. Moreover, their share of food consumption increase while the share of nonfood expenditures tends to fall.
JEL Classification: D12، D82، J64، D84، C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household Consumption patern
  • Unemployment
  • income-expenditure data
  • Income expectation
  • Panel data method
Alegre, J., & Pou, L. (2016). Consumption, unemployment and the Great Recession. International Journal of Manpower, Vol. 37 Iss 4 pp. 724 - 743.
Ando, A., & Modigliani, F. (1963). The Life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests. American economic Review.
Benito, A. (2006). Does job insecurity affect. Oxf .Econ.Pap.58(1),157–181.
Bentolila, S., & Ichino, A. (2006). Unemployment and consumption near and far away from the Mediterranean. J Popul Econ 21:255–280 .
Browning, M., & Crossley, T. (2009). Shocks, stocks, and socks: smoothing consumption over a temporarity. Journal of the European Economic Association, 7(6), 1169-1192
Campbell, J., & Deaton, A. (1989). Why Is Consumption So Smooth?. Review of Economic Studies 56, 357-374.
Campos, R., & Reggio, I. (2015). consumption in the shadow of unemployment. European Economic Review.
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan.
Flavin, M. (1984). Excess sensitivity of consumption to current income. National Bureau of Economic Research.
Flavin, M. (1981). The Adjustment of Consumption to Changing Expectations about Future Income. Journal of Political Economy, 89(5)
Friedman, M. (1957). A theory of consumption function. Prinston university press chapter 1-3, 6,9.
Gruber, J. (1997). The Consumption Smoothing Benefits of Unemployment Insurance. The American Economic Review, 87(1), 192-205.
Hall, R. E. (1978). Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis: theory and evidence. Journal of Political Economy, 86, 971-987.
Stephens Jr, M. (2003). Job loss expectation, realization, and household consumption behavior. National Bureau of Economic Research.
Nalewaik, J., J. (2006). Current consumption and future income growth: Synthetic panel evidence. Journal of Monetary Economics 53 (2006) 2239–2266.