تحرک فنی و اقتصادی در صنایع ایران، مورد مطالعه: شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

رقابت­ ذیری از موضوعات اصلی و مهم در اقتصاد به شمار می­رود که از آن به‌عنوان ابزاری برای رشد مطلوب و توسعه پایدار یاد می ­شود. در این تحقیق رقابت‌پذیری صنایع مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که بیشتر از 2 بنگاه در بازه زمانی 1395-1386 داشته‏اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه رقابت­ پذیری تحرک معیارهای عملکرد فنی و عملکرد اقتصادی به دو روش مورد بررسی قرار گرفته‏ اند. یکی منحنی سالتر که یک روش کیفی است و دیگری به‏ کارگیری شاخص ­های تحرک حاصل از زنجیره مارکوف که روشی کمی می­ باشد. نتایج نشان می ‏دهد که تحرک فنی در صنایع مورد مطالعه بالاتر از تحرک اقتصادی می ­باشد. هم‌چنین نتایج حاصل از شاخص ­های تحرک نشان داده‏ اند که تحرک فنی در صنعت رایانه و فعالیت­ های وابسته به آن و تحرک اقتصادی در صنعت حمل و نقل و ارتباطات نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری دارند.
طبقه‌بندی  JEL: C81 ,D24 ,D21, D41,D22

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technological and Economic Mobility in Iranian Industries: The Case of Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Farshad Hosseini 1
 • Ahmad Sadraei Javaheri 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Departmet of Economics, Faculty of Economics, Shiraz university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Competitiveness is one of the main and important issues in the economy which is considered as a tool for optimal growth and sustainable development. In present research Competitiveness of Iranian Industries listed in Tehran stock exchange which have had more than two firms during the period of 2007 to 2016 was studied. To study the competitiveness, mobility of productivity score and normalized market share have been applied with two methods: salter curve and mobility indices obtained from the Markov chain. First method is a Qualitative method and the latter is a quantitative one. The result showed that technological mobility is more than Economic mobility in studied industries. The results of mobility indices obtained from the Markov chain also showed that Computer and real property industries have higher Technological mobility Compared to other industries. Also economic mobility is higher in Transportation industry Compared to others.
JEL Classification: D22, D41, D21, D24, C81

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobility Indices
 • Technological mobility
 • Economic mobility
 • Competitiveness
 • salter curve
 1. پورپرتوی، میرطاهر، دانش جعفری، داوود و جلال آبادی، اسدالله (1388). مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی صنایع ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 4، 154-129.
 2. خاندوزی، سید­احسان (1384). انگاره پورتر در رقابت و مزیت رقابتی، راهبرد یاس، 4، 102-83.
 3. شهنازی، روح­الله و ذبیحی‌دان، محمد­سعید (1392). شناسایی ارتباطات عناصر بازار در صنایع کارخانه‌ای ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ش 12، 174-153.
 4. صدرایی جواهری، احمد و منوچهری، مجتبی (1391). پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران، فصلنامه پژوهش‌ها سیاست‌های اقتصادی، ش 63، 132-105.
 5. صدرائی جواهری، احمد و نوح پیشه، مریم (1395). بررسی پویایی کسب و کار در میان صنایع منتخب ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 79، 98-55.
 6. عسگری، منصور (1388). رتبه‌بندی قدرت رقابت­پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران. بررسی­های بازرگانی، 38، 31-21.
  1. Alcalde-Unzu, J., Ezcurra, R., & Pascual, P. (2006). Mobility as movement: A measuring proposal based on transition matrices. Economics Bulletin,4(22), 1-12.
  2. Amato, L. (1984). Firm size, leading firms and mobility. Studies in Economics and Finance8(1), 5-24.
  3. Baldwin, J. R., & Gorecki, P. K. (1994). Concentration and mobility statistics in Canada's manufacturing sector. The journal of industrial economics, 93-103.
  4. Baptista, R., & Karaöz, M. (2017). Determinants and Interdependence of Firm Entry, Exit and Mobility. In Industry 4.0 (pp. 369-395). Springer International Publishing.
  5. Cantner, U., & Kruger, J. (2004). Groski's stylized facts and mobility of large German manufacturing firms, Riview of Industrial Organization, 24, 267-283.
  6. Doubleday, K., & Esunge, J. (2011). Application of Markov Chains to Stock Trends, Jornal of Mathematics and Statistics, 7 (2), 103-106.
  7. David, B & Stanley, F &Rudiger, D. (2003). Economics (first edition). The McGrow-Hill Companies, London.
  8. Ferretti, C., & Ganugi, P. (2013). A new mobility index for transition matrices.Statistical Methods & Applications22(3), 403-425.
  9. Folkeringa, M., Stel, A., Suddle, K., & Tan, S. (2011). Measuring Business Dynamics among Incumbent Firms in The Netherlands. Int. J. Entrepreneurship and Small Business, 2, 185-206.
  10. Guo, J., Huang, J., Chen, Q., & Wang, Y. (2010). Notice of retraction mobility of top 500 Chinese firms. In E-Business and E-Government (ICEE), 2010 International Conference on (pp. 5207-5210). IEEE.
  11. Geweke,J., Marshal, R., & Zarkin, G. (1986). Mobility Indices in Continuous Time Markov Chains, Econometrica, 54, 1407-1423.
  12. Geweke, J., Marshall, R. C., & Zarkin, G. A. (1986). Mobility indices in continuous time Markov chains. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1407-1423.
  13. Jungho, K., & Chang-Yang, L. (2016). Technological regimes and firm survival, Research Policy, 45, 232–243.
  14. Kersting, S., Hottel, S., & Odening, M. (2016). Industry dynamics under production constraints – The case of the EU dairy sector, Economic Modelling, 55, 135-151.
  15. Li, M. (2013). Research on industrial security theory. Springer Berlin Heidelberg.
  16. Mata, J. (1992). Concentration and competitive dynamics. The Portuguese economy towards, 117-129.
  17. Morikawa, M. (2013). Productivity and survival of family firms in Japan, Journal of Economics and Business, 70, 111– 125.
  18. Palangkaraya, A., Stierwald, A., & Yong, J. (2009). Is firm productivity related to size and age? The case of large Australian firms. Journal of Industry, Competition and Trade9(2), 167-195.
  19. Shorrocks, A. F. (1978). The measurement of mobility. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1013-1024.
  20. Storz, D., Riboldazzi, F., & John, M. (2015). Mobility and innovation: A cross-country comparison in the video games industry, reaserch policy, 44, 121-137.
  21. Segarra, A., & Callejón, M. (2002). New firms' survival and market turbulence: New evidence from Spain. Review of industrial Organization20(1), 1-14.