دوره و شماره: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 126، بهار 1398، صفحه 1-251 
6. ارزیابی اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی

صفحه 125-145

علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور؛ هانا ابوالحسن بیگی