تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا،

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می­ شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متأثر از عوامل و شوک­ های پایه ­ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ­­ای نیز بر این مسیر پویا می­ توانند مؤثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک ­های پایه ­ای از غیرپایه ­ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می­ دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده­ های فصلی دوره 1369-1395 دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان ­دهنده آن است که الگوی نامعین می­ تواند برخی ویژگی‌های داده ­ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سال‌ها را نشان دهد.
طبقه‌بندی JEL: E31, E43, E52, E61

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decomposing Fundamental Factors from Non-Fundamentals in a Stochastic Difference model for Iran Economy

نویسندگان [English]

  • mehdi sarem 1
  • Hussein marzban 2
1 Researcher, Central Bank of Iran, Department of Economics Policy and Research
2 Associate Professor of Economics, Shiraz University, Department of Economics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indeterminate Model
  • Sims Algorithm
  • Lubik and Schorfheide Algorithm
  • Fundamental and Non-Fundamental Factors
Blanchard, O., & Kahn, M. (1980). The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. Econometrica, 48(5), 1305-1311.
Bullard, J., & Mitra, K. (2002). Learning about Monetary Policy Rules. Journal of Monetary Economics. 49(6), 1105-1129.
Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In Studies in the Quantity Theory of Money. Ed. M. Friedman, Chicago, Chicago University Press, 25-117.
Cho, S., & McCallum, B. (2010). Another Weakness of Determinacy as a Selection Criteria for Rational Expectations Models. Carnegie Mellon Memo.
Clarida, R., & Gali, J., & Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Quarterly Journal of Economics, 3(5), 147-180.
Farmer, R., & Khramov, V. (2013). Solving and Estimating Indeterminate DSGE Models. IMF Working Paper, WP/13/200.
Flood, R., & Garber, P. (1980). Market Fundamentals versus Price Level Bubbles: The First Tests. Journal of Political Economy. V. 88, No. 4, 745-770.
Lubik, T., & Schorfheide, F. (2003). Computing Sunspot Equilibria in Linear Rational Expectations Models. Journal of Economic Dynamics and Control. 28, 273-285.
Matsuyama, K. (1990). Sunspot Equilibria (Rational Bubbles) in a Model of Money – in- The- Utility Function. Journal of Monetary Economics. 25, 137-144.
Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1983). Speculative Hyperinflations in Maximizing Models: Can We Rule Them Out?. Journal of Political Economy. 91(4), 675-687.
Shell, K. (1977). Monnaie et Allocation Intertemporelle. Communication to Roy-Malinvaud Seminar. Mimeo, Paris.
Sims, C. (2002). Solving Linear Rational Expectations Models. Computational Economics. 20(1), 1-20.
Woodford, M. (1990). The Optimum Quantity of Money. In HandBook of Monetary Economics”. Ed. B. Friedman and F. Hahn, 1067-1152.