رابطه صادرات و عملکرد بنگاه‌ «شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران» شهریور 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه‌های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه‌ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه‌هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می‌کنند؟ (3) بنگاه‌های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 34%، ارزش افزوده 28%، نیروی کار 37%، بهره‌وری کل 25%، بهره‌وری نیرو کار 26%، و در بهره‌وری انرژی نیز 24% یه صورت معناداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند. صادرکنندگان بهره­ور ایرانی در آستانه پیوستن به بازارهای بین‌المللی رشد قابل توجهی در شاخص­های اشاره شده تجربه می­کنند؛ حضور مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخص­های عملکردی کارگاه همراه می­شود، لیکن شاخص­های بهره­وری در این کارگاه­ها رشد قابل توجهی ندارد؛ هم‌چنین خروج از بازار صادرات با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است. برای انجام این پژوهش از اطلاعات تابلویی کارگاه­های صنعتی بالای 10 نفر ایران در سال‌های 1382 تا 1390 استفاده شده است.
طبقه‌بندی JEL : F10

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exporting and the Firm’s Performance “Evidence from the Manufacturing firms in Iran” September 2018

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Madanizadeh 1
  • Mostafa Heidary 2
1 Assistant professor of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
2 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper, we investigate the relationship of the firms’ performance and their export status: 1) How are exporting firms different from home producers? 2) How does the performance of a firm evolve before starting to export? 3) After starting to export, how does the performance of a firm change? Using Iranian manufacturing plant level data, we find that Iranian exporters perform much better than non-exporters; on average they perform significantly better in sales by 34%, in value-added by 28%, in employment by 37%, in TFP by 25%, in labor productivity by 26% and in energy productivity by 24%. Iranian exporters grow faster in these measures than non-exporters before starting to export. But after starting to export, the size measures are still better than non-exporters while the growth measures are not significantly different from others. Finally, the exiters have severe significant decline in both level and growth measures.
JEL Classification: F10

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • Exportation
  • Manufacturing Firms
  • Firm’s Performance
  • productivity
  • Wage Payment and Employment
  • Value Added
رحمتی، محمدحسین، و پیله‌وری، عسل (1393). تخمین بهره‌وری بخش صنعت ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مدیریت و اقتصاد
Arkolakis, C. (2010). Market penetration costs and the new consumers margin in international trade. Journal of political economy, 118(6), 1151-1199.
Baldwin, R. (1989). Sunk-cost hysteresis.‏ NBER Working Paper No. 2911
Baldwin, R. E. (2000). Trade & growth: still disagreement about the relationships (No. 264). OECD Publishing.‏
Ben-David, D., & Loewy, M. B. (1998). Free trade, growth, & convergence. Journal of economic growth, 3(2), 143-170.‏
Bernard, A. B., & Bradford Jensen, J. (1999). Exceptional exporter, performance: cause, effect, or both? Journal of international economics, 47(1), 1-25.
Bernard, A. B., & Jensen, J. B. (1997). Why some firms export: Experience, entry costs, spillovers, & subsidies. Yale University. Photocopy.‏
Bernard, A. B., & Jensen, J. B. (1999). Exporting & productivity (No. w7135). National bureau of economic research.‏
Bernard, A. B., & Wagner, J. (1997). Exports & success in German manufacturing. Weltwirtschaftliches Archive, 133(1), 134-157.‏
Bernard, A. B., Jensen, J. B., & Lawrence, R. Z. (1995). Exporters, jobs, & wages in US manufacturing: 1976-1987. Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, 67-119.‏
Bernard, Andrew B., Jonathan Eaton, J., Bradford, J., & Kortum, S. (2003). Plants and Productivity in International Trade..The American Economic Review 93 (4) (September 1): 1268.1290.
Caliendo, L., Monte, F., & Rossi-Hansberg, E. (2015). The anatomy of French production hierarchies. Journal of Political Economy, 123(4), 809-852.
Chaney,T., (2008). Distorted Gravity: The Intensive and Extensive Margins of International Trade..The American Economic Review 98 (4): 1707.1721.
Clerides, S. K., Lach, S., & Tybout, J. R. (1998). Is learning by exporting important? Micro-dynamic evidence from Colombia, Mexico, & Morocco. Quarterly journal of Economics, 903-947.‏
De Loecker, J. (2007). Do exports generate higher productivity? Evidence from Slovenia. Journal of International Economics, 73(1), 69-98.‏
Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition & optimum product diversity. The American Economic Review, 297-308.‏
Eaton, J., & Kortum, S. (2002). Technology, Geography, and Trade. Econometrica 70 (5): 1741.1779.
Eaton, J., Kortum, S., &  Kramarz, F. (2011). An Anatomy of International Trade: Evidence from French Firms. Econometrica 79 (5): 1453.1498.
Feeney, J. (1999). International risk sharing, learning by doing, & growth. Journal of Development Economics, 58(2), 297-318.‏
Gandolfo, G. (1998). International trade theory & policy. Berlin: Springer.‏
Giles, J. A., & Williams, C. L. (2000). Export-led growth: a survey of the empirical literature & some non-causality results. Part 2. Journal of International Trade & Economic Development, 9(4), 445-470.‏
Giles, J. A., & Williams, C. L. (2000). Export-led growth: a survey of the empirical literature & some non-causality results. Part 1. The Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), 261-337.‏
Grossman, G. M. (Ed.). (1992). Imperfect competition & international trade. Mit Press.‏
Harrigan, J. (1994). Scale economies & the volume of trade. The Review of Economics & Statistics, 321-328.‏
Harrigan, J. (1996). Openness to Trade in Manufactures in the OECD. Journal of international economics, 40(1), 23-39.‏
Helpman, E. (1990). Monopolistic competition in trade theory (No. 16). International Economics Section, Department of Economics Princeton University.‏
Helpman, E., & Krugman, P. R. (1989). Trade policy & market structure. MIT press.‏
Krugman, P. R. (1980). Scale economies, product differentiation, & the pattern of trade. American Economic Review, 70, 950–959.
Krugman, P. R. (2009). International economics: Theory & policy, 8/E. Pearson Education India.‏
Levinsohn, J., & Petrin, A. (2003). Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables. The Review of Economic Studies, 70(2), 317-341.
López, R. A. (2005). Trade & growth: Reconciling the macroeconomic & microeconomic evidence. Journal of Economic Surveys, 19(4), 623-648.‏
Lu, D. (2010). Exceptional exporter performance? Evidence from Chinese manufacturing firms. Manuscript, University of Chicago.‏
Markusen, J. R., Melvin, J. R., Kaempfer, W. H., & Maskus, K. E. (1995). International trade: Theory & evidence. New York: McGraw-Hill.
Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra‐industry reallocations & aggregate industry productivity. Econometrica, 71(6), 1695-1725.‏
Olley, G. S., & Pakes, A. (1996). The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry. Econometrica, 64(6), l263-l297.‏
Roberts, M. J., & Tybout, J. R. (1997). The decision to export in Colombia: an empirical model of entry with sunk costs. The American Economic Review, 545-564.‏
Roberts, M., Sullivan, T., & Tybout, J. R. (1995). Micro-foundations of export booms. World Bank mimeo.‏
Spence, M. (1976). Product selection, fixed costs, & monopolistic competition. The Review of Economic Studies, 217-235.‏
Trade Promotion Coordinating Committee (1995). National Export Strategy. Third Annual Report to the United States Congress.
Wagner, Joachim. (1995). “Exports, Firm Size, and Firm Dynamics.” Small Business Economics 7, 29-39.