بررسی تأثیر عوامل نهادی رسمی و غیررسمی (با تاکید بر ترس از شکست، حاکمیت قانون، کنترل فساد، درک قابلیت کارآفرینانه) بر کارآفرینی و نتیجه آن بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، شهر گنبد کاووس، ایران

2 گروه آموزشس اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد، شهر گنبدکاووس، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکدهه علوم انسانی، دانشگاه گنبد، شهر گنبدکاووس، ایران

4 گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد، شهر گنبد کاووس، ایران

چکیده

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون‌زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن‌ها در یک محیط رقابتی قلمداد می­کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون‌زای خود به نقش نهادها بی­توجه نبوده‌اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل­های رشد درون‌زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل­ها، به نقش نهادها در نظریه‌های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می‌رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل‌های اقتصادی و مدل­های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن‌ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می‌گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم‌چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده‌های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3sls) این نتایج به‌دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم‌چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است.
طبقه‌بندی JEL: O11، O17،O43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Official and Unofficial Institutional Factors on Entrepreneurship and Its Consequences on Economic Growth: Evidence From MENA Countries (2008-2015)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh shiravand 1
  • reza mazhari 2
  • mohsen mohamadi khiareh 3
  • abdolsaeed tomhj 4
1 Department of Economics and Accounting, Faculty of Humanities,Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, IRAN
2 Economics Department، Faculty of Humanities،Gonbad، University،Gonbad-e-Kavus city، Iran
3 Economics Department، Faculty of Humanities،Gonbad، University،Gonbad-e-Kavus city، Iran
4 Department of Statistics, Faculty of Basic Sciences, Gonbad University, Gonbad-e-Kavous, Iran
چکیده [English]

Classical economists saw growth as the result of the interaction of economic factors and their rational choice in a competitive environment. Although these economists played  attention on  the role of institutions in economic growth, but the explicit attention to the impact of institutions on economic performance should be attributed to the late nineteenth century and the publication of the book, The theory of the Leisure class,  by Torsten-Vebln's. With the reappearance of endogenous growth models in the 1980s and the importance of human capital, serious attention paid to the role of institutions in economic growth theories. It seems that the reason for this long-term interruption in the entry of institutions into economic growth models has attributed to recognition and the way of influencing, because the impact of institutions usually is indirect on growth, and this effect carried out through various channels, including entrepreneurship. This research studied for the first time on the effects of rule of law and control of corruption (formal institutional factors) as well as fears of failure and conception of entrepreneurial ability (informal institutional factors) on entrepreneurship in the case of MENA countries during 2008-2015. Using panel data and three-stage least squares method (3SLS), we find that the rule of law and corruption control has a positive and significant effect and fear of failure has a negative and significant relationship with entrepreneurship. In addition, conception entrepreneurial ability has no positive and significant effect on entrepreneurship and ultimately entrepreneurship has had a positive effect on economic growth.   
JEL classification: O11, O17, O43

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Factors
  • economic growth
  • Entrepreneurship
  • MENA countries
  • three-stage least squares method (3sls)
آراستی، زهرا، ملکی کرم آباد، محمدمهدی و متوسلی، محمود (1390). عوامل نهادی تأثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی، توسعه کارآفرینی، 5:2،
چاونس، برنارد (1390). "اقتصاد نهادی"، ترجمه محمود متوسلی، علی نیکونسبتی و زهرا فرضی زاده میاندهی.
ذوالنور، سید حسین (1374). مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی. دانشگاه شیراز، ص. 299.
شاکری، محبوبه، جعفری صمیمی، احمد و کریمی موغاری، زهرا (1393). ارتباطبینمتغیرهاینهادیورشداقتصادی:معرفیشاخصنهادیجدیدبرای منطقهخاورمیانهوشمالآفریقا. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 21:6، 106-94.
برادران شرکاء، حمیدرضا و ملک الساداتی، سعید (1387). تأثیر حکمرانی خوب بر رشـد اقتصـادی کشـورهای منتخب. مجله راهبرد، سال 17، شماره 49، 52، 29.
صباحی، احمد و ملک‌الساداتی، سید سعید (1388). اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 53، 158-131.
قاسمیان، عاطفه (1393). نوآوری و کارآفرینی در ایران. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی.
کریمیان، محمد وزین، خلیلی، حسن و سلطانی نژاد، حسین (1390). فساد اداری و سازمانی و ارائه الگویی برای شاخص‌های فساد. نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
کیان‌پور، سعید (1392). بررسی رشد کارآفرینی در ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 34:9، صص 18-10.
متوسلی، محمود، مشهدی احمدی، محمود، نیکو نسبتی، علی و سمیعی نسب، علی (1389). اقتصاد نهادی: پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند، نشر دانشگاه امام صادق (ع).

11. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). The persistence and change of institutions in the Americas. Southern Economic Journal, 75(2), 282-301.
Acs, Z.J. & Armington, C. (2006). Entrepreneurship, Geography, and American Economic Growth. Cambridge University Press, Cambridge, MA.
Acs, Z. J., & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small business economics, 28(2-3), 109-122.
Aidis, R., Estrin, S., & Mickiewicz, T. (2008). Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing23(6), 656-672.
Akai, N., Horiuchi, Y., & Sakata, M. (2005). Short-run and long-run effects of corruption on economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States.
Akimova, I. (2002). Performance of Small and Medium Sized Manufacturing Firms in Ukraine: Does the Quality of Governance Matter? In Fostering Sustainable Growth in Ukraine (pp. 160-172). Physica, Heidelberg.
Alvarez, C., & Urbano, D. (2015). Environmental factors and entrepreneurial activity in Latin America, Academia, 2011, issue 48, pp 31-45.Anokhin, S., & Schulze, W. S. (2009). Entrepreneurship, innovation, and corruption. J. Business venturing, 24(5), 465-476.
Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. J. Technological Forecasting and Social Change, 102, 45-61.
Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. (2016). Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. J. Technological Forecasting and Social Change, 102, 45-61.
Audretsch, D. B., & Keilbach, M. (2004). Does entrepreneurship capital matter? Entrepreneurship Theory and Practice28(5), 419-430.
Audretsch, D. B., & Keilbach, M. (2008). Resolving the knowledge paradox: Knowledge-spillover entrepreneurship and economic growth. Research Policy37(10), 1697-1705.
Audretsch, D. B., Bönte, W., & Keilbach, M. (2008). Entrepreneurship capital and its impact on knowledge diffusion and economic performance. Journal of business venturing23(6), 687-698.
Ayoola, E. O (2005). Corruption in Nigeria: The way forward, Paper delivered at the 50th Anniversary of Ilesha Grammar School.
Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions. Journal of business venturing19(2), 221-239.
Bleaney, M., & Nishiyama, A. (2002). Explaining growth: a contest between models. Journal of Economic Growth7(1), 43-56.
Brun de Pontet, S. (2004). Business and well-being: The experience of entrepreneurs. M.A. dissertation, Concordia University (Canada).
Collins, D.D., (2007). Entrepreneurıal Success: The Effect Of Fear On Human Performance, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.
Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (1983). Testing the specification of multivariatemodels in the presence of alternative hypotheses. Journal of Econometrics, 23, 301-313.
Deniz, N., Boz, İ. T., & Ertosun, Ö. G. (2011). The relationship between entrepreneur's level of perceived business-related fear and business performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 579-600.
Ebrahim, M., & Schϕtt, T. (2011). Entrepreneurial intention promoted by perceived capabilities, risk propensity and opportunity awareness: a global study. 56th International Council of Small Businesses, Stockholm, Sweden.
Festus, N., Bassey, G. E., & Uyang, F. A. (2014). Entrepreneurship, Corruption and the Challenge of Development In Nigeria. Eur. J. Bus. Soc. Sci, 3(3), 104-112.
Foo, M., (2010). Emotions and entrepreneurial opportunity evaluation. Entrepreneurship Theory and Practice.
Forgas, J., (2000). Feeling and Thinking: Affective Influences on Social Cognition. Cambridge University Press, New York.
Galindo, M. Á., & Méndez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work? Journal of Business Research67(5), 825-829.
Gangemi, A., & Mancini, F., (2007). Guilt and focusing in decision-making. Journal of Behavioral Decision Making, 20 (1), 1–20. 
Greene, W. H. (2002). Econometric Analysis. 2nd Edition, New York: Prentice Hall.
Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics Fourth (4th) Edition. Magraw Hill Inc, New York.
Hareli, S., Shomrat, N., & Biger, N. (2005). The role of emotions in employees' explanations for failure in the workplace. Journal of Managerial Psychology, 20(8), 663-680.
Heritage Fundetion (2016 ), https://www.heritage.org/
Hartog, C., van Stel, A., & Storey, D. J. (2010). Institutions and entrepreneurship: The role of the rule of law. EIM Scales paper H, 201003.
Kokkinou, A. (2005). Entrepreneurship, innovation activities and regional growth. 45th European Congress of the Regional Science Association. Aug. 23 - 27, Amsterdam.
Lambert-Mogiliansky, A., Majumdar, M., & Radner, R. (2007). Strategic analysis of petty corruption: Entrepreneurs and bureaucrats. J. Development Economics, 83(2), 351-367.
Levie, J., & Autio, E., (2008). A theoretical grounding and test of the GEM model. Small Bus. Econ. 31 (3), 235–263.
Lucas, Roberts, E. (1988) on the machanices of economics Development Journal of Monetary Economics 22 (1988) 3-42. North-Holland.
- Murphy, K. Shleifer, A. & Vishny, R (1991), “The Allocation of Talent: Implications for Growth”, Quarterly Journal of Economics, 106: 503-30.
Naktiyok, A., Karabey, C. N., & Gulluce, A. C. (2010). Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4), 419–435.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press. 153p.
Noseleit, F. (2013). Entrepreneurship, structural change, and economic growth. Journal of Evolutionary Economics23(4), 735-766.
Nyström, K. (2008). The institutions of economic freedom and entrepreneurship: evidence from panel data. J. Public Choice, 136(3), 269-282.
OECD (2008), OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes, Paris: OECD.
Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., Lopez-Garcia, P., & Chin, N., (2005). Global entrepreneurship monitor: data collection design and implementation 1998–2003. Small Bus. Econ. 24 (3), 205–231.
Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of economic growth, 9(2), 131-165
 Romer, Paul M. (1986) "Increasing returns and long-run growth." Journal of political economy 94.5: 1002-1037.
Runyan, R. C. (2005), Predicting downtown and small business success: A resourcebased view, Ph.D. dissertation, Michigan State University.
Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relationship between culture and corruption: A cross-national study. J. Intellectual Capital, 10(1), 165-184.
Stolper, A. E., Walker, M., Marczak, J., & Sabatini, C. (2007). Rule of law, economic growth and prosperity. Rule of Law Working Group. Americas Society.
 Taylor, L (2004) Reconstructing Macroeconomics: Structuralist Proposals and Critiques of the Mainstream, Harvard University Press.
 
Veblen, T. (1899). The theory of the leisure class: An economic study in the evolution of institutions. Macmillan.
Xavier, S. R., Sidin, S., Guelich, U., & Nawangpalupi, C. B. (2017). ASEAN Entrepreneurship: The Context, Impact and Opportunities for Women Entrepreneurs and Startups; Key Pivots for Growth and Sustainability.
Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small business economics24(3), 335-350.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press