بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضربه بررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران می‌پردازد. پایه نظری این مطالعه مبتنی بر مدل نیومارک (1988) است که برچارچوب شکاف جنسیتی اوزاکاو بلیندر (1973) قرار دارد. این مدل بر روی داده‏ های طرح نیروی کار سال 1393 کشور ایران پیاده سازی شدهاست.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متوسط بالاتر میزان تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. این شکاف در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را در بردارد و در عین حال هم دستمزد کمتری پرداخت می‌کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد.
طبقهبندیJEL:J31 ,J16 ,J21

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Gender Pay Discrimination in Iran

نویسندگان [English]

  • nazanin Bidarbakhatnia 1
  • Alireza Gorgorzadeh 2
1 Student, Department of Economics, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This paper analyses factors influencing gender wage gap in Iran. The theory is based on the Numark model based on Oaxaca and Blinder (1973) framework for gender wage gap which is applied on Micro data from 2014 labour force survey of Iran. The results show that higher level of education among employed women in Iran has reduced the gender wage gap. However, a significant amount of gender wage discrimination exist for the same work and same level of education. The gap is greater in private sector compared to public sector. The private sector counts for a larger share of employement. At the same time, private sector offers a lower wage for the same work compare to the public sector and also creates a larger gender wage gap.
JEL Classification:J31, J16, J21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labour force
  • employed population
  • gender wage discrimination
  • gender wage gap
  • economic participation
  • women employment
باقری، شهلا) 1382(. اشتغال زنان در ایران، ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگـی اجتمـاعی زنان.
شادیطلب، ژاله )1381(. توسعه و چالش‏های زنان ایران، نشر قطره
صادقی، مسعود و مصطفی عمادزاده مصطفی (1383). تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان، فصلنامۀ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1(1)، 22-5.
نوروزی، لادن (1383). تفاوت‏های جنسیتی در ساختار شغلی، پژوهش زنان، 1 (1)، 178-165.
Blinder, A. S. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form&  Structural ‎Estimates, Journal of Human Resources, 8: 436–455.‎
Burnette, J. ( 2009). Gender, Work and Wages in Industrial Revolution Britain.63:1-10
Cavalcanti, T. V.,  &Tavares, J. (2007). The Output Cost of Gender Discrimination: A Model-Based acroeconomic Estimate Working Paper, Uni-versidade NOVA de Lisboa.
Dollar, D., & Gatti R. (1999). Gender Inequality, Income & Growth: Are Good Times Good for Women?, The World Bank, May 1999.
Ferrant, G. (2011). How Gender Inequalities Hinder Development: Cross Country Evidence, CES Working Papers, 2011.12.
Jingyo, S. (2010). Decomposition of the Change in the Gender Wage Gap, Research in Business and Economics Journal, 1, Feb 2010.
Mincer, J. (1974). Schooling, Experience and Earnings. New York: National Bureau of Economic Research.
Neumark, D. (1988). Employers discriminatory behavior and the estimation of wage discrimination. Journal of Human Resources, 23, 3 (Summer): 279–95.
Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, International Economic Review, 14, 693–709.
Sebggala, R. (2007).  Age Determination and Gender Discrimination in Uganda, Economic Policy Research Centre, 2007.
World Economic Forum (2017). The Global Gender Gap Report.
 Meng, X.  (1998).  Labour Economics, Volume5, Issue 1Male–female wage determination and gender wage discrimination in China's rural industrial sector: 67–89.
Zajkowska, O. )2013(. Gender Gap in Poland - Blinder-Oaxaca Decomposition. Quantitative Methods in Economics, 14(2): 272-278.