دوره و شماره: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 127، تابستان 1398، صفحه 253-485 
2. بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

صفحه 285-301

نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده


7. اثر تکانه‌های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

صفحه 395-418

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ معصومه امامی کلائی؛ ناصرعلی یداله زاده طبری