تحلیل تجربی اثر مستقیم بیکاری بر اقتصاد سایه در ایران (رویکرد تقاضای پول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاری بر رشد فعالیت‌های غیر قانونی – اقتصاد سایه – تأکید دارد. گرچه مطالعات مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده است؛ اما به‌طور محدودی اثر مستقیم نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش تقاضای پول اندازه اقتصاد سایه در ایران طی سال‌های (1355-1394) برآورد می‌شود و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاری در شکل گیری اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهای توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران اندازه‌گیری می‌شوند. نتایج حاصل از تخمین رابطه تقاضای پول در چارچوب مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نشان می-دهند: اولا: به‌طور متوسط 35/16 درصد از تولید رسمی به فعالیت‌های اقتصاد سایه اختصاص دارد و نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی در دوره تحت بررسی افزایش یافته است. ثانیاً: بار مالیاتی و نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر اندازه اقتصاد سایه هستند ثالثا اثر مستقیم و معنی‌دار نرخ بیکاری بر روند اقتصاد سایه تأیید می‌شود و بر اساس یافته‌های حاصل از تجزیه اندازه اقتصاد سایه بر حسب عوامل تشکیل دهنده آن، به‌طور متوسط در دوره تحت بررسی،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Empirical Analysis of the Direct Effect of Unemployment on the Shadow Economy in Iran (Money Demand Approach)

نویسندگان [English]

  • Majid Maddah
  • Mahboobeh Farahati
Associate Professor of Economics, Semnan University
چکیده [English]

The literature of shadow economy emphasizes the role of unemployment on the growth of illegal activities. Although many studies have been accomplished about the identification of effective factors on the shadow economy growth, but there are shortages in the context of the analysis of the direct effect of unemployment rate on shadow economy empirically. The purpose of this article is to study the effect of unemployment on shadow economy directly. In this regard, first of all the size of shadow economy in Iran over the period 1976 to 2015 using money demand relation has been estimated. Then the amounts of tax burden and unemployment variables in the changes of shadow economy have been measured. The results from estimation of money demand in the framework of Autoregressive Distributed Lag show that on average 16.35 % of formal production is shadow economy activities and the rate of shadow economy to GDP has increased. there are also a meaningful and positive relationship among tax burden, unemployment and shadow economy size. unemployment rate has significant direct effect on shadow economy and also, according to findings from the decomposition of size of shadow economy to its explanatory factors, on average in the period of under review, 7% of changing shadow economy in Iran is due to changing unemployment rate directly.
JEL Classifications: O17, E24, E41, C19, O53

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow Economy
  • Unemployment rate
  • Money Demand
  • Autoregressive Distributed Lag Model
  • Iranian Economy
حسنوند، سمیه، زراء نژاد، منصور و منتظر حجت، امیر حسین (1395). تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه منتخب. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. (22)6: 118-103.
عرب مازار یزدی، علی (1380). اقتصاد سیاه در ایران: اندازه، علل و آثار در سه دهه اخیر. برنامه و بودجه. 6(2 و 3): 60-3.
Ahumada, H., Alvaredo, F., & Canavese, A. (2008). The monetary method to measure the shadow economy: The forgotten problem of the initial conditions. Economics Letters, 101(2): 97-99.
Bahmani-Oskooee, M. (1996). The black market exchange rate and demand for money in Iran. Journal of Macroeconomics, 18(1): 171-176.
Bajada, C. (1999). Estimates of the underground economy in Australia. The Economic Record, 75(231): 369-384. 
Bajada, C., & Schneider, F. (2009). Unemployment and the shadow economy in OECD. Revue économique, 60: 1033-1067.
Bhattacharyya, D. K. (1990). An econometric method of estimating the hidden economy, U.K. (1960–1984): Estimates and tests. Economic Journal, 100 (402): 703–717.
Buehn, A., & Schneider, F. (2008). MIMIC models, cointegration and error correction: An application to the French shadow economy. IZA Discussion Paper No. 3306, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, Germany.
Davidescu (Alexandru), A. A., Dobre, I. (2013). The impact of unemployment rate on the size of Romanian shadow economy. Public Finance Review, 41(5): 578-607.
Dell’Anno, R., Davidescu, A. A., Balele, N. P. (2018).  Estimating shadow economy in Tanzania: An analysis with the MIMIC approach. Journal of Economic Studies, 45(1): 100-113.
Dell’Anno, R. (2003). Estimating the shadow economy in Italy: A structural equation approach. Working Paper 2003–7, Department of Economics, University of Aarhus.
Dell’Anno, R., Solomon, O. H. (2008). Shadow economy and unemployment rate in USA: is there a structural relationship? An empirical analysis. Applied Economics, 40: 2537–2555.
Dell’Anno, R., & Schneider, F. (2004). The shadow economy of Italy and other OECD countries: What do we know?. Journal of Public Finance and Public Choice, 21: 223–245.
Enste, D. H. (2003). Shadow economy and institutional change in transition countries, in the informal economy in the EU assessment countries: Size, scope, trends and challenges of the process of EU-enlargement (Editor.) B. Belev, Center for Study of Democracy, Sofia, 81–114.
Gaspareniene, L., Remeikiene, R., Heikkila, M. (2016). Evaluation of the impact of shadow economy determinants: Ukrainian Case. Intellectual Economics, 10(2): 108-113. 
Giles, D. E. A. (1999). Modelling the hidden economy and the tax-gap in New Zealand. Empirical Economics, 24: 621-640.
Goel, R. K., Saunoris, J. W. (2017). Unemployment and international shadow economy: Gender differences. Applied Economics, 49(58): 5828-5840.
Gutmann, P. M. (1977). The subterranean economy. Financial Analysts Journal, 33(6): 26-34.
Khandan, A., Nili, M. (2014). Government interventions and the size of the informal economy. The case of Iran (1971–2007). Journal of Economic Policy Reform, 17(1): 71-90. 
Lemieux, T., Fortin, B., & Fr chette, P. (1994). The effect of taxes on labor supply in the underground economy. The American Economic Review, 84: 231–54.
Mauleón, I., Sardà, J. (2016). Unemployment and the shadow economy. Applied Economics, 49(37): 3729-3740.
Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years?. IMF Working Paper, WP/18/17.
Nchor, D., & Adamec, V. (2015). Unofficial economy estimation by the MIMIC model: The case of Kenya, Namibia, Ghana and Nigeria. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6): 2043-2049 (Available by https://doi.org/10.11118/actaun201563062043).
Ouattara, B. (2004). Foreign aid and fiscal policy in Senegal (pp. 262-267). Manchester: Mimeo University of Manchester.
Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
Piraee, K., & Rajaee, H. (2015). The causal relationship between unemployment rate and underground economy in Iran. International Journal of Economic Behavior and Organization, 3(2): 23-28.
Saafi, S., Farhat, A., & Haj Mohamed, M. B. (2015). Testing the relationships between shadow economy and unemployment: Empirical evidence from linear and nonlinear tests. Studies in Nonlinear Dynamic and Econometrics, 19(5): 585-608.
Schneider, F. (2014). In the shadow of the state – the informal economy and informal economy labor force. DANUBE: Law and Economics Review, 5(4): 227–248.
Schneider, F. (2000). The increase of the size of the shadow economy of 18 OECD countries: Some preliminary explanations. CESifo Working Paper Series No. 306 (Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=258933).
Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow economies: size, causes and consequences. Journal of Economic Literature, 38: 77–114.
Smith, P. (1994). Assessing the size of the underground economy: The Canadian statistical perspectives. Canadian Economic Observer, Catalogue, 11-010, 16–33.
Tanzi, V. (1982). Underground economy and tax evasion in the United States: Estimates and implications. The underground economy in the United States and abroadLexington books.
Thomas, J. J. (1986). The underground economy in the United States: A Comment on Tanzi. International Monetary Fund, 33(4): 782-789.