جهانی شدن و درجه عبور نرخ ارز به قیمت‌های مصرف کننده: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه‌ای تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

پروسه جهانی‌شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه‌های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال‌های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می­کند. به جرات می­توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین و حساس­ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی‌شدن، به چه میزان، قیمت‏های مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می­دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده­های 32 کشور درحال‌توسعه و 24 کشور توسعه‌یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به‌کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت‏های مصرف‌کننده، تحت رژیم­های جهانی‌شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی‌شدن  استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‏دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است. هم‏چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی‌شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی‌شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت‏های مصرف کننده، در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به ترتیب افزایش و کاهش می­یابد.
طبقه‌بندی JEL: E31، O24، F62

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Globalization and Passing the Exchange Rate on Consumer Prices: Applying the Panel Smooth Threshold Regression Model

نویسندگان [English]

 • Ramin rahimi 1
 • Hassan Khodavaisi 2
1 Ph.D Student of Economics, Urmia University
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University
چکیده [English]

The economic dimension of the globalization process has led to the convergence and economic integration of countries in the fields of business, financial markets, capital and labor. Through various channels, global economic fluctuations is transmited to the domestic economy of the countries and it can safely be said that the exchange rate is one of the most important and most sensitive variables in transferring the effects mentioned. The main question of the present research is that how much the exchange rate changes affects consumer prices during the globalization process. The present study uses data from 32 developing countries and 24 developed countries during the period from 1980 to 2016, and using the panel smooth transition model, examines the degree of exchange rate pass-through on consumer prices for globalization regimes.  In this direction the KOF Globalization Index has been used. The results showed that the rate of exchange rate pass-through in developing countries is higher than in developed countries, and also, with the transition from the first regime (low globalization) to the second regime (high globalization), the rate of exchange rate  pass-through in the developed and developed countries increases and decreases, respectively.
JEL classification: E31, O24, F62

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate pass-through
 • Globalization
 • KOF index
 • consumer prices
 1. اصغرپور، حسین و مهدیلو، علی (1393). محیط تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه پژوهش‏ها وسیاست‏های اقتصادی، 70(22)، 102-75.‎

  اصغرپور، حسین، کازرونی، علیرضا و  میرانی، نینا (1394). تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(2)، 155-178.‎

  بهرامی، جاوید، محمدی، تیمور و بزرگ، شادی (1393). انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR. پژوهش‏های اقتصادی ایران، 19(60)، 37-65.‎

  تمیزی، علیرضا (1393). بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ایران با لحاظ نمودن اثرات نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری. اقتصاد مقداری، دوره 1، شماره 3، 61-79.‎

  حکمتی فرید، صمد، عزتی شورگلی، احمد، عزتی،  رضا و دهقانی، علی  (1394) تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا.  فصلنامه پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، 5(18)، 112-95

  خداویسی، حسن، نجار قابل، سمیه و عزتی شورگلی، احمد (1396). بررسی رابطه بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه‌ای پانلی. مجله تحقیقات اقتصادی، 52(1)، 61-87.‎

  خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد (1386).بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص‌های قیمت مصرف کننده و واردات در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 4 (27)، 51-82

  سادات حسینی، نیلوفر، اصغرپور، حسین و حقیقت، جعفر (1397). درجه­ی عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم. تحقیقات اقتصادی، 53(2)،303-321.‎

  شجری، هوشنگ، طیبی، سیدکمیل و جلایی، سیدعبدالمجید (1385). عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاست­های پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش سیستمهای فازی عصبی.‎ فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، 8(26)، 153-179.

  طیبی، سید کمیل، نصرالهی، خدیجه، یزدانی، مهدی و ملک حسینی، سید حسن (1394). تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370). پژوهش‏های اقتصادی ایران، 20(63)، 1-36.‎

  کازرونی، علیرضا و سلیمانی الوانق، فاطمه (1394). بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر سطح قیمت‏های‌ مصرف‌کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز: مطالعة موردی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 50(1)، 169-192.‎

  کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391). تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP). فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(2)، 85-114.‎

  لشکری، محمد، ابوالحسنی، اصغر، اصغرپور، حسین و تمیزی، علیرضا (1394). تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM).‎ فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، 23(73)، 111-128.

  محمدی، حسین، سقاییان، سید حسین و توحیدی، امیرحسین. (1394). بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 20 (65)، 159-184.‎

  مصباحی، مانا، اصغرپور، حسین، حقیقت، جعفر، کازرونی، سید علیرضا و فلاحی، فیروز (1396). درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی). فصلنامه علمی-پژوهشی مدل‏سازی اقتصادی، 11(37)، 77-100.‎

   1. Akofio-Sowah, N. A. (2009). Is there a link between exchange rate pass-through and the monetary regime: Evidence from Sub-Saharan Africa and Latin America. International Advances in Economic Research15(3), 296-309.
   2. Benigno, P., & Faia, E. (2016). Globalization, pass-through and inflation dynamics. International Journal of Central Banking12(4), 263-306.
   3. Cheikh, N. B., & Rault, C. (2016). Recent estimates of exchange rate pass-through to import prices in the euro area. Review of World Economics152(1), 69-105.
   4. Daniels, J. P., & VanHoose, D. D. (2013). Exchange-rate pass through, openness, and the sacrifice ratio. Journal of International Money and Finance36, 131-150.
   5. de Mendonça, H. F., & Tiberto, B. P. (2017). Effect of credibility and exchange rate pass-through on inflation: An assessment for developing countries. International Review of Economics & Finance50, 196-244.
   6. Dreher, A. (2006). Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. Applied economics38(10), 1091-1110.
   7. Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass‐through. International Journal of Finance & Economics9(4), 315-338.
   8. Jiménez-Rodríguez, R., & Morales-Zumaquero, A. (2016). A new look at exchange rate pass-through in the G-7 countries. Journal of Policy Modeling38(5), 985-1000.
   9. López-Villavicencio, A., & Mignon, V. (2017). Exchange rate pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary policy regime and central bank behavior matter?. Journal of International Money and Finance79, 20-38.
   10. MarÃa-Dolores, R. (2009). Exchange Rate Pass-Through in Central and East European Countries. Eastern European Economics47(4), 42-61.
   11. Naz, F., Mohsin, A., & Zaman, K. (2012) Exchange rate pass-through in to inflation: New insights in to the cointegration relationship from Pakistan. economic modelling, 29, 2205-2221.
   12. Ozkan, I., & Erden, L. (2015). Time-varying nature and macroeconomic determinants of exchange rate pass-through. International Review of Economics & Finance38, 56-66.
   13. Wu, P. C., Liu, S. Y., & Yang, M. F. (2017). Nonlinear Exchange Rate Pass-Through: The Role of National Debt. Global Economic Review46(1), 1-17.