دوره و شماره: دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 128، تابستان 1398، صفحه 487-786 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

صفحه 487-523

10.22059/jte.2019.72765

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد