بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه).

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

 
مطالعه حاضر با به‌کارگیری الگوهای چندسطحی ترتیبی، تمایل به ماندگاری جوانان روستایی را در شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه برای سال 1396، موردبررسی قرار می‌دهد. سه شهرستان قصرشیرین، پاوه و هرسین و یک روستا از دهستان‌های هر شهرستان نیز به صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی دومرحله‌ای انتخاب شده‏اند. متغیر وابسته، تمایل به ماندگاری افراد تا 5 سال آینده است. نتایج تحقیق، وجود ناهمسانی‌ها در بین روستاها و شهرستان‌های مورد مطالعه را موردتأیید قرار داده و متغیر جنسیت بر تمایل به ماندگاری جوانان مؤثر بوده است. از سویی، دقت الگوهای چندسطحی نسبت به سایر الگوهای قدیمی نشان داد که برخلاف سایر مطالعات؛ متغیر میزان تحصیلات و سن بی‌معنی شده است. متغیرهای امکانات روستایی، جمعیت و فاصله روستا تا شهر نیز در سطح روستاها و در نهایت متغیر جمعیت شهرستان در سطح سوم، معنی‌دار شده‏اندند. بر اساس نتایج تحقیق؛ با بهبود وضعیت راه‌های روستایی و افزایش امکانات روستایی، می‌توان ماندگاری جوانان روستایی در منطقه موردمطالعه را تحت تأثیر قرار داد، لذا می‌توان با افزایش امکانات اولیه رفاهی و زیرساخت‌های جاده‌ای انگیزه جوانان را به مهاجرت کاهش داد. از سویی با افزایش امکانات رفاهی نیز سایر موقعیت‌های مشاغل خدماتی و غیرکشاورزی مرتبط با زیرمجموعه‌های متغیر امکانات روستایی ایجاد می‌شود. بر همین اساس، شکاف‌های درآمدی بین مناطق روستایی- شهری، کاهش و در نتیجه از تخلیه روستاها جلوگیری به عمل می‌آید. با توجه به تأیید ناهمسانی‌ها در جامعه موردمطالعه، این نتیجه حاصل شده است که اجرای سیاست‌گذاری‌های کلی در راستای کاهش مهاجرت جوانان، همواره با شکست مواجه می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کاهش مهاجرت روستاییان، مجموعه هر روستا و هر شهرستان به طور مجزا و نه به صورت استانی مورد مطالعه و برنامه‌ریزی قرار گیرند.
طبقه‌بندی JEL: C81، D04، O12

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using Multilevel Model to Investigate Factors Affecting on Intention to Stay of Young People in Villages (Case Study: The Selected Cities of Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

 • mehdi mahmoudi 1
 • Mahmoud Daneshvar Kakhki 2
 • naser shahnoushi 2
 • Hossein Mohammadi 3
1 Master Student of Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of Agricultural Economics Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor of Agricultural Economics Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The present study, using ordered multilevel model, examines Intention to stay of young people in Villages in selected cities of Kermanshah province for 1396. Three cities of Qasr_shirin, Paveh and Harsin and one village from villages of each city were randomly selected using two stage stratified sampling method. Dependent variable is Intention to stay of young people in Villages to five years. The results of study confirmed existence of inconsistencies between villages and studied cities. Gender variable was effective on Intention to stay of young people in Villages. On the other hand, accuracy of multilevel model compared to other old model showed that variables of education and age were insignificant unlike other studies. The variables of rural facilities, population and distance from village to city were also significant at village’s level and finally, population variable in level third. Based on research results, improving rural roads and increasing rural facilities can affect survival of rural youth in the study area. Therefore, it is possible to reduce migration of young people by increasing basic welfare facilities and infrastructure of motive road. On the one hand, with increasing in amenities, other services and non-agricultural jobs associated with the variable subdivisions of rural facilities are created. Hence, income gaps between rural and urban areas will be reduced, thus preventing from evacuation of villages. Regarding confirmation of heterogeneity in surveyed community, it was concluded that the implementation of general policies to reduce migration of young people has always failed. Therefore, it is suggested that in the policies related to the decrease of rural population, villages of each village and each city are separately analyzed and not provincial.
JEL Classification:C81, D04, O12

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intention to stay in rural
 • Migration
 • Rural youth
 • Rural Development
 • Multilevel approach
نجف آبادی، سعید (1388). سنجش میزان انگیزه مهاجرت جوانان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان نجف‌آباد، دانشکده کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 1. http://www.civilica.com/Paper-ICEHH02-ICEHH02_336.html.
 2. Aassve, A., Arpino, B., & Billari, F. C. (2013). Age norms on leaving home: Multilevel evidence from the European Social Survey. Environment and Planning, 45(2): 383-401.
 3. Adepoju, A. (1986). Rural migration in Nigeria. Ile-Ife: Department of Demography and Social Statistics, University of Ife.   
 4. Amin, S. (1974). Modern Migrations in Western Africa: Studies Presented and Discussed at the Eleventh International African Seminar, Dakar, April 1972. International African Institute.
 5. Barrett, C. B., Clark, M. B., Clay, D. C. & Reardon, T. (2005). Heterogeneous constraints, incentives and income diversification strategies in rural Africa. Quarterly journal of international agriculture. Frankfurt am Main: DLG-Verlag, 1962-1979., 44(1): 37–60.
 6. Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). Detecting and assessing collinearity. Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity, 85-191.
 7. Billari, F. C., & Liefbroer, A. C. (2010). Towards a new pattern of transition to adulthood? Advances in Life Course Research, 15(2): 59–75.
 8. Billari, F. C., Philipov, D., & Baizán, P. (2001). Leaving home in Europe: The experience of cohorts born around 1960. International Journal of Population Geography, 7(5): 339–356.
 9. Boyle, P., Cooke, T. J., Halfacree, K., & Smith, D. (2001). A cross-national comparison of the impact of family migration on women’s employment status. Demography, 38(2): 201–213.
 10. Bravo-Ureta, B. E., & Brea, J. A. (1996). Migration decisions, agrarian structure, and gender: The case of Ecuador. The Journal of Developing Areas, 30(4): 463–476.
 11. Breen, R., & Buchmann, M. (2002). Institutional variation and the position of young people: A comparative perspective. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 580(1): 288–305.
 12. Buchmann, M. C., & Kriesi, I. (2011). Transition to adulthood in Europe. Annual Review of Sociology, 37, 481–503.
 13. Cadieux,  K.  V.,  &  Taylor,  L.  (Eds.).  (2013).  Landscape  and  the  ideology  of  nature  in exurbia:  Green  sprawl.  New  York:  Routledge.
 14. Cameron, R. (1997). Världe0n ekonomiska historia – från urtid till nutid. Lund: Studentlitteratur.
 15. Choi, J. H. (1984). Urban to rural migration in Korea. 21-108.
 16. Clark, D. E., & Hunter, W. J. (1992). The impact of economic opportunity, amenities and fiscal factors on age-specific migration rates. Journal of Regional Science, 32(3): 349–365.
 17. Cruces, G., & Wodon, Q. T. (2003). Transient and chronic poverty in turbulent times: Argentina 1995–2002. Economics Bulletin, 9(3): 1–12.
 18. Daneshvar kakhki, M., Dehganian, S., Karim Koshteh, H., Golriz, Z. (1385/2006). Impact of Increasing Agricultural Productivity on migration of Villagers in Iran. Agricultural Sciences and Natural Resources, 13 (4): 174-180. [In Parsian]
 19. Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: Evidence from panel data. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 49(1): 61–84.
 20. DaVanzo, J. (1981). Repeat migration, information costs, and location-specific capital. Population and Environment, 4(1): 45–73.
 21. Dhamija, N., & Bhide, S. (2013). Poverty in rural India: Variations in factors influencing dynamics of chronic poverty. Journal of International Development, 25(5): 674–695.
 22. De Brauw, A., Huang, J., Zhang, L. & Rozelle, S. (2013). The feminisation of agriculture with Chinese characteristics. The Journal of Development Studies, 49(5): 689-704.
 23. Deubler, S., & Schäfer, C. (2014). Rural areas and migration. To stay or not to stay? Documentary Report. Sectoral Project Migration and Development and Rural Development. 1-48.
 24. De Jong, G. F., Johnson, A. G., & Richter, K. (1996). Determinants of migration values and expectations in rural Thailand. Asian and Pacific Migration Journal, 5(4): 399–416.
 25. Dorward, A., Anderson, S., Clark, S., Keane, B., & Moguel, J. (2001). Asset functions and livelihood strategies: a framework for pro-poor analysis, policy and practice.
 26. Dustmann, C., & Weiss, Y. (2007). Return migration: theory and empirical evidence from the UK. British Journal of Industrial Relations, 45(2): 236–256.
 27. Ellis, F. (2000). Rural livelihoods and diversity in developing countries. Oxford university press.
 28. FAO. (2016). Food and Agriculture Organization of the United Notions. Migration, agriculture and rural development - Food and Agriculture. 1-19.
 29. Furstenberg Jr, F. F. (2010). On a new schedule: Transitions to adulthood and family change. The Future of Children, 20(1): 67–87.
 30. Goldstein, H., (1999). Multilevel Statistical Models. London: Institute of Education, Multilevel Models Project, 1999.
 31. Goldstein, H. (2011). Multilevel statistical models, John Wiley & Sons, Vol. 922.
 32. Goldsmith, P., Gunjab, K; Ndarshikanye, B., (2004). Rural urban migration and agricultural productivity: the case of Senegal. Agricultural Economics, 31(1): 33-45.
 33. Hayat Ghabibi, F, Gorbani, M. (1393/2014). Application of Multilevel Patterns in Data-Output Analysis. Journal of Agricultural Economics and Development, 28 (4): 311-301.
 34. Holdsworth, C. (2000). Leaving home in Britain and Spain. European Sociological Review, 16(2): 201–222.
 35. Hörschelmann, K., & Hoven, B. (2003). Experiencing displacement: The transformation of women’s spaces in (former) East Germany. Antipode, 35(4): 742–760.
 36. Hu, F., Xu, Z., & Chen, Y. (2011). Circular migration, or permanent stay? Evidence from China’s rural–urban migration. China Economic Review, 22(1): 64–74.
 37. Hu, Y. (2016). Impact of rural-to-urban migration on family and gender values in China. Asian Population Studies, 12(3): 251–272.
 38. Iacovou, M. (2002). Regional differences in the transition to adulthood. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 580(1): 40–69.
 39. Kedir, A. M., & Mckay, A. (2005). Chronic poverty in urban Ethiopia: Panel data evidence. International Planning Studies, 10(1): 49–67.
 40. King, K. M., & Newbold, K. B. (2009). Later-life migrations in Canada in 2001: A multilevel approach. Journal of Population Ageing, 2(3–4): 161–181.
 41. Krishna, A. (2006). Pathways out of and into poverty in 36 villages of Andhra Pradesh, India.World Development, 34(2): 271–288.
 42. Krishna, A. (2007). For reducing poverty faster: Target reasons before people. World Development, 35(11): 1947–1960.
 43. Krishna, A. (2010). Who became poor, who escaped poverty, and why? Developing and using a retrospective methodology in five countries. Journal of Policy Analysis and Management, 29(2): 351–372.
 44. Leibert, T. (2016). She leaves, he stays? Sex-selective migration in rural East Germany. Journal of Rural Studies, 43: 267-279.
 45. Lenguerrand, E., Martin, J. L., & Laumon, B. (2006). Modelling the hierarchical structure of road crash data- Application to severity analysis. Accident Analysis & Prevention, 38(1): 43–53.
 46. León, C. J., & Hernández Alemán, A. (2016). Immigrants’ Decision to Stay in the Canary Islands: A Latent Class Approach. Regional Studies, 50(5): 864–876.
 47. Lersch, P. M. (2016). Family Migration and Subsequent Employment: The Effect of Gender Ideology. Journal of Marriage and Family, 78(1): 230–245.
 48. Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, 22(2): 139–191.
 49. Lewis, W.A. (1976). The Diffusion of Development. Wilson and A.S. Skinner (Eds.) The Market and the State. Essays in Honour of Adam Smith.Oxford: Oxford University Press.
 50. Liang, Z., & White, M. J. (1997). Market transition, government policies, and interprovincial migration in China: 1983-1988. Economic Development and Cultural Change, 45(2): 321–339.
 51. Li, L., Wang, C., Segarra, E. & Nan, Z. (2013). Migration, remittances, and agricultural productivity in small farming systems in Northwest China. China Agricultural Economic Review, 5(1):5-23.
 52. Marr, W., & Millerd, F. (2004). Migration of elderly households in Canada, 1991–1996: determinants and differences. Population, Space and Place, 10(6): 435–454.
 53. May, J. & Woolard, I. (2007). Poverty traps and structural poverty in South Africa: Reassessing the evidence from Kwa Zulu-Natal.
 54. Mberu, B. U. (2005). Who moves and who stays? Rural out-migration in Nigeria. Journal of Population Research, 22(2): 141–161.
 55. McAuley,  W.  J.,  &  Nutty,  C.  L.  (1982).  Residential  preferences  and  moving  behavior: A  family  life-cycle  analysis.  Journal  of  Marriage  and  Family,  44(2):  301–309.
 56. Midgley, J., & Bradshaw, R. (2006). Should I Stay or Should I go?: Rural Youth Transitions. IPPR North Newcastle upon Tyne.
 57. Mokyr, J. (1985). The Industrial Revolution and the New Economic History, in J. Mokyr (ed.) The Economics of the Industrial Revolution. USA: George Allen & Unwin. 1-84.
 58. Moore, E. G., Rosenberg, M. W., & McGuinness, D. (1997). Growing old in Canada: demographic and geographic perspectives.
 59. Mulder, C. H., & Billari, F. C. (2010). Homeownership regimes and low fertility. Housing Studies, 25(4): 527–541.
 60. Mulder,  C.  H.,  &  Hooimeijer,  P. (1999).  Residential  relocations  in  the  life  course.  In L.  J.  G.  van  Wissen,  and  P.  A.  Dykstra  (Eds.),  Population  issues. Netherlands:  Springer. 159-186.
 61. Naderi A. (1381/2002). Multilevel modeling and its usage in economics. Collection of articles of the first conference Introduction and usage of dynamic and computational non-linear models in economics, Tehran, May 28, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University.
 62. Naschold, F. (2012). The poor stay poor: Household asset poverty traps in rural semi-arid India.World Development, 40(10): 2033–2043.
 63. Nega, F., Mathijs, E., Deckers, J., Haile, M., Nyssen, J., & Tollens, E. (2010). Rural poverty dynamics and impact of intervention programs upon chronic and transitory poverty in Northern Ethiopia. African Development Review, 22(1): 92–114.
 64. Newbold, K. B. (1996). Determinants of elderly interstate migration in the United States, 1985-1990. Research on Aging, 18(4): 451–476.