اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به‌واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. شواهد تجربی نشان می‌دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به‌عنوان یکی از عوامل اقتصادی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به‏دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه‌های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با داده‌های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندت مدت تکانه‌های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه‌های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه‌های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.
طبقه‌بندی JEL:  F21, C130

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Inflation on Attracting Foreign Direct Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Ghader Safarzadeh 1
  • Hassan Khodavaisi 2
1 Ph.D Student of Economics, Urmia University
2 Associate Professor of Economics, Urmia University
چکیده [English]

Nowadays, many countries of the world have found a strong desire to attract foreign capital due to the lack of internal resources for investment. Empirical evidence suggests that various factors affect the attraction of foreign direct investment.  Inflation as an economic factor can have a direct impact on attracting foreign direct investment. Due to the importance of this issue, the present study seeks to investigate the short-term and long-term asymmetric effects of increasing and decreasing inflation rate on foreign direct investment in Iran for the annual data for the period (1970-2016) using the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) Model. The findings of this research show that in the short and long run the increasing and decreasing impacts of inflation rate have a negative and positive effect on attracting foreign direct investment, respectively. Moreover, the effects of declining inflation shocks on the increase in the attraction of foreign direct investment are more than the effects of its raising inflation shocks on reducing the attraction of foreign direct investment. The effect of other variables used in the model is that in the long run, the variables of government expenditures and tariffs have a negative effect and GDP, exchange rate (dollar exchange rate), labor-to-population ratio, and openness of the economy have a positive effect on attracting foreign direct investment.
JEL Classification: F21, C130

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Foreign direct investment
  • Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. (NARDL)