دوره و شماره: دوره 54، شماره 4 - شماره پیاپی 129، دی 1398، صفحه 787-1042 
اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

صفحه 965-993

10.22059/jte.2019.74174

زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع