تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به ‌ایران، با تأکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (1396-1368)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

گردشگری یکی از بزرگ‏ترین صنایع در دنیاست که از مهم‌ترین عوامل اشتغال‌زایی بوده و برای سرمایه‌گذاری منجر به رشد، انگیزۀ زیادی را به وجود آورده است.
بر این اساس، پژوهش حاضر با کمک سیستم معادلات همزمان و پس از تعیین وضعیت شناسایی معادلات به‌صورت «بیش از حد مشخص»، نتایج را با استفاده از شیوۀ 3SLSبرآورد کرده است. نتایج نشان می‏دهد که 1 درصد افزایش در GDP جهانی، تعداد گردشگران ورودی به ایران را 87/2 درصد کاهش خواهد داد. همچنین 1 درصد افزایش در GDP ایران سبب افزایش 28/4 درصدی تعداد گردشگران ورودی به کشور خواهد بود. با افزایش نرخ ارز به میزان 1 درصد نیز، 6/0 درصد به بازدیدکنندگان از ایران افزوده شده است. از سوی دیگر با مساعد بودن سیاست‌های دولت برای گردشگری، 31/0 درصد به تعداد گردشگران وارد شده به کشور افزوده شده است. پیرامون اثر گردشگری بر رشد اقتصادی هم با 1 درصد افزایش تعداد گردشگران بین‌المللی ورودی، رشد اقتصادی 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مورد اثر متغیر گردشگری بر اشتغال هم با 1 درصد افزایش در تعداد گردشگران بین‌المللی، اشتغال به میزان 05/0 درصد افزایش می‏ یابد.
طبقه‌بندی JEL:L83، O47، E24، C32
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of the Selected Macroeconomic Variables on International Tourism, Emphasizing on Economic Growth and Employment in Iran (1989-2017)

نویسندگان [English]

 • fereshteh ghaemi 1
 • Karim Azarbayjani 2
 • nematollah akbari 2
 • komail tayebi 2
1 Master of Economic, University of Isfahan, Iran
2 Faculty member and professor at all Faculty of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

The present study uses a system of simultaneous equations to analyze the effect of international tourists entering Iran on the country's economy & effect of country's economy on the international tourists entering Iran. The estimation was done using the 3SLS method. the results of this estimate showed that every 1 percent increase in global gross domestic product will decrease the number of tourists entering Iran by 2.87 percent. the effect of tourism on economic growth can also be confirmed. accordingly, economic growth will increase by 1% with a 0.15% increase in the number of international tourists. Also, with a 1% increase in the number of international tourists, employment will increase by 0.05%.
JEL Classification: L83, O47, E24, C32

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • economic growth
 • employment
 • Export
 • Simultaneous Equation
 1. دل‌انگیزان، سهراب، گلی، یونس  و گلی، یحیی (2017). اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی استان‌ها و بررسی همگرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)، فصل‏نامه علمی-پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7(28)، 98-83.## شاکری حسین­آبادی، عباس (1372). بررسی روند نابرابری اقتصاد منطقه‌ای و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در اقتصاد ایران. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.##

  1. Barrios, S., & Strobl, E. (2009). The dynamics of regional inequalities. Regional Science and Urban Economics, 39 (5), 575–591.##Buhaug, H., Gleditsch, K.S., Holtermann, H., Østby, G., & Tollefsen, A.F. (2012). It’s the Local Economy, Stupid! Geographic Wealth Dispersion and Conflict Outbreak Location. Journal of Conflict Resolution, 55(5), 814-840.##Deiwiks, C., Cederman, L., & Gleditsch, K. (2012). Inequality and conflict in federations. Journal of Peace Research, 49(2), 289-304.##Share URL copied to clipboard
  2. Ezcurra, R., & Rapún, M. (2006). Regional Disparities and National Development Revisited: The Case of Western Europe. European Urban and Regional Studies, 13 (4), 355-369.##Kanbur, R., & Venables, A. (2005). Rising spatial disparities and development. United Nations University. Helsinki: UNU-WIDER.##Kim, S. (2008). Spatial Inequality and Economic Development: Theories, facts, and policies. Commission on Growth and Development, 1 No 16.##Kukenova, M., & Monteiro, J.A. (2009). Spatial Dynamic Panel Model and System GMM: A Monte Carlo Investigation.##Kutscherauer, A. (2010). Regional Disparities in Regional Development of The Czech Republic Ostrava. University of Ostrava.##Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45, 1-28.##Lessmann, C. (2014). Spatial inequality and development—Is there an inverted-U relationship? Journal of Development Economics, 35-51.##Moran, P. (1950). The Interpretation of Statistical Maps. Journal of the Royal Statistical Society. Series B, 10, 243-251.##Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.##Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), S71–S102.##Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.##Steward, K. (2002). Measuring well-being and exclusion in Europe's regions, London:Centre for Analysis of Social Exclusion. London: London School of Economics and Political Science.##Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. Economic Development and Cultural Change, 13 (4), 3-45.