تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی سیستم‏های اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ در بخش‏های مولد اقتصادی، رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. رکود اقتصادی همراه با چشم‌اندازهای بدبینانه در سرعت بهبود اقتصادی، انتظار کارآفرینی موفق را محدود خواهد کرد. در این مطالعه تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران طی دوره‌ی 1345-1395 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی (در خصوص سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی) موجب افزایش نرخ بیکاری شده، درحالی‏که افزایش نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی (در خصوص سیاست‌های مالی، درآمدی و ارزی) کاهش نرخ کارآفرینی را درپی داشته است. بر این اساس می‌توان به دولت پیشنهاد کرد که به‏منظور کاهش بیکاری و افزایش کارآفرینی از طریق شفافیت سیاست و ثبات بیشتر، نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی خود را به حداقل برساند. 
طبقه‏بندی JEL: J00, L00, M2

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Economic Policy Uncertainty on the Entrepreneurship and Unemployment in Iranian Economy, Simultaneous Equations System Approach

نویسندگان [English]

 • hosein samsami 1
 • ahmad ebrahimnejad 2
1 Assistant Professor of Economics at Shahid Beheshti University
2 M.S.C. Economic Systems Planning at Shahid Beheshti
چکیده [English]

Uncertainty in regard to economic policy causes the economic actors not to be able to sketch a clear vision of their future. Therefore increasing economic policy uncertainty causes reduction of investment in productive sectors of the economy, the economic recession and increases unemployment rate. Economic recession together with pessimistic views on the pace of economic recovery limits expected successful entrepreneurship. In this study, the impact of the economic policy uncertainty on the unemployment and entrepreneurship in Iranian economy is evaluated during the period of 1345-1395 by using a Simultaneous Equations system and GMM method. The results of this studyshow that the increase of economic policy uncertainty (in terms of financial, monetary and income policies) increases unemployment rate, while the increase of economic policy uncertainty (in terms of financial, exchange and income policies) reduces rate of entrepreneurship. Accordingly, we can suggest that the government should reduce unemployment and increase entrepreneurship through greater policy transparency and stability, and also reducing economic policies uncertainty.
JEL Classification: J00, L00, M2
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uncertainty
 • Economic policy
 • Unemployment rate
 • entrepreneurship rate
 • Simultaneous Equations system
 • GMM method
 1. یاوری، کاظم، سحابی، بهرام، عاقلی، لطفعلی و شفیعی، سعید (1395). "نااطمینانی نسبت به سیاست‌های پولی و آثار اقتصادی آن"، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 13، شماره 1، 96-69.

  زبیری، هدی و نادمی، یونس (1394). "بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ"، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‏ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 1، 135-109.

  مرکز آمار ایران (1394). "نتایج آمارگیری نیروی کار"، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل، تهران، مرکز آمار ایران.

  سوری، علی (1393). "اقتصادسنجی (پیشرفته)"، نشر فرهنگ شناسی، تهران، جلد دوم.

  امیریانی، پرستو (1391). "تأثیر سیاست‌های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورمی"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.

  رازینی، علی، سوری، امیررضا و تشکینی، احمد (1390). "رابطه بین بیکاری و اندازه دولت "، پژوهش‌های اﻗﺘﺼﺎدی، مقاله 3، دوره 11، شماره 2، 35 -57.

  عباسی‌نژاد، حسین و تشکینی، احمد (1389). "اقتصادسنجی کاربردی (پیشرفته)"، تهران، دانشکده علوم اقتصادی و نشر نور علم.

  کارشناسان، علی (1388). "بررسی عدم اطمینان اقتصاد کلان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای اوپک"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

  ایسینگ، اوتمار (1378). سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.

  برانسون، ویلیام اچ. (1376). "تئوری­ها و سیاست‌های اقتصاد کلان"، ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی.

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سال‏های مختلف.

  مرکز آمار ایران، "آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار"، سال‏های مختلف.

  1. Giovanni, Efrem, J. (2017). “Economic policy uncertainty and unemployment in the United States: A nonlinear approach”, available at: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.12.002.
  2. Baker, S.R., Bloom, N., & Davis, S.J. (2015). “Measuring economic policy uncertainty”,available at: www.policyuncertainty.com/media/Baker Bloom Davis.pdf
  3. Brogaard, J., & Andrew D. (2015). “The Asset Pricing Implications of Government Economic Policy Uncertainty,” Management Science, 61, No. 1 (January), 3-18.
  4. Payne, James E. (2015). "The role of economic policy uncertainty in the US entrepreneurship and unemployment", Economic Behavior, Economic Freedom, and Entrepreneurship, Published in print: 30 Oct 2015, ISBN: 9781784718220eISBN: DOI: 10.4337/9781784718237 Pages' 328.
  5. Bachmann, R., Elstener, S., & Sims, E. (2013). “Uncertainty and Economic Activity: Evidence from Business Survey Data,” American Economic Journal: Macroeconomics, 5, No. 2 (May), 217-249. 
  6. Congregado, E., Golpe, A.A., & Parker, S.C. (2012). “The dynamics of entrepreneurship: hysteresis, business cycles, and government policy”, Empirical Economics, 43(3), 1239-1261.
  7. Greene, W.H. (2012) Econometrics: Theory and Application, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
  8. Carmona, M., Congregado, E., & Golpe, A.A. (2010). “Co-movement and causality between self-employment, unemployment, and the business cycle in the EU-12”, International Review of Entrepreneurship, 8(4), 303-336.
  9. Giordani, P. E., Karl S., & Zwart, S. (2010). "Decision Makers Facing Uncertainty: Theory Versus Evidence", Journal of Economic Psychology,31.
  10. Jespersen, J.  (2009). "Post-Keynesian Economics: Uncertainty, Effective Demand and (un) Sustainable Development", Paper Presented at the DijonConference, Dijon, 10-12.
  11. Asteriou, D. (2007). Applied econometrics: a modern approach using Eviews and Microfit Rev. ed.
  12. Kim, G. S. (2007) The Analysis of Self-employment Levels Over the LifeCycle; The Quarterly Review of Economics and Finance, 47: 397-410.
  13. Ladu, M.G. (2006). ‘Total Factor Productivity Growth and Employment: A Simultaneous Equations Model Estimate’, Working Paper Crenos, Centre for North-South Economic Research, University of Cagliari and Sassari, Sardinia.
  14. Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2004). Macroeconomics, 9th edn, New York: McGraw-Hill.
  15. Ning, X. (2004). “Unemployment and Productivity Growth: an Empirical Analysis of Causality”, Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, in the Department of Economics.
  16. Begg, D.K.H., Dornbusch, R., & Fischer, S. (2003). Economics, 7th edn, maidenhead: McGraw-Hill.
  17. Gujarati, D. N. (2003) Basic Econometrics 4th edn., McGraw-Hill, NewYork.
  18. Hansen, L. P. (1982). “Large Sample Properties of Generalized Method of Moment Estimators, Econometrica”, 50(4), 1029-1054.
  19. Modigliani, F. (2003). ‘The Keynesian Gospel According to Modigliani’, American Economist, Spring.
  20. Daveri, F., & Tabellini G. (2000). “Unemployment, Growth and Taxation in Industrial Countries”, Economic Policy,Vol. 15.
  21. Horwitz, S.G. (2000). Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective, London: Routledge.
  22. Blanchflower, D. G. (1998) Self-employment in OECD Countries; Department of Economics, Dartmouth College and National Bureau of Economics Research, Vol. 471, 1-63.
  23. Grier B., & Grier, K.  (1998). Inflation and Inflation Uncertainty In Mexico: 1960-1997, Trimester Economic, July,407-426.
  24. Sereven, L. (1998). Macroeconomic Uncertainty And Private Investment In Ldcs: An Empirical Investigation. The Bank Papers. www.Worldbannk.Com.
  25. Snowdon, Brian; Modern Macroeconomics: Its Orogons, Development and Current State, c2005.
  26. Hesiao, C. (1997). ‘Statistical Properties of the Two-Stage Least Squares Estimator Under Cointegration ‘Review of Economic Studies, 64, 385-398.
  27. Littlechild, S. (1990). Austrian Economics, vol. 2, Aldershot, UK and Brookfield, USA: Edward Elgar.
  28. Lovell, M.C. (1986). ‘Tests of the Rational Expectations Hypothesis’, American Economic Review, March.
  29. Tobin, J. (1985). ‘Theoretical Issues in Macroeconomics’, in G.R. Feiwel (ed.), Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution, Albany: State University od Newyork Press.
  30. Brunner, K. (1970). ‘The Monetarist Revolution in Monetary Theory’, Weltwirtschaftliches Archiv, March.
  31. Eviews 7 User’s Guide I and II, Quantitative Microsoft Software, 1994-2009.