بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، ایران،

چکیده

در این مطالعه، تأثیر زیرساخت­ها بر توسعه­ انسانی در ایران طی بازه­ی زمانی 1395-1369 با تکیه بر مدل خود­رگرسیونی با وقفه­های توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که زیرساخت­های اجتماعی، انرژی و بانک در دوره­های کوتاه­مدت و بلند­مدت تأثیرات مثبت و معناداری بر توسعه­ انسانی دارند. زیرساخت­های آب و حمل­و­نقل در زمان جاری تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما در وقفه­ی اول در جهت کاهش توسعه­ انسانی عمل کرده­اند و تأثیر کاهشی زیرساخت آب بی­معنی می­باشد. در بلند­مدت، باوجود تأثیر‏پذیری مثبت و معنادار توسعه­ انسانی از زیرساخت آب، روند تأثیر­گذاری زیرساخت حمل­ونقل بر توسعه­ انسانی کاهشی و معنادار است. در بلند­مدت تأثیرات منفی و معنادار زیرساخت ارتباطات بر توسعه­ انسانی اندکی بیشتر از کوتاه­مدت است، بنابراین در راستای نتایج به‏دست آمده، ارتقای کیفیت به موازات کمیت زیرساخت­های با تأثیرات مثبت و بازنگری در سیاست‏گذاری‏های مرتبط به زیرساخت­های با تأثیرات منفی توصیه می‏شود.
طبقه‌بندی JEL: O15،O18 ، I30

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Infrastructure on Human Development in Iran

نویسندگان [English]

 • Khaled Ahmadzadeh 1
 • sholeh nasri 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Kurdistan, Iran
2 M.A. in Economics, University of Kurdistan, Iran
چکیده [English]

In this study, the impact of infrastructure on human development has been investigated in Iran in the 1990-2016 time interval, Autoregressive distributed lag is used as methodology. The results indicate, that social infrastructure, energy and banking in both short­-run and long-run have positive and significant effects on human development. The infrastructure of water and transportation have a significant positive effect in the short run, but, within one interruptions, they reduce human development index and the impact water infrastructure reduction on human development is not significant. Despite the positive and significant impact of the of water on human development, the downward and significant trend of the effect of transportation on human development in the long run  has been recognized. In the long run, the significant negative impact of communication infrastructure on human development is slightly more than that in the short-term. Therefore, the quality improvement along with the quantification of positive in infrastructure and revision of infrastructure policies with negative impacts are recommended. 
Classification JEL: O15, O18, I30

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infrastructure
 • Human Development
 • Autoregressive Distributed Lag
 • Iran
 1. باسخا، مهدی، صباغ کرمانی، مجید و یاوری، کاظم (1390). بررسی کارکرد هزینه‏های آموزشی و بهداشتی دولت در بهبود شاخص‏های توسعه  انسانی: مطالعه موردی کشور‏های عضو سازمان کنفرانس اسلامی. مدیریت سلامت، 14(45)، 26-11

  بانک مرکزی. بانک اطلاعات سری‏های زمانی اقتصادی

  بدخشان، زینب، مهرابی بشر آبادی، حسین و میرزایی خلیل آبادی، حمید رضا (1397). بررسی تأثیر توسعه زیرساخت‏ها بر توسعه روستایی ایران. اقتصاد کشاورزی، 12 (4)، 14-1

  تشکینی، احمد (1384). اقتصادسنجی کاربردی به کمک میکروفیت. مؤسسه فرهنگی و هنری دیباگران

  صادقی، حسین، آقایی خوندابی، مجید و رضایی پور، محمد (1385). اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه انسانی در کشور‏های در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (7)، 90-61

  فطرس، محمد حسن و رشیدی اصل، سمانه (1392). نگاهی به رابطه­ی رشد اقتصادی و تقاضای انرژی در ایران (1386-1353). مجله اقتصادی، 13(11 و 12)، 46-31

  فطرس، محمد حسن و ترکمنی، اسماعیل (1393). مصرف انرژی، مصرف الکتریسیته و توسعه­ انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند). فصلنامه علمی و پژوهشی، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3 (10)، 144-127

  مرکز آمار ایران. سالنامه آماری کشور. سال‏های مختلف

  نوری نائینی، محمد سعید، قاسمی، حسام الدین و کاظمی ترقبان، مریم السادات (1395). بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه  انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین بیزی. فصلنامه علمی و پژوهشی، پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی، 8 (29)، 60-45

  1. Ali, I., & Pernia, E. (2003). Infrastructure and poverty reduction. What is connection? Erd policy brief series. Economics and research department 13, Asian development bank. 1-13.
  2. Bankole. F.O., Brown. I., & Bryson K.M.O. (2011). The impact of ict infrastructure on human development: an analysis of ict-use in SADC countries. Ict infrastructure and human development. 1-25
  3. Bhattacharyay, B. N. (2012). Demands of infrastructure in bhattacharyay, B.n., Kawai, M., & Rajat M.N. (Eds). Infrastructure for Asian connectivity. Massa chusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
  4. Bryceson, D.F., & Howe, J. (1993). Rural household transport in Africa: reducing the burden on women? World development, 1715-1728
  5. Ejemeyovwi, J.O., Osabuohien, E.S., & Osabohien, R. (2018). Ict investments human capital development and institutions in Ecowas. Economics and business research,4 (15), 463-474
  6. Ezcurra, R., Gil, C., Pascual, P., & Rapun, M. (2005). Public capital regional productivity and spatial spillovers. The annals of regional science.471-494
  7. Fielding, D. (2002). Health and wealth: a structural model of social and economic development. review of development economics, 6, 393-414
  8. Hurlin, C. (2006). Network effects the productivity of infrastructure in developing countries. Policy research working paper 3808. World bank: washington, DC.1-26
  9. Http:// hdr.undp.org/en/media/hdr-2011-en-tech notes.pdf
  10. Http://databank.worldbank.org/data/home.aspx united nations

  development programme

  Jacoby, H.G. (2001). Access to market and the benefits of rural roads. Economic journal, 110(465),713-737

  Jalan, J., & Ravallion, M. (2003). Does piped water reduce diarrhea for children in 31 rural India? Journal of econometrics, 112(1), 153-173

  Khandker, S. R., Bakht, Z., & Koolwal, G.B. (2009). The poverty impact of rural roads: evidence from Bangladesh economic development and cultural change, 57, 685-722

  Kirubi, C., Jacobson, A., Kammen, D. M., & Mills, A. (2009). Community - based electric micro-grids can contribute to rural development: evidence from Kenya. World development, 37(7), 1208-1221

  Kojoedemi, R., Nkalu, CH.N., & Ifelunini, I. (2017). Distributional impact of public expenditure on human development in Nigeria. International journal of social economics, 1693-1683

  Kusharjanto, H., & Kim, D. (2011). Infrastructure and human development: the case of java, Indonesia. journal of the Asia pacific economy, 16(1), 111-124

  Levy, H. (1996). Morocco: socioeconomic infrastructure rural roads. Impact evaluation report. Operations evaluation department, world Bank, washington, DC.

  Lokshin, M., & Yemtsov, R. (2005). Has rural infrastructure rehabilitation in georgia helped the poor? World Bank economic review, 19, 311-333

  Madhya pradesh human development report (2007). Infrastructure and human development in madhya pradesh. Chapter 1. 1-17

  Mohanty, A. K., Nayak, N. CH., & CHatterjee, B. (2016). Does infrastructure affect human development? Evidences from Odisha, India. Gournal of infrastructure development, 8(1),1-26

  Morawczynski, O., & Ngwenyama, O. (2007). Unraveling the impact of investments in ict, education and nealth on development: an analysis of archival data of five west African countries using regression splines, ejisdc 29, 5,1-15

  Mu, R., & Van de Walle, D. (2007). Rural roads and poor area development in Vietnam. World Bank policy research working paper, 434, 1-38

  Nadia, O. (2013). Energy consumption and human development: evidence from a panel cointegration and error correction model. Energy, 63, 28-41

  Ngwenyama, O., Baidoo, F.K., Bollou, F., & Morawczynski, O. (2006). Is there a relationship between ict, education and development? An empirical analysis of five west African countries from 1997-2003. Ejhsdc (23), 1-11

  Office for the economic cooperation and development (OECD). (2002). Impact of transport in frastructure investment on regional development Paris: office for the economic cooperation and development

  Orji, O.I., Nwokoye, E.S., & Udu, A.A.  (2017). does government human capital spending contribute to human capital development? Evidence from Nigeria. International journal of sciences and  research,  (73)8, 135-156.

  Pradhan, R. P., & Bagchi, T. P. (2013). Effect of Transportation Infrastructure on Economic Growth in India: the Vecm Approach. Research in Transportation Economics, 38(1), 139-148.

  Reinikka, R., & Svensson, J. (1999). How inadequate provision of public infrastructure and services affects private investment, the world Bank. Policy research working paper series: 2262

  Sapkota, J.B. (2014). Access to infrastructure and human development: cross-country evidence. JICI-RI working paper, 70, 1-26

  World Health organization and UNICEF.2008. A sanapshot of drinking water and sanitation in Africa. WHO/UNICEF joint Monitoring programme for water supply and sanitation. Prepared fpr AMCOM as a contribution to the 11th summit of heads of state and Government of the African union with special theme: “Meeting the Millennium development goal on water and sanitation”.

  Weiguo, L. (1996). Public infrastructure and regional economic development: evidence from china. Pacific economic papers, No.258.

  World Bank (1994). World development report: infrastructure for development: new york: Oxford university press. 1-254

  World Bank (2004). World development report: muking services work for the poor: new york: Oxford university press. 1-27