تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده، علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران،

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پیچیدگی‌ اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی‌ اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی اقتصاددانان می­باشد. شاخص پیچیدگی‌ اقتصادی سنجش ویژگی‌های محصولات تولیدی سیستم‌های اقتصادی در سطح کشورها است. همچنین، این شاخص به دنبال تبیین دانش انباشته ‌شده در جمعیت یک کشور می‏باشد (شبکه‌هایی که توسط مردم شکل می‌گیرند) که نتیجه آن در ترکیب صنعتی کشورها قابل‌مشاهده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌ اقتصادی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2016-2008 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) دومرحله‌ای بهره گرفته ‌شده است. نتایج برآورد مدل موردنظر نشان می‌دهد جذب سرریز فناوری، تأثیر مثبت و بی‌معنی و کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر پیچیدگی‌ اقتصادی داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، آزادی اقتصادی و شاخص رقابت‌پذیری جهانی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی دارد.
طبقه‌بندی JEL: O32،O34، P45

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Technology Foreign Spillover and Entrepreneurship on Economic Complexity

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Tayebeh Chayani 2
1 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.A Student of economics, Buali-Sina Univercity, Hamedan, Iran,
چکیده [English]

Economic complexity is one of the main factors of economic growth and development. Hence, studying the factors affecting economic complexity is one of the most important studies in the field of economics. The economic complexity indicator is to measure the characteristics of products produced by economic systems in the countries. It is aimed at explaining the accumulated knowledge of the population of a country (the networks formed by people), resulting in visible industrial composition of countries. The fundamental goal of the present study is to examine the effect of Technology Foreign Spillover and entrepreneurship on economic complexity. To this end, a sample of The Organization of Islamic Cooperation (OIC) member countries during 2008-2016 has been employed using the Two-Step Generalized Method of Moments (GMM). The results of estimation of the model suggest that the Technology Foreign Spillover has a positive and insignificant effect and entrepreneurship has a positive and significant effect on the economic complexity. According to the research results, the economic freedom and global competitiveness index positively and significantly affect the economic complexity of the selected member countries of the Organization of Islamic Cooperation.
JEL Classification: O32, O34, P45

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic­ Complexity
  • the Technology Foreign Spillover
  • Entrepreneurship
  • GMM
بهکیش، محمدعلی (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن. تهران؛ نشر نی.
پژویان، جمشید و فقیه نصیری، مرجان (1385). اثر رقابت‏مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد رشد درون‏زا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13(38)، 97-132.
پور عباداللهان کویچ، محسن، رهنمای قرامکی، غلامحسین و حجت‌خواه، رسول (1390). بررسی نقش R&D داخلی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر روی تولید ایران. تحقیقات اقتصادی، (2)46، 1-30.
چشمی، علی و ملک‌الساداتی، سعید (1392). شاخص پیچیدگی‌ اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره جنوبی و ترکیه. اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار، مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،
 https: //www.civilica.com/Paper-MCCIMA01-MCCIMA01_016.html
شاه‌آبادی، ابوالفضل و بهاری، زهره (1393). تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد کشورهای منتخب توسعه ‌یافته و در حال توسعه. پژوهش‌های رشد و توسعه ‌یافته، 4(16)، 53-72.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و داوری کیش، راضیه (1394). تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی برجذب سرریز فناوری کشورهای منتخب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(1)، 151-178.
شاه‌مرادی، بهروز و چینی‌فروشان، پیام (1396). سنجش دانش و مهارت با تکیه‌بر رویکرد پیچیدگی‌ اقتصادی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 27(67)، 33-48.
شاه‌مرادی، بهروز و سمندر علی اشتهاردی، مژگان (1397). بررسی جایگاه رقابت‌پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی‌ اقتصادی. سیاست علم و فناوری، 10(1)، 29-38.
شاه­مرادی، بهروز و صادقی سیاهکلی، مهسا (1396). شناسایی سطح دانش مولد ایران 1404 در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی. فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، (3)5، 29-50
طباطبائیان، سید حبیب‌الله، عامری، عبدالعلی و لطفی، امیر (1384). ارائه مدل تحلیل عوامل مؤثر بر سرریز تکنولوژی. دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، https: //www.civilica.com/Paper-MTIC02-MTIC02_034.html
عربیون، ابوالقاسم، دهقان نجم آبادی، عامر، رضازاده، آرش، زرنگاریان، یوسف و ساعدی تپه رشت، توفیق (1390). تأثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد یازمان. مجله توسعه کارآفرینی، 45(58)، 33-53.
کاظمی ترقبان، مریم و مبارکی، محمدحسن (1391). بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی. مجله توسعه کارآفرینی، 5(3)، 125-144.
کریمی هنسیجه، حسین (1386). جهانی‌شدن، رقابت‌پذیری و توسعه صادرات غیرنفتی. فصلنامه اقتصاد مقداری،
4(1)، 117-134.Aiginger, K. (1998). A framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries. Structural change and economic dynamics9(2), 159-188.
Amann, E., & Virmani, S. (2015). Foreign direct investment and reverse technology spillovers. The effect on tot OECD Global Forum on international investment OECD investment divisional factor productivity, OECD Journal, 3(14); 129-153.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of e\Economic Studies, 58(2), 277-297.
Arslan, A., Tarba, S.Y., & Larimo, J. (2015). FDI entry strategies and the impacts of economic freedom distance: evidence from Nordic FDIs in transitional periphery of CIS and SEE. International Business Review, 24(6), 997-1008. atlas.media.mit.edu
Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion? Journal of International Economics92(1), 111-123.
Baltagi, B. H., Bratberg, E., & Holmås, T. H. (2005). A panel data study of physicians' labor supply: The case of Norway. Health Economics14(10), 1035-1045.
Bayoumi, T., Coe, D. T., & Helpman, E. (1999). R&D spillovers and global growth. Journal of International Economics, 47(2); 399-428.
Behera, S., Ghanty, S., Ahmad, F., Santra, S., & Banerjee, S. (2012). UV-visible spectrophotometric method development and validation of assay of paracetamol tablet formulation. Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques3(6), 151-7.
Bengoa, M., & Sanchez-Robles, B. (2003). Foreign direct investment, economic freedom and growth: new evidence from Latin America. European Journal of Political Economy, 19(3),529-545.
Bloom, N., Draca, M., & Van Reenen, J.(2008). Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on IT and innovation. https:// pdfs.semanticscholar.org/cdf0/095d749cafdbcb36bc0d177bf940261ea9d0.pdf.
 Castaño, M. S., Méndez, M. T., & Galindo, M. Á. (2015). The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship. Journal of Business Research68(7), 1496-1500.
Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. European Economic Review39(5), 859-887.
De Haan, J., & Sturm, J. E. (2000). On the relationship between economic freedom and economic growth. European Journal of Political Economy16(2), 215-241.
Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness: The Case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 524-533.
Farhadi, M., Islam, M. R., & Moslehi, S. (2015). Economic freedom and productivity growth in resource-rich economies. World Development72, 109-126.
Fonseca, J. (2001). Complexity and innovation in organizations. Routledge
Friedman, M., & Friedman, R. D. (1962). Capitalism and Freedom. With the Assistance of Rose D. Friedman. University of Chicago Press.
Gao, J., & Zhou, T. (2018). Quantifying China’s regional economic complexity. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications492, 1591-1603.
Griliches, Zvi. (1998). Introduction to “R&D and productivity: The econometric evidence”. The Econometric Evidence, http: //www.nber.org/chapters/c8339.
Gwartney, J. D., Lawson, R., & Gartzke, E. (1996). Economic Freedom of the World. Annual Report. Vancouver: Fraser Institute.
Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the national academy of sciences106(26), 10570-10575.
Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science317(5837), 482-487.
Korez-Vide, R., & Tominc, P. (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth. In Competitiveness of CEE Economies and Businesses, springer. Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39654-5_2.
Lages, L. F., Silva, G., & Styles, C. (2009). Relationship capabilities, quality, and innovation as determinants of export performance. Journal of international Marketing17(4), 47-70.
Lopes, J. C., Dias, J., & Amaral, J. F. (2012). Assessing economic complexity as interindustry connectedness in nine OECD countries. International Review of Applied Economics26(6), 811-827.
Mealy, P., Farmer, J. D., & Teytelboym, A. (2018). A new interpretation of the economic complexity index. Alexander, A New Interpretation of the Economic Complexity Index (February 4, 2018). https:/www.inex.ox.ac.uk/files/main_feb4.pdf
Pitelis, C. N. (2011). The competitive advantage and catching-up of nations: A new framework and the role of FDI, clusters and public policy. In Innovation, Growth and Competitiveness(pp. 281-303). Springer, Berlin, Heidelberg.
Rogers, M. (2004). Networks, firm size and innovation. Small business economics22(2), 141-153.
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, socialism and democracy, Harper & Row. New York.
Schumpeter, J. A. (1983). Business cycles: A theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. New York Toronto London: McGraw-Hill Book Company.
Şener, S. (2013). The Competitiveness of Turkish Economy within the Scope of WEF Global Competitiveness Index. Procedia-Social and Behavioral Sciences75, 453-464.
www.UNctad.org
www.gemconsortium.org
www.heritage.org
www.TRademap.org
www.weforum.org
www.Worldbank.org