ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزسازمان همکاری شانگ‏های به‏عنوان یک سازمان مهم منطقه­ای در پیشبرد یکپارچه­سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به‏عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می­شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش‌بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه‌سازی جهانی (GSIM) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ­های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ­های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به‌طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می­دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است.
طبقه­بندی JEL: F47, F17, F13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Economic Effects of Iran’s Membership in Shanghai Cooperation Organization: An Application of Global Simulation Model

نویسندگان [English]

  • Sara Mardiha 1
  • karim azarbaiejani 2
  • Seyed Komail Tayebi 2
  • Davoud Jafary 3
1 University of Isfahan/faculty of Administrative sciences and Economics
2 Faculty Member of University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences and Economics
3 Master of Science in Economics, University of Isfahan, Faculty of Administrative Sciences and Economics
چکیده [English]

Today, the Shanghai Cooperation Organization is considered as a major regional organization in order to pursue trade liberalization among it’s members. Since Iran is now an observer state in the Shanghai Convention and is at the stage of its accession to the treaty, the purpose of this study is to assess the potential economic impacts of Iran's membership in the SCO using the Global Simulation model (GSIM). Accordingly, four scenarios including 25%, 50% and 75% reduction in tariff rates (incomplete liberalization) and 100% eliminatiom (full liberalization) in tariff rates are considered. The effects of tariff liberalization are estimated at 13 major export commodities in both scenarios. Research findings suggest that joining Iran into the Shanghai organization and eliminating tariff rates will increase the net welfare and cause trade creation in the Iran and Shanghai bloc. However, the welfare effects and the degree of trade creation in full liberalization are more than incomplete liberalization.Therefore, it is possible to consider Iran’s membership in the Shanghai agreement as a useful convergence.
JEL Classification:  F47, F17, F13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional trade agreement
  • Shanghai Cooperation Organization
  • Partial equilibrium model
  • Global simulation model
 زرگر طالبی، محمد و مجاوریان، سید مجتبی (1395). عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه­ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، 80، 171-151.
2. محمودی، عبدالله (1393). تأثیرات همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اکو در یک مدل تعادل عمومی استاندارد (مدل GTAPفصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‌های اقتصادی، 22 (70)، 30-5.
3. نصرالهی، زهرا، ثاقب، حسن و افشاریان، سمیه (1391). آثار برقراری موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا بر تجارت محصولات کشاورزی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1(4)، 150-125.
4. نیاکان لاهیجی، علی (1391). بررسی آثار تجاری پیوستن ایران به پیمان شانگهای (با استفاده از مدل جاذبه). رساله دکتری. دانشگاه پیام نور.
Barro, R., & Sala, I. M. (1995). Economic Growth, New York: Mc Graww-Hill.
Biswaro, J.M. (2003). Perspectives on Africa’s Integration & Cooperation from OAU to AU: An Old Wine in a New Bottle, Washington: WIU.
Burkitbayeva, S., & Kerr, W. (2014). The Accession of Kazakhstan, Russia and Ukraine to the WTO: What will it Mean for the World Trade in Wheat? RESEARCH IN AGRICULTURAL AND APPLIED ECONOMICS.
Corden, W. M. (1972). Economies of Scale and Customs Union Theory. Journal of Political Economy, 80(3), 465-472.
Francois, J., & H.K. Hall. (1997). Partial Equilibrium Modeling in J.F. Francois & K. Reinert, eds., Applied Methods for Trade Policy Analysis: A Handbook, Cambridge University Press: Cambridge.
Francois, J., & Hall, H.K. (2003). Global simulation analysis of industry-level trade policy. Version, 3, 21.
Frankel, J., & A. Rose (1998); “The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria”, The Economic Journal, no.108, pp.1009-1025.
Freund, C., & Ornelas, E. (2010). Regional trade agreements. Annual Review of Economics, 2, 136-167.
Gerber, J. (2013). International economics, Prentice Hall.
Goulart, & L. A. Serino (Eds.), South-South Globalization: Challenges & Opportunities for Development,105-130. London & New York: Routledge.
Holzner, M. (2004). GSIM Measurement of the Costs of Protection in Southeast Europe, the Vienna Institute for International Economic Studies.
Hosny, A.S. (2013). Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic & Political Literature, International Journal of Economy, Management & Social Sciences, 2 (5), 133-155.
Johnson, H. G. (1962). The economic theory of customs unions in money, trade & economic growth. London: George Allen & Unwin.
Jovanović, M. N. (2005). The economics of European integration: Limits & prospects. Edward Elgar Pub.
Kamphuis, T. (2010). An analysis of a Brazil - EU Free Trade Agreement. Master thesis Economics & Business Economics.
Kemp, M., & Henry, J. W. (1976). An Elementary Proposition Concerning the Formation of Customs Unions. Journal of International Economics, 6, 95-97.
Krugman, P. (1991). The Move to Free Trade Zones. In Policy Implications of Trade and Currency the Formation of Customs Unions. Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, 7-41.
Lio, T. (2007). Empirical Analysis of the Impact of Regional Trade Agreement for Australia & China. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. RMIT University.
Lipsey, R.G. (1957). The theory of customs unions: Trade diversion and welfare. Economica, 24(93), 40-46. doi:10.2307/2551626.
Lolette Kritzinger-van Niekerk. (2005). Regional integration: Concepts, advantages, disadvantages & lessons of experience. [Online]. Retrieved March 30, 2016.
Mambara, J.L. (2007). Assessment of benefits of regional integration in SADC and COMESA – A gender analysis. Harare: Trade and Development Studies Centre.
Meade, J. E. (1955). The theory of customs unions.Amsterdam: North Holland.
Mukunoki, H. (2005). Understanding the Effects of Preferential Trade Agreements: A Theoretical Overview. Bulletin of Gakushuin University Research Institute of Economics and Management, 19.
Pal, P. (2011). The Assymmetry of North-South Regional Trade Agreements. In S. M.Murshed, P.
Panagariya, A., & Krishna, P. (2002). On Welfare Enhancing FTAs. Journal of International Economics, 57(2), 353-367.
Panusheff, Е. (2003). Economic integration in the European Union. PH Nekst, Sofia. (In Bulgarian).
Peru-China free trade agreement: joint feasibility study. (2007). Report prepared by the Ministry of Foreign Trade & Tourism of Peru & the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China.
Pugel, T. (2012). International economics. Fifteenth Edition. McGraw Hill.
Santos, P. U. (2002). The Effects of Trade Liberalization on Imports in Selected Developing Countries, World Development, 30(6), 959–974.
Sheila, P. Regionalism among Developing Countries. London: Macmillan Press LTD, Overseas Development Institute., 2000.
Sofjan, M. (2016). Assessing the economic impact of free trade agreement on Indonesia. Economies & finances. University de Bordeaux.
Viner, J. (1950). The customs union issue. Carnegie Endowment for International Peace. New York.
Wacziarg, R. (1997). Trade, Competition & Market Size, Cambridge: Harvard University.