دوره و شماره: دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 130، بهار 1399، صفحه 1-268 

مقاله پژوهشی

1. کارایی پویا در تنظیم شرکت‎های آب و فاضلاب شهری ایران

صفحه 1-26

فرزانه جایدری؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی؛ باقر درویشی