مالیات گذاری و کنترل آلایندگی آبی فعالیت صنعتی: مطالعه‌ موردی صنعت قند و شکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب‌بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب‌های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده‌ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می‌شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب‌ها به محیط‏زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن‌ها صورت نگیرد، این صنعت می‌تواند هزینه‌های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به‎ترتیب کارایی محیط‏زیستی و هزینه‌های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه‌های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به‏طور میانگین کارخانه‌های فعال در کشور از نظر محیط‏زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می‌کنند و میانگین قیمت سایه‌ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می‌باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می‎دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه‌های جاذب، آب‌های سطحی و همچنین زمین‌های کشاورزی به‌ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود.
طبقهبندی JEL: C63، H23، P28، Q01
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxation and Water Pollution Control of Industrial Activity: A Study of Sugar Industry

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khajehhasani 1
  • javad Shahraki 2
  • mohammad nabi shahiki tash 3
1 . Ph.D Student, Department of Economics at the University of Sistan and Baluchestan,
2 Associate Professor, Department of Economics at the University of Sistan and Baluchestan
3 Associate Professor, Department of Economics at the University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The Sugar industry is one of the highest water-consuming industries and due to organic matter contaminations and high BOD index of its wastewater, it is one of the most water-polluting industries. It imposes costly externalities to society. This survey aimed first to assess environmental efficiency and marginal abatement costs of BOD and then to estimate marginal abatement cost function and calculate pigovian tax using regression analysis. The results show in order to be in compliance with Iran’s national standard level of BODC, appropriate required pigouvian tax per kilogram of BOD for appropriate wastewater disposal to absorbent wells, surface waters and farmlands are respectively 739366, 739366 and 703069 Rials.
JEL Classification: C63، H23، P28، Q01

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow Price
  • Pigouvian tax
  • SBM Model
  • Environmental Efficiency
احمدی، مهدی، تجریشی، مسعود و ابریشم‌چی، احمد (1384). مقایسه فنی و اقتصادی روش‎های متداول تصفیه فاضلاب صنایع قندی در ایران. مجله آب و فاضلاب، 53. 61-54.
امیر تیموری، سمیه، خلیلیان، صادق و محبی، علی (1393). برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن. مجله تحقیقات اقتصادی، 49، 775-797.
حسنلو، سعید، خلیلیان، صادق و امیرنژاد، حمید (1394). برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دی اکسیدکربن در صنعت سیمان ایران. مجله پژوهش‌های محیط‏زیست، 11، 39-50.
Baumol, W. J., Baumol, W. J., Oates, W. E., Bawa, V. S., Bawa, W. S., & Bradford, D. F. (1988). The theory of environmental policy. Cambridge university press.
Baumol, W. J., & Oates, W. E. (1971). The use of standards and prices for protection of the environment. In The economics of environment, 53–65.
Bogetoft, P., Maintainer, L. O., & Otto, L. (2015). Package Benchmarking. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7961-2.
Bogetoft, P., & Otto, L. (2011). Benchmarking with DEA, SFA, and R. Springer Science & Business Media.
Cecchini, L., Venanzi, S., Pierri, A., & Chiorri, M. (2018). Environmental efficiency analysis and estimation of CO 2 abatement costs in dairy cattle farms in Umbria (Italy): a SBM-DEA model with undesirable output. Journal of Cleaner Production.
Choi, Y., Zhang, N., & Zhou, P. (2012). Efficiency and abatement costs of energy-related CO2 emissions in China: a slacks-based efficiency measure. Applied Energy, 98, 198–208.
Cook, R. D. (1979). Influential observations in linear regression. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 169–174.
Cook, R. D., & Weisberg, S. (1982). Residuals and influence in regression. New York: Chapman and Hall.
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2006). Introduction to data envelopment analysis and its uses: with DEA-solver software and references. Springer Science & Business Media.
De Vletter, R. (1972). Measures against water pollution in beet sugar processing industries. Pure and Applied Chemistry, 29(1–3), 113–128.
Farrell, M. J. (1957). SERIES A (GENERAL). Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 229–253.
Gunawardena, A., Hailu, A., White, B., & Pandit, R. (2017). Estimating marginal abatement costs for industrial water pollution in Colombo. Environmental Development, 21, 26–37.
Hu, J.-L., & Wang, S.-C. (2006). Total-factor energy efficiency of regions in China. Energy Policy, 34(17), 3206–3217.
Jain, R. K., & Kumar, S. (2018). Shadow price of CO 2 emissions in Indian thermal power sector. Environmental Economics and Policy Studies, 1–24.
KHALIL, S. (2012). Measuring the Cost of Environment-Friendly Textile Processing in Pakistan : A Distance Function Approach. Bangladesh Development Studies, XXXV(4), 29–45.
Li, T., Baležentis, T., Makutėnienė, D., Streimikiene, D., & Kriščiukaitienė, I. (2016). Energy-related CO2 emission in European Union agriculture: Driving forces and possibilities for reduction. Applied Energy, 180, 682–694.
Murty, M. N., Kumar, S., & Paul, M. (2001). Environmental and Economic Accounting for Indian Industry. IEG Working Paper, E/212/01.
Murty, M. N., Kumar, S., & Paul, M. (2006). Environmental regulation, productive efficiency and cost of pollution abatement: a case study of the sugar industry in India. Journal of Environmental Management, 79(1), 1–9.
Perman, R., Ma, Y., McGilvray, J., & Common, M. (2011). Natural Resource and Environmental Economics. Auflage. Harlow: Pearson Education Limited.
Pigou, A. (1920). The economics of welfare. Routledge.
Tone, K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 130(3), 498–509.
Wilson, P. W. (1993). Detecting outliers in deterministic nonparametric frontier models with multiple outputs. Journal of Business & Economic Statistics, 11(3), 319–323.
Yaqubi, M., Shahraki, J., & Sabouni, M. S. (2016). On dealing with the pollution costs in agriculture: A case study of paddy fields. Science of the Total Environment, 556, 310–318.
Zhu, J. (2015). Data envelopment analysis. A handbook of models and methods (International series in operations research & management science, 221. New York: Springer.