دوره و شماره: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 131، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-509 
4. آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

صفحه 347-372

10.22059/jte.2020.291751.1008256

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی