پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

آنچه از ادبیات سیاست‫های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست‫ها بر پویایی بازار نیروی کار می‌باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست‫ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل‌های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست‫ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده‌های فصلی بازه سال‫های 1:1370- 4:1397 می‌باشد.
براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم‫ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست‫های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته‌اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده‌اند. به عبارتی سیاست‫های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته‌اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست‫ها و عدم توسعه در زیرساخت‌های بازار نیروی کار را، می‌توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می‏باشد.
 
طبقه بندی JEL: 
**C, B**, A**
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Impact of monetary and fiscal policies on the unemployment rate in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasouli 1
  • Hamid Abrishami 2
  • mohsen mehrara 2
  • Homa Esfahanian 3
1 PHD Student Faculty of Economics, University of Tehranm
2 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
3 Assistant Professor Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The literature has addressed the interaction and dual behaviors of fiscal and monetary policy on the labor market. Generally, if these policies are implemented in the labor market, it is not possible to have a specific outcome.  In this study using the dynamic Bayesian models (TVP-FAVAR, TVP-DMA) we try to determine how these policies affect unemployment rate for The quarterly data during the period 1991Q1 - 2018Q4. According to TVP-DMA results,  the growth rate of government construction expenditures has been one of the most important  factor that affect  unemployment rate changes significantly during 92 periods(out of  112 periods). Based on results of TVP-DMA model, fiscal policy such as Current and construction government expenditures and total tax revenues have had a greater impact on the unemployment rate than monetary policies; changes in the monetary base and the amount of liquidity and exchange rates. The result, based on TVP-FAVAR model, reflect that all variables affecting unemployment have positive effect on this variable in the long run. In other words, executive policies have not been able to reduce unemployment. The time inconsistencies in the implementation of policies and lack of development in labor market infrastructure can be considered as reasons for the ineffectiveness of these variables. Clearly, the positive relationship between unemployment rate and economic growth shows phenomenon of stagflation in the country.
JEL Classification: A**، B**، C**

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • Monetary Policy
  • Financial Policy
  • TVP-FAVAR
تشکینی، احمد و شفیعی، افسانه (1384). متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 35، 125-152.
رﺿﺎﻗﻠﯽزاده، مهدیه (1393). ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات سیاست‫های ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ از ﻣﺴﯿﺮ تغییر در درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ایران ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ، 39 - 50.
شاکری بستان آباد، رضا، جلیلی، زهرا و صالحی کمرودی، محسن (1398). تأثیر منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال استان‌های صنعتی ایران: رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری (SFAVAR)، پژوهشنامه رشد و توسعه اقتصادی؛ شماره 35 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)، 79 – 102.
شریفی، نورالدین (1390)، اثرات مالیات غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده، تحقیقات اقتصادی دوره چهل و پنجم آبان شماره 95.
طبیبیان، محمد (2004). «اقتصاد کلان». تهران: بازتاب. چاپ اول.
علی احسانی، محمد و کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). تأثیر سیاست‫های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش‌های رشد توسعه اقتصادی، مقاله 52، دوره 7، شماره 26، 124-113.
فرزین وش، اسدالله و احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (1393). تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی، پژوهش‌های اقتصادی ایران سال نوزدهم، شماره 59، 1-37.
واشقانی، محسن و پدرام مهدی، بغزیان آلبرت (1390). مکانیزم انتقال پولی و اثربخشی سیاست‫های پولی در ایران، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‫های اقتصادی، دوره 11، شماره 12، 159-166.
Acemoglu, D. (2003). Patterns of skill premia. Review of Economic Studies, 70, 199–230.
Acocella, N., Bisio, L., Di Bartolomeo, G., & Pelloni, A. (2011). "Labor Market Imperfections, Real Wage Rigidities and Financial Shocks", Wp.Comunite (0070). 2013-40.
Altug, S., & Kabaca, S. (2011). "Search Frictions, Financial Frictions and Labor Market Fluctuations in Emerging Economies", Koç University-TUSIAD Economic Research Forum Working Papers (1136)", American Economic Review, Vol. 79, No. 1, 14-31.
Brockwell, R., & Davis, P. (2009). Time Series: Theory and Methods (second edition). Springer: New York.
Chang, J. Y. C. (2017). “An Empirical Study of Regional Effect of Monetary and financial Policy under SVAR Model”. Journal of Financial Research, 4, 1-30.
Chugh, S. K. (2013). "Costly External Finance and Labor Market Dynamics", Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 37, Issue 12, 2882-2912.
Del Negro, M., & Otrok, C. (2008). Dynamic factor models with time-varying parameters: Measuring changes in international business cycles. University of Missouri Manuscript.
Dong, F. (2014). "Essays on Financial and Labor Markets with Frictions", A Dissertation Presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.
Doz, C.,  Giannone, D., & Reichlin, L. (2011), “A Two-step Estimator for Large  Approximate Dynamic  Factor Models Based  on  Kalman  Filtering”, Journal of Econometrics, Vol. 164, pp 188-205. 
Eickmeier, S., & Lemke, W., Marcellino, M. (2011). The changing international transmission of Önancial shocks: evidence from a classical time-varying FAVAR. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 1: Economic Studies, No 05/2011.
Floo, F., F. (2016). “TVP Factor-Augmented VARs (TVP-FAVARs) and the Effects of Monetary Policy”. Topics in Macroeconomics, 6(3).1-47.
Francis, N., Owyang, M. T., & Sekhposyan, T. (2011). “The Local Effects of Monetary Policy”. The BE Journal of Macroeconomics, 12(2), 1-43.
Goldberg, P., & Pavcnik, N.  (2004). Trade, inequality, and poverty: what do we know? Brookings Trade Forum 223–269.
Hamillton. (2016). “Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound”. Journal of Money, Credit and Banking, 48(2-3), 253-291.
Herredorf, Band Valentiyi, A. (2006). On the stability of the Two- sector new class, cal Growth model with Externalities, Journal of Economic Dynamic and control, Vol:30, LSUS, PP:1339-1361.
Hristov, A. (2009). "Credit Frictions and Labor Market Dynamics", Working Paper FINESS.D.7.3
Koop,  G., & Korobilis, D. (2013). “A New  Index of Financial Conditions”, European Economic Review, Vol. 71, pp. 101-116. 
Korobilis, D. (2013). Assessing the transmission of monetary policy shocks using time-varying parameter dynamic factor models. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, doi: 10.1111/j.1468.
Miyazaki, T. (2010). “The Effects of Fiscal Policy in the 1990s in Japan: a VAR Analysis with Event Studies”. Japan and the World Economy, 22(2), pp 80- 87.
Pieper, P. J., & Hwang, S. I. (2018). “The Effect of Regional Economic Conditions on US Monetary Policy”. Journal of International Trade & Commerce, 14(1), 93-102.
Primiceri, G. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies 72, 821-852.
Sheen, J., & Wang Ben, Z. (2014). "An Estimated Small Open Economy Model with Labour Market Frictions", Dynare Working Papers Series.
Stock, J., & Watson, M.  (2008). “Phillips Curve Inflation Forecasts”,  NBER Working Paper, No. 14322, 2008.
Van Aarle, B., & Garretsen, H. (2003). “Keynesian, non-Keynesian or no effects of fiscal policy changes? The EMU case”, Journal of Macroeconomics, vol. 25, issue 2, 213-240.
Zhang, Y. (2011). Financial Factors and Labour Market Fluctuations. Bank of Canada Working Paper, No. 2011-12