بررسی اثر شوک‌های قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

خلق نقدینگی یکی از نقش‌هایی است که بانک‌ها در قالب تئوری واسطه‌گری مالی ایفا می‌کنند و مؤلفه‌های آن به‏طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه‌گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به­کارگیری روش داده‌های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم‌های اقتصادی و همچنین تکانه‌های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک‌های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان‌دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه‌های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک‌ها می‌باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه‌های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می‌باشند. تحریم‌های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه‌های قیمت نفت را تشدید می‌کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌آورد.  
طبقه‌بندی JEL: C23، F51، G21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating the impact of Oil Price shocks and Economic Sanctions on Banks' Liquidity Creation in Iran

نویسندگان [English]

  • saied falahpor 1
  • Ali Souri 2
  • mostafa gorgani 3
1 Assistant Professor, Department of Financial Management and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor of Theoretical Economics Department, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
3 PhD Student, School of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Liquidity Creation is one of the roles that banks play in the theory of financial intermediation, and its components are theoretically related to the economy. In this study, using the methodology of Berger and Bouwman (2009) to compute banks' liquidity creation, we examine the impact of economic sanctions, as well as oil price shocks on the liquidity creation of Iranian banks. Using annual unbalanced panel data and systematic GMM method, the results show the negative and significant effects of oil price shocks on banks' liquidity creation. It has also been shown that oil price shocks have a direct negative effect on liquidity creation within the balance sheet as well as the total liquidity creation. Economic sanctions also hurt liquidity creation and exacerbate the negative effects of oil price shocks. The results of this study provide good policy applications for monetary policymakers.
JEL Classification: C23, F51, G21 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price Shocks
  • economic sanctions
  • Liquidity creation
  • System GMM
رحمتی، محمدحسین، مدنی‌زاده، علی و نجفی، فاطمه (1393). "رکود تورمی در ایران: نظم‌های آماری و عوامل آن". پژوهشکده پولی و بانکی.
رضازاده کارساری، فاطمه (1396). "نقش حاکمیت شرکتی در نقدینگی بانک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد". دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1393). "تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک‌ها در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های پولی - بانکی، 23، 59-81.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1396). "خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال 3 در شبکه بانکی کشور". فصلنامه روند بانک مرکزی، 77، 31-64.
Acharya, V., & Naqvi, H. (2012). "The seeds of a crisis: A theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle". Journal of Financial Economics, 106, 349–366.
Al-Khazali, O.M., & Mirzaei, A. (2017). "The impact of oil price movements on bank non-performing loans: Global evidence from oil-exporting countries". Emerging Markets Review ,31, 193–208.Andreou, P.C., Philip, D., & Robejsek, P. (2016). "Bank Liquidity Creation and Risk-Taking: Does Managerial Ability Matter?". Journal of Business Finance & Accounting, 43(1) & (2), 226–259.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). "Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to employment equations". Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Baltaji, B.H. (2005). Econometrics Analysis of Panel Data, Third Edition. John Wiley & Sons Ltd.
Berger, A.N., & Sedunov, J. (2017). "Bank liquidity creation and real economic output". Journal of Banking and Finance, 81, 1–19.
Berger, A.N., Bouwman, C.H.S., (2009). "Bank liquidity creation". Review of Financial. Studies 22, 3779–3837.
Berger, A.N., Bouwman, C.H.S., Kick, T., & Schaeck, K. (2016). "Bank liquidity creation following regulatory interventions and capital support". Journal of Financial Intermediation, 26, 115–141.
Berger, A.N., Guedhami, O., Kim, H.H., & Li, X. (2017). "Economic Policy Uncertainty and Bank Liquidity Creation". Working Paper.
Chatterjee, U. K. (2015). "Bank liquidity creation and asset market liquidity". Journal of Financial Stability, 18, 139–153.
Chatterjee, U. K. (2018). "Bank liquidity creation and recessions". Journal of Banking and Finance, 90, 64–75.
Davydov, D., Fungácˇová, Z., & Weill, L. (2018). "Cyclicality of bank liquidity creation". Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Article in press.
Diaz, V., & Huang, Y. (2017). "The role of governance on bank liquidity creation". Journal of Banking and Finance, 77, 137–156.
Gharehgozli, O. (2017). "An estimation of the economic cost of recent sanctions on Iran using the synthetic control method". Economics Letters, 157, 141–144.
Hatipoglu, E., & Peksen, D. (2016). "Economic Sanctions and Banking Crises in Target Economies". Defence and Peace Economics, 171-189.
Horvath, R., Seidler, J., & Weill, L. (2016). "How bank competition influences liquidity creation". Economic Modelling, 52, 155–161.
Farzanegan, M.R. (2019). "Sanctions and the shadow economy: empirical evidence from Iranian provinces". Applied Economics letters, 26, 501-505.
Hou, X., Li, S., Li, W., & Wang, Q. (2018). "Bank diversification and liquidity creation: Panel Granger-causality evidence from China". Economic Modelling, 71, 87–98.
Jiang, L., Levine, R., & Lin. C. (2016). "Competition and bank liquidity creation". NBER Working paper Series.
Lee, C.C.,& Lee, C.C. (2018). "Oil Price and Chinese Banking Performance: Do Country Risks Matter?". Energy Economics. Article in Press.
Lei, A.C.H., & Song, Z. (2013). "Liquidity creation and bank capital structure in China". Global Finance Journal, 24, 188–202.
Poghosyan, T., & Hesse, H. (2009). "Oil prices and bank profitability: Evidence from major oil-exporting countries in the Middle East and North Africa". IMF Working paper.
Roodman, D. (2009). "Practitioner's corner: A note on the theme of too many instruments". Oxford bulletin of economics and statistics, 71.
Shu-Chun, H., Wei-Da, C., & Yehning, C. (2018). "Bank liquidity creation and CEO optimism". Journal of Financial Intermediation. Article in press.
Toh, M.Y. (2018). "Effects of bank capital on liquidity creation and business diversification: Evidence from Malaysia". Journal of Asian Economics. Article in press.
Tran, V.T., Lin, C.T., & Nguyen, H. (2016). "Liquidity creation, regulatory capital, and bank profitability". International Review of Financial Analysis, 48, 98–109.