بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می­شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می­کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی­دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده­های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده‌های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می­باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص‌های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم­های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی­دار می‌باشد.
طبقه‌بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Relationship Between Corruption and Gender Indicators: A Case Study from Selected Countries of the World

نویسندگان [English]

  • naime hamidi 1
  • Karim Azarbayjani 2
  • morteza sameti 2
1 PhD Candidate in Economics, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfaha,
چکیده [English]

Does increasing the presence of women in government lead to less corruption, or does corruption prevent the presence of women? Are these effects significant enough in one or both directions? This paper has used the dynamic panel data approach (GMM-SYSTEM) and statistical data of 89 countries including Iran during the period of 2008-2017. So, This paper by Estimating Relationship Between Corruption and Gender Indicators answered the above questions.
The results of estimating systems indicate that government institution is a missing loop in relationship between corruption and gender and its effects are statistically significant
JEL Classification : H11, H12, J08, J16, J18, O11

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • gender
  • Institutions
  • government
  • GMM-SYSTEM
کریمی پتانلار، سعید، بابازاده، محمد، حمیدی، نعیمه (2012). اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، 12(46)، 141-156.‎
کریمی، سعید، گیلک حکیم آبادی, محمد تقی و نباتی (٢٠١٨). فساد مالی و
اشتغال زنان در کشورهای منتخب. پژوهشنامه زنان، ٨(٢٢)، ٦٥-٨١
Barnes, T. D., & Beaulieu, E. (2019). Women politicians, institutions, and perceptions of corruption. Comparative Political Studies, 52(1), 134-167.
Bauhr, M., & Charron, N. (2020). Do men and women perceive corruption differently? Gender differences in perception of need and greed corruption. Politics and Governance, 8(2), 92-102.
Breen, M., Gillanders, R., McNulty, G., & Suzuki, A. (2017). Gender and corruption in business. The journal of development studies, 53(9),1486-1501.
Debski, J., & Jetter, M. (2015). Gender and corruption: a reassessment . IZA Discussion Paper No. 9447.
Dollar, D., Fisman, R., & Gatti, R. (2001). Are women really the “fairer” sex? Corruption and women in government. Journal of Economic Behavior & Organization, 46(4), 423-429.
Eckel, C. C., & Füllbrunn, S. C. (2015). Thar she blows? Gender, competition, and bubbles in experimental asset market. American Economic Review, 105(2), 906-20.
Esarey, J., & Chirillo, G. (2013). “Fairer sex” or purity myth? Corruption, gender, and institutional context. Politics & Gender, 9(4), 361-389.
Esarey, J., & Schwindt-Bayer, L. A. (2019). Estimating causal relationships between women’s representation in government and corruption. Comparative Political Studies, 52(11), 1713-1741.
Fernanda Rivas, M. (2008). An experiment on corruption and gender. Elektronische Ressource. Working Paper of the University of Granada. Verfügbar unter: http://www. ugr. es/~ teoriahe/RePEc/gra/wpaper/thepapers08_10. pdf [01.03. 2012].
Grove, W. A., Hussey, A., & Jetter, M. (2011). The gender pay gap beyond human capital heterogeneity in noncognitive skills and in labor market tastes. Journal of Human Resources, 46(4), 827-874.
Jain, A. (2001). Corruption: A review. Journal of Economic Surveys, 15(1), 71–121.
Samimi, A., & Hosseinmardi, H. (2011). Gender and corruption: Evidence from selected developing countries. Middle-East Journal of Scientific Research, 9(6), 718-727.
Sung, H. E. (2012). Women in government, public corruption, and liberal democracy: a panel analysis. Crime, law and social change, 58(3), 195-219.
Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & Azfar, O. (2001). Gender and corruption. Journal of development economics, 64(1), 25-55.