دوره و شماره: دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 132، بهار 1400، صفحه 515-760 

مقاله پژوهشی

1. برآورد کم‌اظهاری درآمد خانوارهای با مشاغل آزاد در ایران

صفحه 515-536

10.22059/jte.2021.81001

سید مهدی برکچیان؛ بیتا فیاض فرخاد؛ مهدی امینی راد


4. تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

صفحه 585-608

10.22059/jte.2020.285390.1008192

منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی


5. شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

صفحه 609-634

10.22059/jte.2020.302037.1008313

محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی


9. شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا

صفحه 717-736

10.22059/jte.2021.310899.1008370

زهرا منتظری؛ محسن رنانی؛ ایرج کاظمی؛ علیمراد شریفی


10. تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

صفحه 737-760

10.22059/jte.2021.81022

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی