محاسبه شاخص استرس مالی محلی در استان های ایران و تعیین اثرات فضایی و آستانه ای آن بر رشد منطقه ای و اشتغال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

به‌دلیل شوک­های اقتصادی و عدم­ تعادل در بودجه­ های ساختاری، وضعیتی به وجود می‌آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت­ ها می ­شود. استرس مالی به‌عنوان یک وضعیت بی­ثبات در تأمین مالی دولت­های محلی می­تواند به عدم توانایی این دولت­ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ­ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف­سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه­ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می‌باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد.
طبقه ­بندی JEL: D8، C34، N2، E23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Local Fiscal Stress Index in Iranian Provinces and Determining its Spatial and Threshold Effects on Regional Growth and Employment

نویسندگان [English]

  • maryam heidarian 1
  • Ali Falahati 2
  • Mohammad Sharif Karimi 3
1 Ph.D. student of Public Economics, Razi University
2 Associate Professor of Economics, Razi University
3 Assistant Professor of Economics, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Due to economic shocks and imbalances in structural budgets, there is a situation that leads to stress in governments in uncertain conditions. Fiscal stress as a unstable situation in local governments' financing can exacerbate governments' inability to meet short-term and long-term fiscal commitments and excessive dependence on the central government. In this study, we tried to clarify the fiscal situation in 31 provinces of Iran by calculating the local fiscal stress index under variables of each province's fiscal structure and budget, then, we estimate the  threshold and spatial effects through the Panel Smooth Transition Regression method on economic growth and employment over the period 2005-2017. The results show that the high effectiveness of the labor market from stress to economic growth. Initially, these effects on both economic growth and employment have an immediate and positive effect. but by crossing the threshold of fiscal stress and exerting pressure on it, the ability to control this imbalance is eliminated and will reduce economic growth and employment.
JEL Classification: D8, C34, N2, E23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local fiscal stress
  • employment
  • Regional growth
  • Local Governments
  • Iranian Provinces
سلمانی، یونس، یاوری، کاظم، سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395). "اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، دوره 5، شماره 18، 107-81.
عباسی، ابراهیم، رستگارنیا، فاطمه و حسینو، مهدی (1394)، "بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان­ها"، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه،
20(2)، 19-3.Arnett, Sarah B. (2012). Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Responses. Dissertation, Georgia State University.
Berti, K., Salto M., & Lequien, M. (2012). An early-detection index of fiscal stress for EU countries . European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
Brian S., & Daniel E.O. (1993),  Fiscal Stress and Productivity Improvement: Local Government Managers' Perspective , Public Productivity & Management Review, 17(2), 101-112.
Chen, B. & Woo, Y. P. (2010). Measuring Economic Integration in the Asia-Pacific Region: A Principal Components Approach. Asian Economic Papers, 9(4), 121–143.
Chen, Ch., Yao, Sh., Hu, P., & Lin, Y. (2016). Optimal Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model. China Economic Review, 45, 257-278.
Chiou, J. S., Wu, P. S., & Huang, B. Y. (2011). How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4), 1-11.
Fok, D., van Dijk, D., & Franses, P. (2004). A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors. Working Paper, University of Rotterdam.
Gonzalez, A., Terasvirta, T., & Van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 604, 1-33.
Groves, M., Maureen, W., & Shulman, A. (1981). Financial Indicators for Local Government. Public Budgeting & Finance, 5-19.
Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference. Journal of Econometrics, 93(2), 345-368
Hendrick, R. (2004). Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Suburban Municipalities. Urban Affairs Review 40 (1):78-114.
Johannsen, B. K. (2013). When are the Effects of Fiscal Policy Uncertainty Large?; Board of Governors of the FRS, Mimeo.
Jude, E. (2010). Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Kamnikar, A., Edward G., and H. Deal. (2006). Assessing a State's Financial Condition. Journal of Government Financial Management: 30-36.
Magkonis, G., and Tsopanakis, A. (2016). The financial and fiscal stress interconnectedness: The case of G5 economies. International Review of Financial Analysis 46, 62–69
McDonald, Bruce D. (2017), The Challenges and Implications of Fiscal Health, Department of Public Administration North Carolina State University.
Mead, Dean Michael. (2006). A Manageable System of Economic Condition Analysis for Governments. In Public Financial Management, edited by H. Frank. Boca Raton: Taylor and Francis.
Scorsone, Eric A., and Christina Plerhoples. (2010). Fiscal Stress and Cutback Management amongst State and Local Governments: What Have We Learned and What Remains to Be Learned? State & Local Government Review 42 (2):176-187.
Thompson, P.N. (2017). Effects of Fiscal Stress Labels on Municipal Government Finances, Housing Prices, and the Quality of Public Services: Evidence from Ohio. Regional Science and Urban Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2017.03.001
Wang, XiaoHu, Lynda Dennis, and Yuan Sen (Jeff) Tu. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. Public Budgeting & Finance: 1- 21.
Yu Shi (2019): A Response to Fiscal Stress: Public Sector Employment Reduction across States during a Budget Crisis, International Journal of Public Administration.