تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست‎های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده‌های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به‌عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم‌چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست‎های پولی بر تورم می‌شود، این در حالی است که تأثیر معنی‌داری بر کارایی سیاست‎های پولی بر رشد تولید ندارد. هم‌چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست‎های پولی بر تورم و رشد تولید می‌گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است.
طبقه‌بندی JEL: E52, O23, G21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financial Development and the Monetary Policy Efficiency Using Fuzzy Combined Indicator

نویسندگان [English]

  • Mansour Khalili Araghi 1
  • Sajad Barkhordari 2
  • Amin Gallavani 3
1 Professor, Department of Economics at the University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Economics, University of Tehran,
3 Ph.D Student, Department of Economics at the University of Tehran,
چکیده [English]

The purpose of this study is to find out the impact of financial development on monetary policy efficiency (the effect of financial development on the central bank's target variables) in OECD and OPEC countries for the period of 2001-2017, based on annual data. To achieve this purpose, a comprehensive index, which had been introduced by the International Monetary Fund (IMF) in 2016, was optimized by using fuzzy logic and was used as a proxy for financial development. Additionally, in order to evaluate the interrelationships among variables in model, we used the GMM econometric model. The results indicate that in OPEC countries, the weak financial development increases the efficiency of monetary policies on inflation, while it does not have a significant effect on output growth, and also the results show that in OECD countries, the strong financial development increases the efficiency of monetary policies on output growth and inflation, but these effects are small compared to OPEC countries.
JEL Classification: E52, O23, G21
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Combined Indicator
  • Monetary Policy efficiency
  • Fuzzy logic
اشرفی، یکتا (1390). نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‎های اقتصادی، 205-222.
جهانگرد، اسفندیار و علی عسگری، سارا (1390). بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 148-169.
راستی، محمد (1388). تعیین سطح‌بندی و رتبه‌بندی توسعه مالی و نوع سیستم مالی در میان کشورهای عضو گروه دی هشت، بررسی‌های بازرگانی، 82-88.
 سلمانی، بهزاد، اصغرپور، حسین و جلیل‌پور، سالار (1395). نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 83-104.
طیب‏نیا، علی و قربانی، پوریا (1391). تحلیل و آزمون نقش قانون و تشریک اطلاعات اعتباری در توسعه مالی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‎های اقتصادی، 5-22.
 محمدی، حسین، اعلایی، محمدمهدی و اصغرنژاد، الهام (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، فصلنامه سیاست‎های راهبردی و کلان، 25-37.
Becerra, O., Cavallo, E., & Scartascini, C. (2012). The Principles of Financial Development: The Role of Interest Groups and Government Capabilities. Journal of Banking and Finance, 36(2012), pp. 626-643.
Cecchetti, Stephen G. (1999). Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Transmission Mechanism , NBER Working Paper 7151.
Cecchetti, S., G., & Krause, S. (2001). Financial Structure, Macroeconomic Stability and Monetary Policy, NBER Working Paper No. 8354.
Cooray, A. (2011). The Role of Government in Financial Sector Development. Economic Modelling, 28(2011), pp. 928-938.
Effiong, E., Esu, G., & Chuku, C. (2017). Financial Development and Monetary Policy Effectiveness in Africa, MPRA Paper No. 79732.
Hauner, D. (2006). Fiscal Policy and Financial Development, IMF Working Paper.
Ismihan, M., & Ozkan, F. (2012). Public Debt and Financial Development: A Theoretical Exploration. Journal of Economics Letter, 115(2012), pp. 348-351.
Hoon park, J. (2017). Financial Development, Fiscal Policy, and Macroeconomic Volatility.  University of York Economics.
Kim, D., Chin-lin, S., & Suen, Y. (2010). Dynamic Effects of Trade Openness on Financial Development. Economic Modeling, 27(2010), pp. 254-261.
Krause, Stefan and Rioja, Felix. (2006), Financial Development and Monetary Policy Efficiency, Department of Economics, Emory University.
Laporta, R., Lopez De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). Government Ownership of Banks.Journal of Finance, 57(1), pp. 265-301.
Ma, Yong. Lin, Xingkai. (2016). Financial development and the effectiveness of monetary policy. Journal of Banking & Finance 68 (2016) 1–11.
Mishra, P., Montiel, P. J., & Spilimbergo, A. (2012). Monetary transmission in low-income countries: effectiveness and policy implications. IMF Economic Review, 60(2):270-302.
Tanaka, K. Niimura, T. (1996). An Introduction to Fuzzy Logic for Practical Applications. Springer-Verlag New York.
Samba, M., & Mbassi, C. (2016). Does Financial Development Spur Macroeconomic Policy Efficiency in the Cemac Countries? An Empirical Evaluation, Business and Economics Journal, Volume 7.
Svirydzenka, K. (2016). Introducing a new broad-based index of financial development. International Monetary Fund.
Zadeh, L.A. (1988). Fuzzy logic. IEEE, 21 (4):83-93.