شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی‏شناسی سیستمی، به شبیه­سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش  شده است تا الگوی رشد درون‌زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه‏گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال‌های 1359 تا 1409 شبیه‏سازی و پیش‏بینی شود. هم‌چنین از داده‏های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه‏ای آن با روند پیش‏بینی شده ایران استفاده شده است. 
نتایج نشان می‌دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه‏گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم‌چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه‏گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می‌دهد که پیروی از روند سرمایه‏گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه‌سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش‏بینی شبیه‌سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال‌های 1399 تا 1409 می‏دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می‏تواند بسیار وخیم‌تر از پیش‏بینی‏ها باشد.
طبقه‏بندیJEL : P45 ,O15, F16, F11, C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Endogenous Growth of Iran's Economy (Oniki–Uzawa approach)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Davood Khorsandi 1
  • ahmad gogerdchian 2
  • Karim Azarbayjani 3
  • Seyed Komail Tayebi 3
1 PhD student, Faculty of Economics, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
3 Professor of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

In this study, we simulated the effect of trade on Iran's economic growth by using a combination of econometric methods and system dynamics. Through the design of a conceptual framework, an attempt has been made to expand the Ozawa (1965) -Lucas (1988) growth pattern by expanding the Oniki-Ozawa (2015) model. Entering the role of trade through trade volume and foreign investment inthe model, we simulated and predicted  the effect of these two factors on the trend of production of goods and knowledge production, human capital index, and innovation indexfor the period of 1359 to 1409 (Solar Year). We used business data from Malaysia and Turkey to analyze a shock and compare the result  with Iran's data.
The results show that the effect of technology resulting from trade (in the sense of foreign investment) only affecte the  technology function, and the growth of technology has  a positive effect on the knowledge production function. In addition, trade has not a positive effect on the commodity production function.. Besides, following Malaysia’s trend of foreign investment to simulate Iran’s situation  is beteer working than the model of Turkey and current Iran’s model. Finally, the result of forecast for economic growth for the period of 1399 to 1409 indicates a situation of economic recession. With countinuing this situation and sanction, a worst situation is expected.
JEL Classification: P45, O15, F16, F11, C61

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozawa- Lucas’s endogeneous growth
  • Oniki-Ozawa’s model
  • Technical effect
  • Human capital
  • System Dynamics
بانک مرکزی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی، سال‌های 1359-1395: http://tsd.cbi.ir
دهقانی شبانی، زهرا، شهنازی، روح اله، (1396). تحلیل تأثیر سرریزهای بین استانی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران، تحقیقات اقتصادی، 89-115.
مرکز آمار ایران، جمعیت ایران، سالنامه آماری و گزارش تفصیلی سالانه جمعیت ایران، سال‌های 1359-1395.
Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Volosovych, V. (2008). Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation, Review of Economics and Statistics, 90, No. 2, PP. 347–368.
Altar, M., Necula, C., & Bobeica, G. (2008). Modeling the Economic Growth in Romania. The Role of Human Capital. Romanian Journal of Economic Forecasting, 5(3),115-128.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, Review of Economic Studies, 58, 277–297.
Barro, R., & Sala-I-Martin, X. (1995). Economic Growth. Second Edition. McGraw-Hill Inc. New York Press.
Branstetter, L., & Sakakibara, M. (1998). Japanese research consortia: a microeconomic analysis of industrial policy. The Journal of Industrial Economics 46, 207– 233.
Davies. A., & Quinlivan, G. (2006). A Panel Data Analysis of The Impact of Trade on Human Development, Journal of Socio-Economics, 35, 868-876.
Dong-Hyeon Kim, Shu-Chin Lin, Yu-Bo Suen (2016). Trade, growth and growth volatility: New panel evidence , International Review of Economics and Finance 45, 384–399.
Gong G., Greiner, A., & Semmler, W. (2002). Estimating the Uzawa-Lucas Model for the U.S. and Germany. Center for Empirical Macroeconomics Working Paper 10.
Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Innovation and growth in the global economy. Cambridge: MIT. Hanushek, E., & Kimko, D. (2000). Schooling, labor-force quality and the growth of nations. American Economic Review, 90, 1194–1204.
Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature, 46, 603–668.
Kim, Kyunam, Kim, Yeonbae (2015). Role of policy in innovation and international trade of renewable energy technology: Empirical study of solar PV and wind power technology, Renewable and Sustainable Energy Reviews 44,717–727.
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.
Pradhan, R. K., Jena, L. K., & Singh, S. (2017). Examining the Role of Emotional Intelligence between Organizational Learning and Adaptive Performance in Indian Manufacturing Industries. Journal of Workplace Learning, 29,13-23.
Rao Muhammad Atif, Abida Jadoon, Khalid Zaman1, Aisha Ismail, Rabia Seemab (2010). Trade Liberalisation, Financial Development and Economic Growth: Evidence from Pakistan (1980-2009), journal of International Academic Research ,10, 23-32.
Romer, P.M. (1989). Human capital and growth: Theory and evidence. Working Paper. 3173, NBER, Cambridge.
Rubini, Loris, (2014). Innovationandthetradeelasticity, Journal of Monetary Economics, 66, 32–46
Schneider, H. (2005). International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries, Journal of Development Economics, 78, 2, 529-547
Solow, R. (2000). Growth theory—An exposition. New York: Oxford University Press.
Teixeira, A. A. C., & Fortuna, N. (2004). Human capital, innovation capability and economic growth in Portugal, 1960–2001. Portuguese Economic Journal, Springer-Verlag , 25(3): 35–50.
Teixeira, A. A. C., & Fortuna, N. (2010). Human Capital, R & D, Trade, and Long-Run Productivity Testing the Technological Absorption Hypothesis for the Portuguese Economy, 1960 – 2001. Research Policy, 39(3): 335–350.
Trade and human development (2006). Asia-Pacific human development report
Uzawa, H. (1965). Optimal technical change in an aggregative model of economic growth. International Economic Review, 6, 18–31.
Vianna, Andre C. (2016).The impact of exports to China on Latin American growth, Journal of Asian Economics 47, 58–66.
Zahonogo, Pam (2016). Trade and economic growth in developing countries: Evidence from sub-Saharan Africa, Journal of African, 3, 41-56)
Zhang, W. B. (2007). Economic growth with learning by producing, learning by education, and learning by consuming. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 5, 21–38.
Zhang, Wei-Bin(2015). National Education and Global Economic Growth: A Synthesis of the Uzawa–Lucas Two-Sector and the Oniki–Uzawa Trade Models, J Knowl Econ, 6:905–928.