آزمون مجدد رابطه تغییرات تولید، نرخ بیکاری و رشد اشتغال در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه اقتصاد

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

نتایج تحلیل رابطه تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی (آزمون اوکان) در اقتصاد ایران در این مطالعه، نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و قابل چشم پوشی بین آنهاست. از سوی دیگر در دو دهه اخیر، ارتباط معنی ‌‌دار بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از بین رفته و  مقدار آن نیز به شدت تضعیف شده است که می‌تواند نشان دهنده پدیده رشد کم اشتغال و در دوره­هایی نیز رشد بدون اشتغال باشد.
در این مقاله نرخ بیکاری مؤثر تعریف و برآورد شده است که بازتابی از جمعیت فعال از دست ‌رفته­ی ملاحظه نشده در محاسبات نرخ بیکاری رسمی است. تحلیل رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری مؤثر و رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌‌دهد عامل اصلی تغییرات در نرخ بیکاری در ایران، تغییر کاهشی نرخ مشارکت است نه تغییر افزایشی رشد اقتصادی.
طبقهبندی  JEL: C22 , j60 ,O10
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-examining the Relationship between Changes in Production, Unemployment Rate and Employment Growth in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Mostafa Dinmohammadi 1
  • Leyla Mohammadi 2
1 Department of Economics, Faculty of Humanities, University of Zanjan
2 Graduated in M.S of Economics, University of Zanjan, Iran,
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between the unemployment rate and economic growth (Okan Law) in Iran. Our results show that there is a weak relationship between our variables of interest. Further, over the last two decades, the significant relationship between economic growth and employment growth was lost which was an indicator of an increase in unemployment rate in some years. We also define and estimate the effective unemployment rate to exclude active population from the official unemployment rate. We find that a decrease in the participation rate explains changes in the unemployment rate in comparison with an increase in the economic growth.
JEL Classification: C22, j60,O10
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Iranian economy
  • Unemployment growth
  • Okun law
  • Unemployment rate
اخباری، رضا و آماده، حمیده (1394). تحلیل رابطه هم انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه­ها: شواهدی از اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 59، ،160-125.
امینی، علیرضا و فرهادی کیا، علیرضا (1395). تحلیل رابطه تولید با اشتغال در بخش‌های اقتصادی ایران با نگاهی به برنامه ششم توسعه. ماهنامه مدیریت بازار کار ایران، سال اول، شماره 4 و 5. بخش‌های اقتصادی ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، (4). 33- 1.
شهبازی، کیومرث و طالبی، زهرا (1391). تولید، بیکاری و قاعده اوکان: شواهدی از استان‌های کشور. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 1، صفحات 35-19.
شیرین بخش، شمس‌الدین و مقدس، مریم (1389). بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش ‌افزوده بخش کشاورزی و خدمات ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال 7، شماره 26، 20-1.
کمیجانی، اکبر و کریمی، صمد (1379). برآورد و شبیه‌سازی تابع تقاضای نیروی کار در ایران. مجله علمی پژوهشی آینده­پژوهی مدیریت. شماره 3،  51-17
مشیری، سعید (1394). عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 15(2). 49-72.
مقصودپور، سارا و ذوالفقاری، امید (1395). بررسی ارتباط بین قاعده اوکان و نوسان‌های تجاری در اقتصاد ایران در طول سال‌های 1380 تا 1390». چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1395). مباحثی در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال: اشتغال و رشد فراگیر: چشم‌انداز توسعه­ای.
Adanu, K. (2005). A Cross-Province Comparison of Okun’s Coefficient for Canada Applied Economics, 37: 561–570.
Aggarwal, S. C. (2017). Structural Change, Jobless Growth and'Informalization'of Labor: Challenges in Post Globalized India.
Ahmed, K., Khali, S., & Saeed, A. (2011). Does There Exist Okun’s Law in Pakistan?. International Journal of Humanities and Social Science, 1(12), 293-99.
Ajakaiye, O., Jerome, A. T., & Nabena, D., & Alaba, O. A. (2016). Understanding the African Lions-Growth Traps and Opportunities in Six Dominant African Economies-Understanding the Relationship between Growth and Employment in Nigeria.
-Christopoulos, D.K. (2004). The relationship between output and unemployment: Evidence from Greek regions. Papers in Regional Science, 83(3), 611-620.
Kaldor, N. (1975). Economic Growth and the Verdoorns Vol 85, No340 PP 891-896.
Khan, M. A., Saboor, A., Mian, S. A., & Anwar, A. (2013). Modeling the relationship between GDP and unemployment for Okun’s law specific to Pakistan during 1976-2010. Theoretical and Applied Economics, 10(587), 71-78.
Khemraj, T., Madrick, J., & Semmler, W. (2006). Okun's law and jobless growth.
Knotek, E. S. (2007). How useful is Okun's law? Economic Review, (Q IV), 73-103.
Levine, L. (2012). Economic growth and the unemployment rate. Washington, DC: Congressional Research Service.
Moosa, I. A. (1997). A cross-country comparison of Okun's coefficient. Journal of comparative economics, 24(3), 335-356.
Phelps, E. S. (1995). The structuralist theory of employment. The American Economic Review, 85(2), 226-231.
Sadiku, M., Ibraimi, A., & Sadiku, L. (2015). Econometric estimation of the relationship between unemployment rate and economic growth of FYR of Macedonia. Procedia Economics and Finance, 19, 69-81.
Scacciavillani, F., & Swagel, P. (1999). Measures of potential output An Application to Israel, IMF Working Paper, No, 99.
Wolnicki, M., Kwiatkowski, E., & Piasecki, R. (2006). Jobless growth: a new challenge for the transition economy of Poland. International Journal of Social Economics, 33(3), 192-206.
Zanin, L., & Marra, G. (2012). Rolling Regression Versus Time‐Varying Coefficient Modelling: An Empirical Investigation of The Okun'S Law in Some Euro Area Countries. Bulletin of Economic Research, 64(1), 91-108.