بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

رفتار توده­وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه ­گذاران است که مـی­توانـد بی ­قاعدگی ­هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به‌طورکلـی، نبـود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین می­شود، می­توان شرایطی را برای به‌کارگیری تصـمیمات بهینه برای سرمایه ­گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده ­وار بین سرمایه­ گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش‌ هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی 1394 لغایت 1398 در خصوص 142 شرکت از شرکت­های پذیرفته ­شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد توده ­واری به‌صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است.
طبقه ­بندی JEL: G12, G14, G40, G41
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Collective Behavior of Investors in the Tehran Stock Market Using the Trading Volume

نویسندگان [English]

  • Mohammad Heidari 1
  • Ghahreman Abdoli 2
1 PhD Student in Financial Economics, University of Tehran, International Compus, Iran
2 Professor at the University of Tehran, Iran,
چکیده [English]

Herding behavior or behaving like aggregation is one of the behavioral biases among investors, that can cause irregularities such as price bubbles and falls, increase in price fluctuations in the market and, in general, lack of balance in the capital market. Therefore, by identifying and studying this phenomenon, in addition to explaining one of the behavioral dimensions of the Iran capital market, it is possible to provide conditions for the implementation of optimal decisions for investors and market agents. In this study, the existence of herding behavior among investors of Tehran Stock Exchange using the volume of trading by Hachicha method, which is an initiative and innovation of the Huang and Salmon model, for the period 1394 to 1398 regarding 142 companies from companies Accepted in the Iran stock market, has been implemented. The results show that herding has existed continuously in the Iran stock market during the review period.
Classification: G12, G14, G40, G41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding
  • Behavioral Financial Economics
  • Stock Trading Volume
  • Collective Behavior
  • Beta Coefficient
اسلامی بیدگلی، سعید و شعبان‌پور فرد، پژمان (1395). رابطه ‌حجم ‌معاملات ‌و‌ اجزای‌ آن ‌با‌ بازده؛‌ مطالعه ‌موردی‌ در‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار‌ تهران ‌با‌ تمرکز‌ بر‌ معاملات‌ حین‌ روز ‌و ‌حذف‌ اثر‌ U شکل، چشم‌انداز مدیریت مالی، 14، 63-45.
زنجیردار، مجید و خجسته، صدف (1395). تأثیر رفتار توده­وار سرمایه ­گذاران نهادی بر بازده سهام، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(15)، 134-115.
سعیدی، علی و فرهانیان، سید محمدجواد (1390). رفتار توده­وار سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(16)، 198-175.
سعیدی، علی و فرهانیان، سید محمدجواد (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، انتشارات بورس.
یوسفی، راحله و شهرآبادی، ابوالفضل (1388). بررسی و آزمون رفتار توده­وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، مجله مدیریت توسعه و تحول، 2، 64-57.
Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2001). Herd behavior in financial markets. IMF Staff Papers, 47, 279-310.
Frey, S., Herbst, P., & Walter, A. (2014). Measuring mutual fund herding–a structural approach. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32, 219-239.
Hwang, S., & Salmon, M. (2006). Sentiment and beta herding, seminar participants at the International Conference of Econometrics of Financial Markets.
Hwang, S., & Salmon, M. (2004). Market stress and herding, Journal of Empirical Finance, 11(4), 585-616.
Hwang, S., & Salmon, M. (2001). A new measure of herding and empirical evidance, Working Paper, University of London Business School.
Johnson, M. Lindblom, H., & Platan, P. (2002). Bihavioral finance-and the change of investor behavior during and after the speculative bubble at the end of the 1990s, MS. Thesis, School of Economics and Management, Lund University.
Karpoff, J. M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22, 109-126.
Kramer, Ch. (1999). Noise trading, transaction costs, and the relationship of stock returns and trading volume, International Review of Economics & Finance, 8(4).
Tan, L., Chiang, T. C., Mason, J. R., & Nellin,  E. (2008). Herding behavior in Chinese stock markets: An examination of A and B shares. Pacific-Basin Finance Journal, 16(1-2), 61-77.
Yao, J., Ma, C., & He, W.P. (2014). Investor herding behaviour of Chinese stock market. International Review of Economics & Finance, 29, 12-29.
Hachicha, N. (2010). New sight of herding behavioural through trading volume, Economics Discussion Paper, 2010-11.